DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18611

Назва: Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні
Інші назви: Human capital: scientific approaches and status of formation in Ukraine
Автори: Артеменко, Людмила Борисівна
Artemenko, Liudmyla
Бібліографічний опис: Артеменко Л. Б. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні / Людмила Борисівна Артеменко // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 22-31. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Artemenko L. (2016) Liudskyi kapital: naukovi pidkhody ta stan formuvannia v Ukraini [Human capital: scientific approaches and status of formation in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 22-31 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 23-сер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 331.5
Ключові слова: людський капітал
структурні елементи
рівні інвестування у людський капітал
здібності людини
негативні тенденції у відтворенні людського капіталу
human capital
structural elements
levels of investment in the human capital
human capacities
adverse trends in the human capital reproduction
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 22-31
Початкова сторінка: 22
Кінцева сторінка: 31
Короткий огляд (реферат): Світові зміни в інформаційно-інноваційних процесах та інтелектуалізація праці внесли корективи в структурні елементи та механізм відтворення людського капіталу, що зумовило необхідність формування нової парадигми розвитку. В сучасній економічній літературі людський капітал розглядається як фундаментальна категорія, основна рушійна сила розвитку суспільства, а визначальним критерієм його ефективності стає спроможність генерувати нові знання. Також він має двоїсту природу: розглядається як об'єкт інвестування з відповідними результатами віддачі на капітал, і як ресурс із комплексом фізіологічних, психологічних та соціальних властивостей. Це зумовлює ключові особливості людського капіталу. Тому трансформація суспільства передбачає раціональне формування та управління цим активом, де висококваліфікована праця буде стратегічним напрямом національної економіки і забезпечить вищі щаблі соціально-економічного розвитку.
Global changes in the informational and innovational processes, as well as intellectualization of labor, brought about changes to structural elements and ways that the human capital reproduces. It introduced urgency to form new development paradigm. Modern economic literature considers human capital as a fundamental category, the major moving force of society development and key criteria of its efficiency are theability to generate new knowledge. It also has bilateral nature – on one hand, it is seen as an object for investment with specific returns on capital, on the contrary – resource with the combination of physiological, psychological and social capabilities. It stipulates some significant peculiarities of the human capital. Thus society transformation provides rational formation and management of this asset so that highly skilled labor will become a strategic direction for the national economy and will provide higher trends for social and economic development. The phenomenon of human capital is that it defines the contribution of region and countries in education, training, duration and quality of life (macro); describes the combined skills and productive capabilities of employees (micro-level); represents the level of professional knowledge that a person acquires during training and experience (at individual level). Given the fact that human capital fulfills a strategic goal to ensure the competitiveness of the country, it is concluded that its formation lays the foundation for further improvement of the efficiency of the economy. Unfortunately, Ukraine's present time inherent irrational motives of investment in human capital by family and firms due to low demand and value of the public stock of knowledge, leading to its depreciation, losses and unemployment of educated people. The concept of the development model of the national economy has run through the realization that it should become the core resource for innovative human capital. However, the solution of this problem in Ukraine remains a long-term perspective.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18611
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/43884-88054-1-PB%20(2).pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/1821-3680-1-SM.pdf
http://www.golos.com.ua/article/
http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016
http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
http://ncepa.kz/multimedia/document/B9.pdf
http://www.smart-edu.com/universitas-21-rating2012.html
http://expres.ua/news/2015/12/17/164874-vyznacheno-riven-ukrayiny-indeksom-lyudskogo-rozvytku
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2014_Part3.pdf?ua=1
http://gazeta.dt.ua/science/yak-i-chi-treba-vzagali-pidtrimuvati-vitchiznyanu-nauku-_.html
Перелік літератури: 1. Яловий, Г.А. Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи [Електронний ресурс] / Г. Яловий. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/43884-88054-1-PB%20(2).pdf
2. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А. Смит – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. – 684 с.
3. Рикардо, Д. Начала политической экономии [Текст] / Д. Рикардо // Антология экономической классики в 2- х т. Т. 1. – М.: МП «Эконов», 1993. – 475 с.
4. Marshall, A. Principles of Economics [Text] / A. Marshall. – London Macmillan, 1965.
5. Schultz Theodore, W. Investment in Human Capital [Text] / Schultz Theodore W. // The American Economic Review. – Vol. 51 – № 1 (Mar., 1961). – P. 1 – 17.
6. Becker, I.G. Investment in Human Capital [Text] / I.G. Becker. – The Journal of Political Economy, 1962. – P. 14 – 27.
7. Fisher, I. The Natura of Capital and income [Text] / I. Fisher. – London, 1927. – P. 5, 51 – 52, 68 – 69.
8. Bowen, H. R. Investment in Learning [Text] / H. R. Bowen. – San Francisco, 1978. – Р. 362.
9. Thurow, L. Investment in Learning [Text] / L. Thurow. – San Francisco, 1978. – P. 15.
10. Taubman, P. The Relative Influence of Inheritable and Environmental Factors and the Importance of Intelligence in Earnings Functions. In: Personal Income Distribution [Text] / P. Taubman. – Amsterdam, 1978. – P. 393.
11. Грішнова, О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О.А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
12. Голікова, Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук [Текст] / Н.В. Голікова. – К.: Ін-т екон. прогнозув. НАН України, 2004. – 24 с.
13. Одегов, Ю.Г. Экономика труда: учебник: в 2 т. – Т. 1 [Текст] / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина. – М.: Издательство «Альфа-прес», 2007. – 760 с.
14. Хромов, М.І. Механізм реалізації стратегії розвитку людського капіталу України: монографія [Текст] / М.І. Хромов. – Донецьк: Ноулідж, 2013. – 254 с.
15. Білецький, О.В. Формування і використання людського капіталу в інноваційній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук [Текст] / О.В. Білецький. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/1821-3680-1-SM.pdf
16. Квітка, Г. [Електронний ресурс] / Г. Квітка. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/ 270338
17. Економічний дискусійний клуб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016.
18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
19. U21 Rankings of National Higher Education Systems 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ncepa.kz/multimedia/document/B9.pdf http://www.smart-edu.com/universitas-21-rating2012.html.
20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://expres.ua/news/2015/12/17/164874-vyznacheno-riven-ukrayiny-indeksom-lyudskogo-rozvytku
21. World health statistics 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2014_Part3.pdf?ua=1
22. Єгоров, І. Як (і чи треба взагалі) підтримувати вітчизняну науку? 18 грудня 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/science/yak-i-chi-treba-vzagali-pidtrimuvati-vitchiznyanu-nauku-_.html
23. Лебеда, Т.Б. Стан фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз [Текст] / Т.Б. Лебеда // Проблемы науки. – 2012. – № 12. – С. 4 – 8.
24. Струмилин, С.Г. Проблемы экономики труда [Текст] / Станислав Густавович Струмилин. – М.: Наука, 1982. – 472 с.
25. «Yevropejs'ka Rada skhvalyla stratehiiu Yevropa-2020» (2010), Yevrobiuleten', vol. 4, pp. 16.
26. Петрова, І.Л. Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг [Текст] / І.Л. Петрова // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: зб. наук. ст. під наук. ред. І.Л. Петрової. – К.: Таксон, 2007. – С. 127 – 135.
References: 1. Yalovyi, H.A. Teoriia liudskoho kapitalu yak metodolohiia formuvannia innovatsiinoi systemy [Electronic resource], H. Yalovyi, Access mode: file:///C:/Users/Admin/Downloads/43884-88054-1-PB%20(2).pdf
2. Smit, A. Issledovanie o prirode i prichinakh bohatstva narodov [Text], A. Smit – M., Izd-vo sotsialno-ekonomicheskoi literatury, 1962, 684 p.
3. Rikardo, D. Nachala politicheskoi ekonomii [Text], D. Rikardo, Antolohiia ekonomicheskoi klassiki v 2- kh t. V. 1, M., MP "Ekonov", 1993, 475 p.
4. Marshall, A. Principles of Economics [Text], A. Marshall, London Macmillan, 1965.
5. Schultz Theodore, W. Investment in Human Capital [Text], Schultz Theodore W., The American Economic Review, Vol. 51 – No 1 (Mar., 1961), P. 1 – 17.
6. Becker, I.G. Investment in Human Capital [Text], I.G. Becker, The Journal of Political Economy, 1962, P. 14 – 27.
7. Fisher, I. The Natura of Capital and income [Text], I. Fisher, London, 1927, P. 5, 51 – 52, 68 – 69.
8. Bowen, H. R. Investment in Learning [Text], H. R. Bowen, San Francisco, 1978, R. 362.
9. Thurow, L. Investment in Learning [Text], L. Thurow, San Francisco, 1978, P. 15.
10. Taubman, P. The Relative Influence of Inheritable and Environmental Factors and the Importance of Intelligence in Earnings Functions. In: Personal Income Distribution [Text], P. Taubman, Amsterdam, 1978, P. 393.
11. Hrishnova, O.A. Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Text], O.A. Hrishnova, K., T-vo "Znannia", KOO, 2001, 254 p.
12. Holikova, N.V. Liudskyi kapital yak faktor zrostannia ta rozvytku ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand.ekon. nauk [Text], N.V. Holikova, K., In-t ekon. prohnozuv. NAN Ukrainy, 2004, 24 p.
13. Odehov, Iu.H. Ekonomika truda: uchebnik: v 2 t, V. 1 [Text], Iu.H. Odehov, H.H. Rudenko, L.S. Babynina, M., Izdatelstvo "Alfa-pres", 2007, 760 p.
14. Khromov, M.I. Mekhanizm realizatsii stratehii rozvytku liudskoho kapitalu Ukrainy: monograph [Text], M.I. Khromov, Donetsk: Noulidzh, 2013, 254 p.
15. Biletskyi, O.V. Formuvannia i vykorystannia liudskoho kapitalu v innovatsiinii ekonomitsi: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk [Text], O.V. Biletskyi, [Electronic resource], Access mode: file:///C:/Users/Admin/Downloads/1821-3680-1-SM.pdf
16. Kvitka, H. [Electronic resource], H. Kvitka, Access mode: http://www.golos.com.ua/article/ 270338
17. Ekonomichnyi dyskusiinyi klub [Electronic resource], Access mode: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016.
18. [Electronic resource], Access mode: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
19. U21 Rankings of National Higher Education Systems 2013 [Electronic resource], Access mode: http://ncepa.kz/multimedia/document/B9.pdf http://www.smart-edu.com/universitas-21-rating2012.html.
20. [Electronic resource], Access mode: http://expres.ua/news/2015/12/17/164874-vyznacheno-riven-ukrayiny-indeksom-lyudskogo-rozvytku
21. World health statistics 2014 [Electronic resource], Access mode: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2014_Part3.pdf?ua=1
22. Yehorov, I. Yak (i chy treba vzahali) pidtrymuvaty vitchyznianu nauku? 18 hrudnia 2015 [Electronic resource], Access mode: http://gazeta.dt.ua/science/yak-i-chi-treba-vzagali-pidtrimuvati-vitchiznyanu-nauku-_.html
23. Lebeda, T.B. Stan finansuvannia naukovykh i naukovo-tekhnichnykh robit v Ukraini: statystychnyi rozriz [Text], T.B. Lebeda, Problemy nauky, 2012, No 12, P. 4 – 8.
24. Strumilin, S.H. Problemy ekonomiki truda [Text], Stanislav Hustavovich Strumilin, M., Nauka, 1982, 472 p.
25. "Yevropejs'ka Rada skhvalyla stratehiiu Yevropa-2020" (2010), Yevrobiuleten', vol. 4, pp. 16.
26. Petrova, I.L. Rol kompetentsii u zbalansuvanni rynku pratsi ta rynku osvitnikh posluh [Text], I.L. Petrova, Rynok pratsi ta osvita: poshuk vzaiemodii: zb. nauk. st. pid nauk. red. I.L. Petrovoi, K., Takson, 2007, P. 127 – 135.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Artemenko_L-Human_capital_scientific_22-31__COVER.jpg160,58 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Artemenko_L-Human_capital_scientific_22-31.djvu151,93 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Artemenko_L-Human_capital_scientific_22-31.pdf3,85 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus