DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18610

Назва: Особливості розвитку інституту соціальної відповідальності в україні та перспективи впровадження національної моделі соціальної відповідальності бізнесу
Інші назви: Peculiarities of social responsibility development in ukraine and perspective of national model of corporate social responsibility implementation
Автори: Панухник, Олена Віталіївна
Плекан, Уляна Михайлівна
Panukhnyk, Olena
Plekan, Uliana
Бібліографічний опис: Панухник О. В. Особливості розвитку інституту соціальної відповідальності в україні та перспективи впровадження національної моделі соціальної відповідальності бізнесу / Олена Віталіївна Панухник, Уляна Михайлівна Плекан // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 14-22. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Panukhnyk O., Plekan U. (2016) Osoblyvosti rozvytku instytutu sotsialnoi vidpovidalnosti v ukraini ta perspektyvy vprovadzhennia natsionalnoi modeli sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [Peculiarities of social responsibility development in ukraine and perspective of national model of corporate social responsibility implementation]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 14-22 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 22-лип-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.22
316.334.3
Ключові слова: соціальна відповідальність
бізнес
стейкхолдери
міжнародна практика
заходи та програми СВБ
соціалізація
social responsibility
business
stakeholder
world practice
activities and programs of CSR
socialization
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 14-22
Початкова сторінка: 14
Кінцева сторінка: 22
Короткий огляд (реферат): Визначено соціальні аспекти функціонування бізнесу в сучасних умовах, розглянуто чинники та тенденції формування соціальної відповідальності вітчизняних підприємств. Проаналізовано особливості сприйняття українцями сутності, необхідності та важливості соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено стан упровадження заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Систематизовано основні мотиваційні фактори ведення соціально відповідальної діяльності українськими підприємствами. Зазначено складові соціальної відповідальності підприємств, бар’єри та перспективи їх розвитку. Окреслено проблеми соціальної відповідальності бізнесу. Виокремлено основні форми соціально відповідальної діяльності: класична форма, форма привілеїв, форма обов’язкової благодійності, містоутворююча форма. Акцентовано увагу на особливостях національної моделі соціальної відповідальності бізнесу та обґрунтовано важливість упровадження національної моделі соціальної відповідальності бізнесу.
The article is devoted to the social aspects of business functioning in modern terms; factors and tendencies of forming of social responsibility of domestic enterprises are examined. The features of perception of essence, necessity and importance of social responsibility of Ukrainians business are analysed. The article deals with the implementation of the social business responsibility activities at Ukrainian enterprises. Main motivational factors of social responsibility activities implementation at Ukrainian enterprises are systematized. Constituents of social responsibility of enterprises, barriers and prospects of their development are investigated. The problems of social responsibility of business have been considered in the article. The main forms of socially responsible activities are singled out: classical form, special right form, the form of compulsory philanthropy, urban development form. Attention is focused on the features of the national model of corporate social responsibility and the importance of introducing the national model of corporate social responsibility is considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18610
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://pinchukfund.org/ua/about_fund/activity/?clear_cache=Y
http://www.sandora.ua/index.php?id=26
http://www.unglobalcompact.org/participants/search
http://www.svb.org.ua
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_2_29
http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_6/7.pdf
Перелік літератури: 1. Социальная ответственность: Отчёт за 2010 год: программы и направления развития корпоративной социальной ответственности «Киевстар», цифры и факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kyivstar.ua/ru/press_center/responsibility
2. Наше бачення майбутнього: Фонд Віктора Пінчука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pinchukfund.org/ua/about_fund/activity/?clear_cache=Y
3. О компании «Сандора»: Социальная ответственность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sandora.ua/index.php?id=26
4. Міжнародний сайт ГД ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unglobalcompact.org/participants/search
5. Практики КСВ в Україні 2012 [Текст] / за ред. М.А. Саприкіної; Центр «Розвиток КСВ». – К., 2012. – 126 с.
6. Петрушенко, Ю.Н. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності [Текст] / Ю.Н. Петрушенко, О.В. Дудкін // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 37 – 3. – С. 25 – 30.
7. Сайт Спільноти СВБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua
8. Головінов, О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми [Електронний ресурс] / О.М. Головінов // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 2. – С. 187 – 192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_2_29
9. Петрушенко, Ю.Н. Особенности реализации концепции социальной ответственности бизнеса в национальном хозяйстве Украины [Текст] / Ю.Н. Петрушенко // Journal of institutional studies (Журнал институциональных исследований). – 2013. – № 1, Т. 5. – С. 92 – 107.
10. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь [Текст] / за загальною редакцією В.М. Гейця, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського, Е.М. Лібанової, О.С. Онищенка. – К.: НВЦ НБУВ. – 2009. – 687 с.
11. Комарницький, І.Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством [Електронний ресурс] / І.Ф. Комарницький, З.І. Галушка. – Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_6/7.pdf.
12. Ласукова, А.С. Порівняльний аналіз моделей корпоративної соціальної відповідальності в банках світу [Текст] / А.С. Ласукова // Вісник Запорізького нац. університету: Економічні науки. – 2012 . – № 3 (15). – С. 181 – 188.
References: 1. Sotsialnaia otvetstvennost: Otchet za 2010 year: prohrammy i napravleniia razvitiia korporativnoi sotsialnoi otvetstvennosti "Kievstar", tsifry i fakty [Electronic resource], Access mode: www.kyivstar.ua/ru/press_center/responsibility
2. Nashe bachennia maibutnoho: Fond Viktora Pinchuka [Electronic resource], Access mode: http://pinchukfund.org/ua/about_fund/activity/?clear_cache=Y
3. O kompanii "Sandora": Sotsialnaia otvetstvennost [Electronic resource], Access mode: http://www.sandora.ua/index.php?id=26
4. Mizhnarodnyi sait HD OON [Electronic resource], Access mode: http://www.unglobalcompact.org/participants/search
5. Praktyky KSV v Ukraini 2012 [Text], ed. M.A. Saprykinoi; Tsentr "Rozvytok KSV", K., 2012, 126 p.
6. Petrushenko, Yu.N. Formuvannia instytutu pozytyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Text], Yu.N. Petrushenko, O.V. Dudkin, Nauchnye trudy DonNTU. Seryia: ekonomycheskaia. Issue 37 – 3, P. 25 – 30.
7. Sait Spilnoty SVB [Electronic resource], Access mode: http://www.svb.org.ua
8. Holovinov, O.M. Sotsialna vidpovidalnist biznesu: ukrainski realii i problemy [Electronic resource], O.M. Holovinov, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 2014, No 2, P. 187 – 192, Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_2_29
9. Petrushenko, Iu.N. Osobennosti realizatsii kontseptsii sotsialnoi otvetstvennosti biznesa v natsionalnom khoziaistve Ukrainy [Text], Iu.N. Petrushenko, Journal of institutional studies (Zhurnal institutsionalnykh issledovanii), 2013, No 1, V. 5, P. 92 – 107.
10. Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid [Text], za zahalnoiu redaktsiieiu V.M. Heitsia, A.I. Danylenka, M.H. Zhulynskoho, E.M. Libanovoi, O.S. Onyshchenka, K., NVTs NBUV, 2009, 687 p.
11. Komarnytskyi, I.F. Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak instrument upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom [Electronic resource], I.F. Komarnytskyi, Z.I. Halushka, Access mode: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_6/7.pdf.
12. Lasukova, A.S. Porivnialnyi analiz modelei korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v bankakh svitu [Text], A.S. Lasukova, Visnyk Zaporizkoho nats. universytetu: Ekonomichni nauky, 2012 , No 3 (15), P. 181 – 188.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Panukhnyk_O-Peculiarities_of_social_14-22__COVER.jpg177,13 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Panukhnyk_O-Peculiarities_of_social_14-22.djvu188,17 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Panukhnyk_O-Peculiarities_of_social_14-22.pdf3,58 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus