DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18462

Назва: Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток
Інші назви: Assessment methodology of the stress-strain state in the heat-affected zone of austenitic alloys using a grid method
Автори: Черв’яков, Микола Олегович
Пиндус, Юрій Іванович
Фостик, Василь Богданович
Chervyakov, Mykola
Pyndus, Yuriy
Fostyk, Vasyl
Приналежність: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна;
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
E.O. Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine;
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Черв’яков М. О. Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток / Микола Олегович Черв’яков, Юрій Іванович Пиндус, Василь Богданович Фостик // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 38-42. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Chervyakov M., Pyndus Y., Fostyk V. (2016) Metodyka otsiniuvannia napruzheno-deformovanoho stanu v ZTV austenitnykh splaviv iz vykorystanniam metodu sitok [Assessment methodology of the stress-strain state in the heat-affected zone of austenitic alloys using a grid method]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 38-42 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 83
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 8-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.791.75
Ключові слова: нікелеві сплави
напруження
деформації
метод сіток
Ni-based alloys
stresses
strains
grid method
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 38-42
Початкова сторінка: 38
Кінцева сторінка: 42
Короткий огляд (реферат): Аустенітні сталі та нікелеві сплави мають значну чутливість до утворення гарячих тріщин при зварюванні плавленням. Аналіз термонапруженого стану в районі зварювальної ванни, в тому числі з використанням комп’ютерних моделей, дає змогу визначити основні закономірності утворення тріщин та відпрацювати шляхи їх попередження. Розроблено методику нанесення термостійкої координатної сітки на поверхню пластин з нікелевого сплаву та досліджено розподіл деформацій локальних поверхневих шарів металу у пришовній зоні. Показано наявність значних деформацій розтягу в поздовжньому напрямку, що може сприяти утворенню поперечних тріщин при зварюванні.
Austenitic steels and nickel-based alloys have sufficient sensitivity to hot cracking during fusion welding. Analysis of thermal stress state in the vicinity of the weld pool, including with the use of computer models to determine the basic laws of the formation of cracks and to work out ways of their prevention. The technique of applying the heat-resistant grid on the surface of nickel-based alloy plates and the distribution of local deformation of the surface layers of metal in the close-to-welding zone was developed. The presence of significant tensile strains in the longitudinal direction, which can promote the formation of transverse cracks during welding, was shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18462
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Boellinghaus, T. Cracking phenomena in welds IV [Text] / T. Boellinghaus, J. lippold, C. Cross – Editors. – 2016. – Springer. – 512 p.
2. Пат. 33067 України. МПК G 01 N 1/00. Спосіб розмічування поверхонь металевих плоских зразків [Текст] / П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, П.О. Марущак, В.Б. Фостик. Заявник та патентокористувач – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № 200801367; заяв. 04.02.2008; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.
References: 1. Boellinghaus T., lippold J., Cross C. Cracking phenomena in welds IV. Springer, 2016, 512 p.
2. Yasnii P.V., Pyndus Yu.I., Marushchak P.O., Fostyk V.B. Pat. 33067 Ukrainy. MPK G 01 N 1/00. Sposib rozmichuvannia poverkhon metalevykh ploskykh zrazkiv, Ternopilskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet imeni Ivana Puliuia, No 200801367; zaiav. 04.02.2008; Publ. 10.06.08, Bull. No 11. [in Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v83n3_Chervyakov_M-Assessment_methodology_38-42__COVER.jpg218,75 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Chervyakov_M-Assessment_methodology_38-42.djvu346,3 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Chervyakov_M-Assessment_methodology_38-42.pdf2,56 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus