DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) : [452]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Підфонди цього фонду

Нові матеріали (усі)

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕН УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи за освітнім ступенем «магістр» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

Удосконалення організаційного забезпечення роботи з персоналом на державному підпрємстві

Удосконалення мотиваційного механізму реалізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

Сучасна концепція управління маркетингом підприємства

Місце стратегічного аналізу в системі стретегічного управління підприємством

Методичний підхід до оцінки стратегічної компетенції підприємства

Економічна сутність технологічного менеджменту як інструменту стратегічного управління технологічним розвитком підприємства

До питання оцінки ефективності управління підприємствами медичного приладобудування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентами спеціальності 073  «Менеджмент»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентами ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 074 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентами спеціальності 073  «Менеджмент»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентами 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентами 2 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ» студентами 1 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ студентами 4 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології»

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні банківські технології"

TOOLS FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE BASED ON THE VALUE GROWTH «Evropský časopis ekonomiky a managementu» Том 3 вип. 2

Семплінг як інструмент мерчандайзингу / Вісник Хмельницького національного університету Економічні науки Том 2

Оптимізація проведення параметричного аналізу фінансових ресурсів / Галицький економічний вісник №4 (19), 2008

Детерміноване і стохастичне моделювання факторних систем економічного аналізу/ Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 2008р.

Основні напрямки формування витрат виробництва на промислових підприємствах/ Наука молода Тернопіль Економічна думка 2006р.

Теоретичні та прикладні аспекти здійснення реструктуризації підприємств/ Наука молода Тернопіль Економічна думка 2006

Оперативний аналіз і управлінський облік: взаємозв'язок і суспільні проблеми /Наука й економіка Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету Випуск 1 2006р.

Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності/ Наукові записки Збірник праць кафедри економічного аналізу Випуск 9 Тернопіль 2002

Організація бухгалтерського обліку в сучасних умовах/ Наукові записки Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 12 Частина 2 Тернопіль "Економічна думка" 2003

Аналіз фінансових ресурсів в структурі фінансового менеджменту/ тези доповідей і виступів ІV міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених Донецьк - 2002

Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства

Трансформація ролі управління людськими ресурсами підприємства в муніципальній економічній системі

Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу

Формування портфеля інновацій в контексті модернізації управління приладобудівним підприємством

Соціологія

Територіальні спільноти низового рівня: досвід формування в ЄС та уроки для України/Вісник Тернопільської академії народного господарства Тернопіль 2002.

Самоврядність територій як пріоритет регіональної політики України в контексті європейської інтеграції/ Вісник Тернопільської академії народного господарства Частина 3 Тернопіль 2001.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Логістика”

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Логістика”

Пріоритетна роль інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України у контексті посилення міжнародної мобільності капіталу /Вісник Тернопільської академії народного господарства/ Тернопіль 2004р.

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі

Релігієзнавчий словник і хронологія найважливіших дат з історії релігій

Основи демократії

Психологія релігії

Релігієзнавство. Методичний посібник (із тематичним словником) для студентів денної, заочної і заочно-дистанційної форм навчання

Методичний посібник (із тематичним словником) для студентів денної, заочної і заочно-дистанційної форм навчання з курсу «Релігієзнавство»

ПРЕДМЕТ КУРСУ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» ТА НАУКА ПРО ПОХОДЖЕННЯ І СУТНІСТЬ РЕЛІГІЇ

Ризики інвестиційних проектів та їх аналіз

MEТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІ3У ПОКАЗНИКІВ ФІАНСОВОЇ 3BITHOCTI ПРИ ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ/ Вісник національного університету водного господарство та природокористування Випуск 4(36) Рівне 2006.

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня спеціаліст спеціальності 8.03010201 – «Психологія»

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня бакалавр напряму підготовки 0401 – „Психологія” для денної форми навчання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Етнопсихологія” (для студентів спеціальності „Психологія” спеціалізації „Інженерна психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Методика викладання у вищій школі” (для студентів спеціальності „Психологія” спеціалізації „Інженерна психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Психологічна служба на виробництві” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „ Основи Паблік Рілейшнз” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Ергономіка” (для студентів спеціальності „Психологія” спеціалізації „Інженерна психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Анатомія та еволюція нервової системи людини” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Основи психотерапії” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Основи психогенетики” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Патопсихологія” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Анатомія та еволюція нервової системи людини” (для студентів спеціальності „Психологія”)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія” (для студентів спеціальності „Психологія” форма навчання заочна)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія” (для студентів спеціальності „Психологія” форма навчання заочна)

ВИПУСКНІ, ДИПЛОМНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ: Вимоги до їх написання, оформлення та захисту (для студентів спеціальності „Психологія”, спеціалізації „Інженерна психологія)

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня спеціаліст напряму підготовки 0301 – „Психологія” для денної форми навчання

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня бакалавр напряму підготовки 0301 – „Психологія” для денної та заочної форм навчання. Частина І

Методичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту з дисциплін освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня бакалавр спеціальності 8.03010201 – «Психологія»

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІ3У НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ СТАТИСТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У KOHTEKCTI ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ/ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ EKOHOMIKA Частина II

Моделі, чинники та умови інноваційного розвитку./Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю заснування ХНЕУ, "Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні"

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО БАЛАНСА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ/ Conferinta internationala PROBLEMELE CONTABILITATII SI AUDITULUI IN CONDITIILE GLOBALIZARII / MOLDOVA

Необхідні умови проведення ефективної фінансової та економічної оцінки інвестиційного проекту/ Матеріали четвертої міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: інвестиційні аспекти" Ялта -Форос 1999р.

Сучасні тенденції розвитку інструментів корпоративної благодійності: зарубіжний досвід та особливості використання в Україні

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології» напрям підготовки __6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальність 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології» напрям підготовки __6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальність 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Комп’ютерна графіка і дизайн" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.030502 “Економічна кібернетика”

Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіці.

Використання програмного забезпечення ARIS для моделювання бізнес-процесів

Застосування сучасних експертних систем у моделюванні економічних процесів

Аналіз і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності/ Наукові записки/ Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопіль "Економічна думка" 2002

Методи прогнозування ринкового попиту /Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку" 1996р.

Аналітичний процес і його забезпечення/ Вісник Житомирського державного технічного університету

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Управління проектами інформатизації" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки (спеціальності) 8.050102 “Економічна кібернетика”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційні системи і технології в управлінні" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.030502 “Економічна кібернетика”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційний менеджмент"

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Корпоративні інформаційні системи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Технології створення програмних та інтелектуальних систем”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Прикладні задачі моделювання економічних процесів”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Комп’ютерні технології в обліку”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Інформаційні системи і технології в обліку”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Інформаційні системи в економіці”

Проблемы развития инновационного предпринимательства в условиях переходной экономики/ Научный журнал "Экономики в условиях перехода Научные исследования" Свиштов 2000

Тенденції та перспективи розвитку оперативного економічного аналізу/ Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції "Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства"

Общие подходы к экономическому образованию и взаимосвязь преподавания бухгалтерского учета и других дисциплин

Умови проведення аналізу інвестиційного проекту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Облік і аудит у сучасному бізнесі"

Внутрішньобанківський процес управління кредитними ризиками

Фінансові ресурси як економічна категорія

Людський капітал:наукові підходи та стан формування в Україні

Економіко-філософські аспекти людськоо капіталу в Україні

Оцінка стану та шляхи забезпечення якісного економічного зростання

Активізація інноваційної діяльності підприємств

Концепція інтердіяльнісного навчання

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus