DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ) : [283]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Підфонди цього фонду

Нові матеріали (усі)

Алгоритм з самоналаштуванням для розпізнавання на зображенні каркасу сітки пошкоджень поверхні

ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ВИЩА МАТЕМАТИКА» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РО З Д ІЛ «ЕЛЕКТР И Ч Н І КО Л А » ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Electrical Engineering LABORATORY WORKS

Electrical Engineering

Проектування мікропроцесорних систем керування : навчальний посібник

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди”

Маховик змінного моменту інерції

Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи здобувачам вищої освіти освітнього ступеня магістр для технічних спеціальностей всіх форм навчання

Методичні вказівки до підготовки і видання автореферату до дипломної роботи магістра для технічних спеціальностей всіх форм навчання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні апарати»

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Енергетичний аудит»

Методичні вказівки до лабораторної роботи №13 «Проектування функціональних схем засобів автоматизації »

Перспективи використання світлодіодів в низькоінтенсивній електроретинографії для діагностики нейротокискації

Навчальний посібник з курсу вищої математики для фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей

Розробка системи керування роботом на основі нечіткої логіки

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу ”Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та модульного контролю знань

Методичні рекомендації по виконанню дипломної роботи магістра

Розрахунок пружного мертвого ходу приводу давача кута переміщення по азимутальній осі супутникової антени

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод»

Методичні вказівки до лабораторної роботи №14 "Вибір технічних засобів автоматизації" з курсу "Проектування систем автоматизації"

Лабораторний практикум та завдання на контрольну роботу з дисципліни “Теорія лінійних електричних кіл”

Архітектура комп’ютерних систем

Пластичне відшаровування періодичних систем включень ромбічного перерізу під зсувним навантаженням

Операційні системи. Конспект лекцій

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів Конспект лекцій

Комплексна безпека інформаційних мережевих систем Навчальний посібник

Цифрова обробка сигналів та зображень Методичні вказівки до лабораторних робіт

Цифрова обробка сигналів та зображень навчальний посібник

Контактна взаємодія попередньо напруженої товстої плити та жорсткогоштампа складної конфігурації

Конспект лекцій з дисципліни "Програмування систем реального час"

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 6 «Вивід інформації через паралельний порт мікроконвертера ADuC842» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ».

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення інтегрованого середовища програмування Keil» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення інтегрованого середовища програмування Keil» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 8 «Вивід інформації через послідовний порт мікроконвертера ADuC842» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 7 «Ввід інформації через паралельний порт мікроконвертера ADuC842» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 4 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Реалізація спеціальних функцій МК51» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 3 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Арифметичні і логічні команди МК51» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 2 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Робота з підпрограмами» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 1 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Команди персилання даних» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 16 “Ознайомлення із контролерами сімейства Arduino” з курсу "Проектування систем автоматизації"

Использование нечетких множеств для оценки геометрических параметров повреждений поверхности

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мережі зв’язку” для студентів за спеціальністю 172 «Радіотехніка та телекомунікації»

Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідок з використанням фрикційної запобіжної муфти

Курс лекцій з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та упр. якістю»

Курс лекцій з дисципліни «Метрологія та стандартизація»

Курс лекцій про перетворюючі пристрої у приладах

Курс лекцій з дисципліни "Метрологія, стандартизація сертифікація” для груп ХЕ-11

Ємнісні перетворювачі

Принципи, методи та методика вимірювань

Основи стандартизації. Категорії стандартів.

Технічний контроль якості

Характеристика похибок

Загальні положення Системи сертифікації УКРСЕПРО

Зміст і сутність стандартизації

Державна стандартизація в Україні

Вимірювання

Інтелектуальні оптоелектронні сенсори кута: cхемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи синтезу

Підвищення точності комп'ютерних стистем для охорони важливих об'єктів

Оптоелектричнi перетворювачi

Взаємноіндуктивні перетворювачі

Магнітопружні вимірювальні перетворювачі

Індуктивні перетворювачі

Індукційні перетворювачі

Теми та зміст практичних занять з дисципліни “Основи конструювання елементів приладів”

Вивчення конструкції приладних редукторів та їх деталей: методичні вказівки з виконання лабораторної роботи № 1,2,3

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи конструювання елементів приладів"

Теорія функцій комплексної змінної. Конспект лекцій

Операційне числення. Навчальний посібник.

Навчальний посібник з курсу " Оптимізаційні методи і моделі"

Навчальний посібник з курсу вищої математики для студентів технічних спеціальностей учіх форм навчання

Методичні вказівки з розділу "Інтегральне числення функцій одної змінної"

Експлуатація та обслуговування машин МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №5 “ Конструкція, типи і геометрія інструментів для утворення різьб ” студентами факультету машинобудування та харчових технологій

Деталі машин

Нормативно–правова база в галузі електроенергетики

Нормативно–правова база в галузі електроенергетики

Відбір та опрацювання біосигналів в задачах відновлення комунікативної функції мови людини

Визначення та контроль параметрів низькоінтенсивної світлової стимуляції у квантовій електроретинографії

Методичний посібник для проведення практичних занять з курсу «Основи світлотехніки» частина 1

Методичний посібник для проведення практичних занять з курсу «Основи світлотехніки» частина 1

Effect of Sintering Temperature and the Content of Nanoscale Tungsten Carbide on the Mechanical Properties of Polycarbide Based Hard Alloys

Modeling of the Process of Three Dimensional Metal Casting

Аналіз та ідентифікація металевих виливків із застосуванням теорії мінімальних поверхонь

Ідентифікація литих деталей як оболонкових конструкцій

Метод відновлення комунікативної функції мови людини

Моделювання розрахунків між суб’єктами економічної діяльності

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ООП

Програмування мовою C# 6.0 (Курс лекцій з дисципліни „Об’єктно-орієнтоване програмування“)

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6. Дослідження мостової вимірювальної схеми на постійному струмі.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5. Експериментальне знаходження динамічного коефіціенту коливальної системи вібраційного живильника.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4. Дослідження диференційного індуктивного давача переміщення. Методичні вказівки для студентів третього курсу ФКТ фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3. Дослідження безконтатних давачів контролю шляху.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2. Дослідження амплітудно-частотної характеристики чотириполюсника.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1. Дослідження потенціометричного давача. Методичні вказівки для студентів третього курсу ФКТ фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".

Lectures on the subject of «Lighting Devices»

Вплив позашкільної освіти на якість підготовки фахівців високотехнологічних спеціальностей

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus