DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Авторські публікації дослідників >
Зібрання книг >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18318

Назва: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»
Автори: Гевко, Іван Богданович
Bibliographic description: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»/ І.Б. Гевко. - Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 16 с.
Дата публікації: 30-лис-2016
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
УДК: 658.310
ББК: 65.5я73
Ключові слова: менеджмент організацій
менеджмент, організація
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Однією із найважливіших проблем сучасних підприємств в умовах ринкової економіки є ефективне управління виробничими ресурсами. Саме від раціонального та економного їх використання залежить успішна робота фірми. Одними із найважливіших виробничих ресурсів являється трудові ресурси, основні та оборотні фонди, оборотні засоби, фінансово-кредитні ресурси та нематеріальні активи підприємства. Досить важлива роль в ефективній роботі фірми відводиться процесу управління, а зокрема вдало розробленій організаційній структурі, яка дає повну та достовірну інформацію про взаємозв’язки між працівниками організації. Досвід тривалої підприємницької діяльності зарубіжних країн показав, що ефективність роботи кожної організації, незалежно від того, якого вона розміру, яким родом діяльності займається чи якої вона форми власності, повністю залежить від її внутрішньої будови. Чим, більш злагодженою і простішою вона є, тим більше шансів в такого підприємства вижити в умовах жорсткої конкуренції. Велике значення в такій злагодженості займає управління, без якого, звичайно, неможлива діяльність будь-якого найменшого угрупування або навіть одного індивіда. Відомо, що управлінська діяльність – це ведуча рушійна сила, яка змушує навіть несвідомі речі та організми виконувати чітко визначені дії. Тому, цьому важливому аспекту приділяється так багато і буде приділятись ще більше уваги та часу.
Опис: Метою індивідуальної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” є формування у студентів системного мислення та комплексу спеціальних знань й умінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу. Основними завданнями написання індивідуальної роботи є закріплення знань і розвиток навиків у практичній діяльності з аналізу взаємозв'язку та взаємозалежності внутрішніх елементів організації і факторів зовнішнього середовища; ознайомлення з особливостями керування основними підсистемами організації: технічною, технологічною, організаційною, економічною та соціально-психологічною; формування знань, навиків й умінь з порядку заснування підприємств та об'єднань, їх реорганізацією, особливостями управління організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм; закріплення знань і розвиток навиків у практичній діяльності з управління маркетинговою діяльністю, матеріально-технічною підсистемою, реалізацією комерційної функції, а також галузевими особливостями виробничого менеджменту; вивчення теоретичних і методичних основ управління соціально-психологічною підсистемою; закріплення знань з управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутками. Завдання на індивідуальну роботу передбачає виконання комплексного аналізу менеджменту організації, яку студент планує обрати як об’єкт дослідження в своєму дипломному проекті. Аналіз повинен відбуватися при використанні фактичних даних, отриманих в організації. Індивідуальна робота повинна стати базою (або скла¬довою частиною) дипломної роботи студента. Типовою темою індивідуальної роботи є: «Аналіз і шляхи покращення менеджменту організації». Студент має право запропонувати викладачеві іншу тему в межах дисципліни «Менеджмент організацій».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18318
Перелік літератури: 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002. – 480 с. 2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За ред. В.О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с. 3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. Посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К. «КОНДОР» - 2002. – 654 с. 4. Гевко І.Б. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 202 с. 5. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 228 с. 6. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Спец.Лит, 2000. – 700 с. 7. Мардас А.Н., Мардас О.А. Организационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. – 336 с. 8. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Федулової Л.І. – К.: «Либідь», 2003 – 448 с. 9. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 392 с. 10. Оксентюк А.О., Вовчак І.С., Оксентюк Б.А. Менеджмент організацій. Навчальний посібник для інженерно-технічних та економічних спеціальностей. - Тернопіль, 2000. – 296 с. 11. Петрович Й.М. та ін. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004 р. – 180 с. 12. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ризнку: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 184 с. 13. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.
Розташовується у зібраннях:Зібрання книг

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Мет. МО інд. (2016).pdfМетодичка ІР ОМ407,61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus