DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2016 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18212

Назва: Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
Інші назви: Активизация инновационно-инвестиционной деятельности отечественных предприятий
Enhancing of innovation and investment activity of domestic enterprises
Автори: Радинський, Сергій
Радынский, Сергей
Radynskiy, Serghiy
Краузе, Ольга
Краузе, Ольга
Krauze, Olga
Бібліографічний опис: Радинський С. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств / Сергій Радинський, Ольга Краузе // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 55-61.
Bibliographic description: Radynskiy, S., Krauze, O. (2016). Aktyvizatsiia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Enhancing of innovation and investment activity of domestic enterprises]. Socìalʹno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 15 (2), 55-61.
Дата публікації: 31-жов-2016
УДК: 658.589
Ключові слова: інновації
інноваційна діяльність
інноваційно-інвестиційна активність
науково-технічний потенціал
венчурні фонди
інноваційний потенціал
innovation
innovation activity
innovation and investment activity
scientific and technical potential
venture capital funds
innovation potential
Серія/номер: Випуск 2(15);
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено сутність та складові інноваційно-інвестиційної активності вітчизняних підприємств. Наведено інформаційно-аналітичну базу оцінювання інноваційної активності підприємств, а також зазначено особливості функціонування інноваційно активних підприємств. Проаналізовано інноваційну активність та динаміку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, а також відображено напрями витрат на інноваційну діяльність. Відображено стан, динаміку та структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні. Визначено основні проблеми пов’язані із залученням фінансових ресурсів на активізацію інноваційної діяльності. В висновках подано основні напрями активізації інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств.
В статье исследована сущность и составляющие инновационно-инвестиционной активности отечественных предприятий. Приведено информационно-аналитическую базу оценки инновационной активности предприятий, а также указано особенности функционирования инновационно активных предприятий. Проанализировано инновационную активность и динамику инновационной деятельности отечественных предприятий, а также отражено направления расходов на инновационную деятельность. Отражено состояние, динамику и структуру источников финансирования инновационной деятельности в Украине. Определены основные проблемы, которые связаны с привлечением финансовых ресурсов на активизацию инновационной деятельности. В заключении представлены основные направления активизации инновационно-инвестиционной деятельности отечественных предприятий.
The essence and components of innovation and investment activities of domestic enterprises are investigated in the article. An information-analytical database of innovation activity assessment of enterprises is proposed and the functioning peculiarities of innovation active enterprises are defined. An innovative activity and dynamics of domestic enterprises are analyzed, and the areas of spending on innovation activity are reflected. The state, dynamics and structure of financing sources of innovative activity in Ukraine are also described. The main problem associated with attracting financial resources at enhancing innovation are defined. The main directions of activization of innovative investment of domestic enterprises are presented in summary.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18212
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Соціально-економічні проблеми і держава
Перелік літератури: 1. Дубовик С.Г. Чинники активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств / С.Г. Дубовик, А.О. Радько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 8. – С. 151-154.
2. Єрмак О.О. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні / С.О. Єрмак, О.О. Лісніченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=4034 – Назва з екрану.
3. Карпенко А.В. Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 54. – С. 72-78.
4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану.
5. Пєтухова О. М. Активізація інноваційної діяльності у контексті загального економічного розвитку України / О. М. Пєтухова // Вісник ЖДТУ : економічні науки. – 2012. – Ч. 2 (56). – С. 93-95.
6. Про інноваційну діяльність : Закон України вiд 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 36. – С.266.
7. Экономическая энциклопедия /Науч. ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин – М.: ОАО «Издательство «Экономика»«. 1999. – 1055 с.
8. Яковенко Р. В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи / Р. В. Яковенко, А. М. Чернега // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 22(2). – С. 434-439.
References: 1. Dubovyk, S.G. (2014). Chynnyky aktyvіzatsii іnnovatsіynoi dіyalnostі agrarnyh pіdpryemstv [Factors enhance innovation of agricultural enterprises]. Vіsnyk Sumskogo natsіonalnogo agrarnogo unіversytetu. Serіya : ekonomіka і menedzhment. = Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management, 8, 151-154.
2. Yermak, O.O. (2015, 20 March). Dzherela fіnansuvannya іnnovatsіynoі dіyalnostі v Ukrainі. [Sources of financing of innovative activity in Ukraine]. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=4034
3. Karpenko, A.V. (2013). Rіven fіnansuvannya іnnovatsіynoi dіialnostі v Ukrainі [The level of funding for innovation in Ukraine]. Ekonomіchnі іnnovacіi. = Economic innovation, 54, 72-78.
4. Naukova ta іnnovatsіyna dіialnіst v Ukrainі [Research and Innovation in Ukraine]. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua.
5. Petuhova, O. M. (2012). Aktivіzatsіia іnnovatsіynoi dіialnostі u kontekstі zagalnogo ekonomіchnogo rozvytku Ukrainy [Enhancing innovation in the context of the overall economic development of Ukraine]. Vіsnik ZHDTU : Ekonomіchnі nauky = ZSTU Bulletin: Economic Science, 2 (56), 93-95.
6. Pro іnnovatsіynu dіialnіst : Zakon Ukrainy (2002). [On innovation: the Law of Ukraine of 04.07.2002 number 40-IV]. Vіdomostі Verhovnoi Rady Ukrainy = Supreme Council of Ukraine, 36, 266.
7. Ekonomicheskaia entsiklopedia / Nauch. red. sovet izd-va «Ekonomika»; In-t Ekon. Ran; gl. red. L.I. Abalkin (1999) [Economic Encyclopedia / Sci. Ed. board of the publishing house «Economy»; Inst ehkon. Russian Academy of Sciences; Ch. Ed. LI Abalkin]. JSC ««Economy «Publisher», Moscow, 1055.
8. Yakovenko, R. V. (2012). Іnnovatsіyna dіialnіst v Ukrainі: problemy ta perspektyvy [Innovatsiyna diyalnist in Ukrayini: problems and prospect]. Naukovі pratsі Kіrovogradskogo natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu. Ekonomіchnі nauky = Proceedings Kirovograd National Technical University. Economics, 22(2), 434-439.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
16rsadvp_002.pdf596,03 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus