DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“ : [85]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра економіки та фінансів запрошують науковців, аспірантів, слухачів магістратури, представників органів державної влади та фінансових установ, підприємств, організацій взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22 - 24 вересня 2016 року.

Набір матеріалів триває до 15 вересня 2016 року. Для участі в конференції необхідно заповнити заявку на участь, надіслати її в електронному варіанті, надіслати тези доповіді та електронний варіант квитанції про сплату внеску за адресою kaf_ef@ukr.net.

За результатами роботи конференції всі учасники отримають друкований збірник тез доповідей.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

Координати оргкомітету:
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, вул. Білогірська, 50, каб. 204, м. Тернопіль, Україна, 46000
Телефон:+38 (097) 746-78-27, е-mail: kaf_ef@ukr.net

Див. також новини ТНТУ.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (Тернопіль, 22-24 вересня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок, 2016 – 219 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
9
12
14
16
19
22
24
26
29
30
33
36
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ РИНКУ
40
43
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ
46
48
52
53
56
60
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР ЕКОНОМІКИ
65
67
70
71
73
75
77
80
83
85
87
90
93
94
97
99
102
104
106
108
111
113
115
118
121
124
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ
126
129
132
135
138
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДО УМОВ ІННОВАЦІЙНО-КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
141
144
147
150
ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ УСІХ РІВНІВ
153
155
158
162
165
167
ПАРАДИГМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖДЕРЖАВНІЙ ПЛОЩИНАХ
170
172
175
177
180
182
183
185
187
189
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УСІХ РІВНІВ
193
196
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
199
200
202
205
207
209
212
215
 
219

Content


1
3
TEORETYCHNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM V UMOVAKH USKLADNENNIA FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNOHO PROSTORU
9
12
14
16
19
22
24
26
29
30
33
36
INSTYTUTSIONALIZATSIIA EKONOMIKY YAK MEKHANIZM PODOLANNIA NEDOSKONALOSTEI RYNKU
40
43
REHIONALNI OSOBLYVOSTI NAKOPYCHENNIA POTENTSIALIV ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM TA MOZHLYVOSTI FORMUVANNIA OZNAK PRYVABLYVOSTI TERYTORII
46
48
52
53
56
60
OSOBLYVOSTI ROZVYTKU LOKALNYKH EKONOMICHNYKH SYSTEM TA VYROBNYCHYKH STRUKTUR EKONOMIKY
65
67
70
71
73
75
77
80
83
85
87
90
93
94
97
99
102
104
106
108
111
113
115
118
121
124
OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA ZROSTANNIA EFEKTYVNOSTI FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNYKH SYSTEM LOKALNOHO RIVNIA
126
129
132
135
138
MARKETYNHOVI PIDKHODY ADAPTATSII EKONOMICHNYKH SYSTEM DO UMOV INNOVATSIINO-KONKURENTNOHO PROSTORU FUNKTSIONUVANNIA
141
144
147
150
POSYLENNIA KONKURENTNYKH POZYTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V KONTEKSTI TRANSFORMATSII STRATEHII MENEDZHMENTU USIKH RIVNIV
153
155
158
162
165
167
PARADYHMY POSYLENNIA INNOVATSIINOI TA INVESTYTSIINOI KONKURENTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V NATSIONALNII TA MIZHDERZHAVNII PLOSHCHYNAKH
170
172
175
177
180
182
183
185
187
189
MOZHLYVOSTI EKONOMIKO-MATEMATYCHNOHO MODELIUVANNIA TA ZASTOSUVANNIA INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII V KONTEKSTI VIDOBRAZHENNIA SUCHASNYKH OSOBLYVOSTEI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM USIKH RIVNIV
193
196
SOTSIALNA VIDPOVIDALNIST YAK FAKTOR ZABEZPECHENNIA SYSTEMNOSTI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
199
200
202
205
207
209
212
215
 
219

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зелений туризм як форма активізації сприяння раціональній зайнятості сільського населення

Носії соціальної відповідальності у питанні виходу з кризи в Україні

Вплив соціальної відповідальності на рівень безпеки соціально-економічної системи

Виробництво органічної продукції – шлях до покращення екологічної складової

Удосконалення сталого використання земельних ресурсів

«Зелене» будівництво: тренд чи необхідність?

Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Проблеми зміцнення енергетичної безпеки України

Застосування теорії нечітких множин для визначення стадії розвитку суб’єкта господарювання

Застосуванням нейромережних інформаційних систем при реалізації інвестиційних проектів

Інвестиційна привабливість підприємства та чинники, що її визначають

оцінка інноваційного розвитку в Україні: фінансовий аспект

Управління інноваційними витратами на підприємстві

Науково-технічні інновації – головний фактор стійкого економічного розвитку регіону

Науковий парк як елемент успішного функціонування інноваційно-інвестиційної моделі національної економіки

Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Види, форми та джерела інвестиційного провайдингу інноваційної діяльності підприємств

Оцінка розвитку інноваційної діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»

Фактор інноваційного чинника в підвищені конкурентоспроможності підприємств

Ключові напрями інтенсивного розвитку меблевого підприємства

Податковий менеджмент в системі управління сільськогосподарських підприємств

Світовий конкурентний простір в умовах інтеграції

Вдосконалення бізнес-моделі виробничо-торгівельного підприємства

Шляхи державної підтримки вітчизняних експортерів

Формування системи державного стратегічного планування в Україні

Роль бенчмаркінгу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства

Покращення організації збутової діяльності як основа фінансового розвитку підприємства

Застосування мережевого маркетингу в підприємницькій діяльності (на досвіді компанії Amway)

Особливості ділового спілкування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствами

Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики

Основні аналітичні прийоми читання балансу

Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного маркетингового аудиту бізнес-субєктів аграрного сектору

Дослідження наукових праць з питань використання системного підходу для класифікації ризиків

Сутність витрат згідно міжнародних та національних стандартів обліку і звітності

Реформування системи фінансового нагляду в Україні у контексті забезпечення стійкості фінансової системи

Функціонування та реалізація процесу самоменеджменту в аспекті генези локальних економічних систем

Оцінка прогнозу банкрутства підприємства

Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та чинники її забезпечення

Вдосконалення процесу управління витратами в діяльності сільськогосподарських підприємств

Система фінансового прогнозування комунальних підприємств

Оцінка майнового стану підприємства

Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства

Діагностика фінансового стану підприємства: можливості виявлення загроз та позитивних тенденцій

Оцінка фінансових ресурсів підприємства

Оцінка формування прибутку на підприємстві

Необхідність оцінки заборгованості підприємства

Оцінка фінансових ризиків в діяльності підприємства

Основні положення теорії адаптації підприємства

Фінансовий потенціал: реалізація фінансової стабільності підприємства

Мотиваційні аспекти у формуванні синергетичного механізму функціонування підприємств вітчизняної світлотехнічної галузі

Оцінювання конкурентоспроможності підприємства з використанням диференціального методу

Основні аспекти управління активами підприємства

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства з метою оптимізації структури капіталу

Методичні підходи до оцінювання показників майнового стану підприємства

Формування політики управління фінансовими ресурсами в загальній стратегії розвитку кондитерського підприємства

Особливості розвитку локальних економічних систем

Управління оборотними активами підприємства

Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства

Сутність ефективності управління фінансами підприємства

Роль інфраструктури у забезпеченні збалансованого розвитку міста

Оцінка динаміки фінансових показників як елемент формування ефективної фінансової стратегії підприємства

Особливості сучасного трактування дефініції «муніципальна економічна система»

Підвищення ролі зв’язків з громадськістю у розвитку низових територіальних економічних систем

Застосування логістичних інструментів з метою підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі регіону

Eastern Europe: peculiarities of region development

Оцінка гармонійності структури земельного фонду національного та регіонального рівнів управління земельними ресурсами

Регіональні особливості розвитку туризму у Тернопільській області

Корпоративна стратегія банку на різних стадіях життєвого циклу

Етапи транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних послуг

Структурна політика як основна умова економічного зростання

Способи ведення бізнесу в сучасних ринкових умовах

Экономика синергии как единственная альтернатива экономики эгоизма

Партнерство держави та підприємництва як елемент публічного адміністрування

Теоретичні основи механізму формування інтелектуального капіталу підприємства

Особливості процесу становлення професійної економічної науки в Україні

Економічна система як визначальна складова політики держави

Теоретичні аспекти фінансової диверсифікації вищих навчальних закладів

Гривня: молода, але досвідчена

Характерні особливості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Розвиток міжнародних економічних відносин в сучасному контексті

Фінансова політика як важлива складова діяльності держави

Зміст

Редакційні сторінки

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus