DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ : [95]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

VII Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра економічної кібернетики запрошують науковців, аспірантів, слухачів магістратури, представників органів державної влади та фінансових установ, підприємств, організацій взяти участь у VII Міжнародній науково-методичній конференції Форумі молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» 21 - 22 жовтня 2016 року.

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:
1. Моделювання економіко-виробничих систем.
2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
3. Моделі синергетичної економіки.
4. Інформаційні технології в економіці.
5. Комунікації та якість в управлінні.
6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
8. Проблеми підготовки фахівців з моделювання економіко-виробничих систем.

Для участі в конференції необхідно подати заявку не пізніше 07 жовтня 2016 р., тексти тез та електронний варіант квитанції про сплату внеску не пізніше 14 жовтня 2016 р. за адресою konf.ek.kibern@gmail.com.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя, тел.: (0352) 43-06-73; т/факс: (0352) 25-36-74; e-mail: konf.ek.kibern@gmail.com


Див. також у новинах ТНТУ.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків», 21-22 жовтня 2016 р. – Тернопіль: МП «Тайп», 2016. – 200 с.

Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
34
37
39
41
44
46
49
51
53
55
57
60
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
63
64
66
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
93
94
95
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
98
100
102
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
105
107
109
111
113
115
117
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
120
121
123
125
127
129
130
132
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
135
137
139
142
144
145
147
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
149
151
153
155
157
159
160
162
164
170
171
173
176
178
179
180
182
185
187
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
190
192
195
197
200

Content


1
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
16
18
20
23
25
27
29
31
33
34
37
39
41
44
46
49
51
53
55
57
60
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
63
64
66
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
93
94
95
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
98
100
102
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
105
107
109
111
113
115
117
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
120
121
123
125
127
129
130
132
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
135
137
139
142
144
145
147
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
149
151
153
155
157
159
160
162
164
170
171
173
176
178
179
180
182
185
187
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
190
192
195
197
200

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Патріотизм як основний чинник підготовки фахівців нового покоління

Сутність професійної компетентності фахівців бізнесу і управління

Вплив ринку освітніх послуг на рівень розвитку людського капіталу

Актуальні завдання у підготовці фахівців з фаху «Економічна кібернетика»

Методологічні засади ролі інновацій в аграрному виробництві

Фінансові ризики в діяльності підприємства

Інноваційна діяльність як необхідна умова економічного зростання в Україні

Оцінка та прогнозування обсягу ринку освітніх послуг

Техніко- економічне обгрунтування розроблення швидкохідних двовальних гвинтових конвеєрів

Оцінка надійності страхових компаній

Аналіз методів прогнозування кадрових потреб

Моделювання розвитку торгових мереж

Основні засади організації готельно-ресторанного господарства в Україні

Шляхи покращення операційної діяльності підприємств

Співпраця із споживачем в політиці створення нового продукту

Механізм планування та реалізації стратегії антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах економічної кризи

Перспективи фінансування підприємств автодорожньої галузі України

Аналіз ефективності інвестицій комунальних підприємств

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств

Оцінка підприємства за тенденцією змін результуючих фінансових показників

Оптимізація структури грошових потоків підприємства

Оцінювання ефективності інтеграційних процесів торговельних підприємств

Формалізоване управління торговельним підприємством на основі процесного моделювання

Управління фінансовими результатами підприємства

Аналіз підходів до оцінювання інноваційного потенціалу регіону

Фомування підприємницької компетентності майбутніх лікарів: інноваційні підходи

Теоретичні аспекти цифрової економіки як науки

Застосування європейського досвіду в реформуванні пенсійної системи України

Stosunki polsko-amerykański w okreśie prezedentury Georga W. Busha w latach 2001-2009

Місце категорій «витрати» і «затрати» в системі управлінського та фінансового обліку

Аналіз формування споживчого кошика в Україні та європейських країнах

Впровадження процесного підходу до управління навчальним закладом

Заходи автоматизації надання послуг земельним кадастром

Управління персоналом в антикризовій діяльності підпиємств сфери послуг

Моделювання комунікаційних стратегій в управлінні підприємством

Оцінка складових елементів мотивації персоналу

Особливості моделювання інноваційних процесів

Фабрика ідей як засіб прибуткової діяльності та економічної безпеки суб’єктів господарювання

Мобільні додатки як інструмент взаємодії клієнтів та бізнесу

Інформаційні системи в управлінні економічною безпекою

Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі

Комп’ютер як варіант «органопроекції» людського інтелекту і шляхи збагачення «комп’ютерної метафори»

Funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwie

Вплив інформаційних технологій на економіку

Темпи розвитку українського інформаційного суспільства

Моделювання сучасної банківської системи інструментарієм кластерного аналізу

Моделювання стратегії розвитку сучасних провайдерів зв’язку на базі теорії ігор

Верифікація гіпотези фрактальної природи ринку срібла України

Використання економетричних методів для аналізу показників економічного розвитку регіону

Прогнозування чистого прибутку від обсягів продажу лікарських засобів з використанням трендового аналізу

Оптимізація посівних площ сільськогосподарських культур

Модель оптимізації виробництва за умови обмежених ресурсів

Викоритсання методів нечіткої логіки у виборі податкових стратегій підприємства

Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства з використанням регресійних моделей

Використання методів цінового прогнозування у біржовій практиці

Прогнозування доходу ДП «Укрспирт»

Адаптивні методи у соціально-економічному прогнозуванні

Формування моделі експортного потенціалу підприємств олійно-жирового комплексу України

Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства

Прогнозування розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Аналіз економічного розвитку підприємства за факторною моделлю оцінки

Моделювання проблемних ситуацій на базі теорії ігор

Прогнозування розвитку рентабельності господарської діяльності підприємства економіко-математичними моделями на базі теорії ланцюгів Маркова

Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністю

Застосування економіко-математичних методів прогнозування збуту продукції підприємства

Використання кореляційно-регресійного аналізу в дослідженні рівня безробіття в Україні

Дослідження зв’язку між показниками діяльності підприємств України

Макроекономічні моделі сфери споживання

Побудова моделі управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємства

Моделювання плану формування асортименту дитячого магазину «Piccolino»

Оптимізація інвестиційних ресурсіву підприємствах АПК

Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами інформаційних технологій

Математичне моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Агробудпласт»)

Моделювання зниження собівартості продукії підприємства (на прикладі ПМП «Пелюссома»)

Адаптація системи безконтактного обслуговування пасажирів в умовах роботи автомобільного пасажирського транспорту

Бенчмаркінг як інструмент оцінювання ступеня ефективності виробничих процесів промислового підприємства

Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем

Підходи до моделювання виробничої програми

Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку (АТ «Ощадбанку» за моделлю Г.Марковіца)

Оптимізація фінансування інноваційних проектів власниками фінансових ресурсів

Синергетичний ефект в управлінні запасами

Парето-ефективність у сільськогосподарському виробництві

Оцінювання перспективи залучення ресурсів фінансовою корпорацією на основі гібридизації методів моделювання

Системний підхід до підвищення ефективності економічних процесів

Аналіз автомобільних вантажопотоків через митний кордон

Моделювання ефективності роботи магазину

Моделювання системи ризиків банківської діяльності

Моделі оцінки та аналіз банківських ризиків

Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку (ПАТ КБ «ПриватБанку» за моделлю Квазі-Шарпа)

Моделювання рівня системності у мезологістичному кластері

Розвиток методології та інструментарію моделювання та ризикології в сучасній економіці

Зміст

Редакційні сторінки

Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus