DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17844

Назва: Longitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system
Інші назви: Поздовжньо-кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання
Автори: Ляшук, Олег Леонтійович
Клендій, Володимир Миколайович
Пиндус, Тетяна Борисівна
Сокіл, Марія Богданівна
Марунич, Олександр
Lyashuk, Oleg
Klendiy, Volodymyr
Pyndus, Tetyana
Sokil, Mariya
Marunych, Olexandr
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна;
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;
Національний університет водного господарства та природокористування,Рівне, Україна
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, Ukraine;
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine;
National University of Water and Environmetal Engineering
Бібліографічний опис: Longitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system / Oleg Lyashuk, Volodymyr Klendiy, Tetyana Pyndus, Mariya Sokil, Olexandr Marunych // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 82-89. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Lyashuk O., Klendiy V., Pyndus T., Sokil M., Marunych O. (2016) Longitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 82-89 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 82
Дата публікації: 29-чер-2016
Дата подання: 19-тра-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 629.113
Ключові слова: система підресорювання
поздовжньо–кутові коливання
амплітуда
частота
system pidresoryuvannya
longitudinally-angular oscillation
amplitude
frequency
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 82-89
Початкова сторінка: 82
Кінцева сторінка: 89
Короткий огляд (реферат): Отримано у параметризованій формі аналітичні залежності, які описують визначальні параметри поздовжньо-кутових коливань підресореної частини колісних транспортних засобів. Показано, що для колісних транспортних засобів спеціального призначення, за базу яких вибрано шасі серійних автомобілів, більшою мірою ергономічним умовам задовольняє система підвіски з прогресивним законом зміни пружних амортизаторів.
An in parameterized form of analytical dependences that describe the parameters defining a longitudinally - angular oscillation of the sprung wheeled vehicles. It is shown that for wheeled vehicles for special purposes for which the base is selected chassis production car, more ergonomically satisfying the conditions of suspension system with progressive law change resilient shock absorbers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17844
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Ротенберг, Р.В. Подвеска автомобиля [Текст] / Р.В. Ротенберг. – М. : Машиностроение. 1972. – 392 с.
2. Кузьо, І.В. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів [Текст] / І.В. Кузьо, Б.І. Сокіл, В.М. Палюх // Вісник НУ “ЛП” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2007.– № 588 – С. 49 – 52.
3. Грубель, М.Г. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на коливання та стійкість руху колісних транспортних засобів [Текст] / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки СВ: тези доповідей Міжнародної НТК. – Львів: АСВ, 2014. – С. 35.
4. Вертикальні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під дією випадкових збурень [Текст] / М.Г. Грубель, О.П. Красюк, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Наукові нотатки. – Луцьк, 2014. – Вип. 46. – С. 112 – 116.
5. Дущенко, В.В. Математическое моделирование колебаний подресореного корпуса многоопорной колесной машины [Текст] / В.В. Дущенко, И.И. Якименко // Механіка та машинобудування. – 2004. – № 2. – С. 139 – 147.
6. Айзерман, М.А. Классическая механика [Текст] / М.А. Айзерман. – М.: Наука,1980 с.
7. Коул, Дж. Методы возмущений в прикладной математике [Текст] / Джулиан Коул; пер. с англ.А.И. Державиной и В.Н. Диесперова; под ред. О.С. Рыжова. – М. : Мир, 1972. – 276 с.
8. Боголюбов, Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний [Текст] / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольський. – М.: Наука, 1974. – 504 с.
9. Сеник, П.М. Обернення неповної Вeta-функцiї [Текст] / П.М. Сеник // Укр. мат. журн. – К., 1969. – 21, № 3. – С. 325 – 333.
10. Сеник, П.М. Про застосування u-методики для одного класу коливних систем [Текст] / П.М. Сеник, Б.І. Сокiл. // Доп. АН УРСР. – 1977. – № 1. – С. 12 – 16.
11. Сеник, П.М. Об определении параметров нелинейной колебательной системы по амплитудно-частотной характеристике [Текст] / П.М. Сеник , Б.И. Сокил // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1977. – № 7. – С. 94 – 99.
References: 1. Rotenberh R.V. Podveska avtomobylya. M.: Mashynostroenye. 1972 392 p. [In Russian].
2. Kuz'o I.V. Vplyv parametriv pidvisky na neliniyni kolyvannya transportnykh zasobiv I.V. Kuz'o, B.I. Sokil, V.M. Palyukh Visnyk NU "LP" "Dynamika, mitsnist 'ta proektuvannya mashyn i pryladiv". 2007. №588 P. 49-52. [In Ukrainian].
3. Hrubel 'M.H. Vplyv vidnovlyuval'noyi syly pruzhnoyi pidvisky na kolyvannya, ta stiykist 'rukhu kolisnykh transportnykh zasobiv M.H. Hrubel', R.A. Nanivs'kyy, M.B. Sokil Perspektyvy rozvytku ozbroyennya i viys'kovoyi tekhniky: tezy dopovidey Mizhnarodnoyi NTK. L'viv: ASV, 2014. P. 35. [In Ukrainian].
4. Hrubel 'M.H. Vertykal'ni kolyvannya pidresorenoyi chastyny kolisnykh transportnykh zasobiv pid diyeyu vypadkovykh zburen ', M.H. Hrubel ', O.P. Krasyuk, R.A. Nanivs'kyy, M.B. Sokil, Naukovi notatky. – Luts'k, 2014. – №. 46. – P. 112 – 116. [In Ukrainian].
5. Dushchenko V.V. Matematycheskoe modelyrovanye kolebanyy podresorenoho korpusa mnohoopornoy kolesnoy mashyny, V.V. Dushchenko, Y.Y. Yakymenko, Mekhanika ta mashynobuduvannya. 2004. № 2. P. 139-147. [In Russian].
6. Ayzerman M.A. Klassycheskaya mekhanyka, M.A. Ayzerman. M .: Nauka, 1980 p. [In Russian].
7. Koul Dzh. Metody vozmushchenyy v prykladnoy matematyke, Dzhulyan Koul [per. s anhl. A.Y. Derzhavynoy y V.N. Dyesperova, pod red. O.S. Ryzhova], M.: Myr, 1972. 276 p. [In Russian].
8. Boholyubov N.N. Asymptotycheskye metody v teoryy nelyneynykh kolebanyy, N.N. Boholyubov, Yu.A. Mytropol's'kyy. M. : Nauka, 1974 504 p. [In Russian].
9. Senyk P. M. Obernennya nepovnoyi Beta-funktsiyi, P.M. Senyk, Ukr. mat. zhurn. K., 1969. 21, no 3. P.325 – 333. [In Ukrainian].
10. Senyk P.M. Pro zastosuvannya u-metodyky dlya odnoho klasu kolyvnykh system / Senyk P. M., Sokil B.I., Dop. AN URSR. – 1977, no 1. P. 12 – 16. [In Ukrainian].
11. Senyk P.M. Ob opredelenyy parametrov nelyneynoy kolebatel'noy systemy po amplytudno-chastotnoy kharakterystyke, Senyk P. M., Sokyl B. Y., Mat. metody y fyz.-mekh. polya. 1977.no7. – P. 94 – 99. [In Russian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v82n2_Lyashuk_O-Longitudinal_angular_oscillation_82-89__COVER.jpg218,68 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Lyashuk_O-Longitudinal_angular_oscillation_82-89.djvu225,35 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Lyashuk_O-Longitudinal_angular_oscillation_82-89.pdf4,49 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus