DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17842

Назва: Research of metal of the dies for punching and cutting deposited by tungstenfree high speed steel type (fcadw-ss 100h4m5f2 (zr)
Інші назви: Дослідження металу пробивних і обрізних штампів наплавленого безвольфрамовою швидкорізальною сталлю типу 100х4м5ф2(zr)
Автори: Чигарьов, Валерій Васильович
Макаренко, Наталія Олексіївна
Богуцький, Олександр Андрійович
Голуб, Денис Михайлович
Chyhariov, Valeriy Vasyliovych
Makarenko, Nataliya Oleksiivna
Bohutskyy, Oleksandr Andriiovych
Golub, Denys Mykhailovych
Приналежність: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна;
Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна
Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine;
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine
Бібліографічний опис: Research of metal of the dies for punching and cutting deposited by tungstenfree high speed steel type (fcadw-ss 100h4m5f2 (zr) / Valeriy Vasyliovych Chyhariov, Nataliya Oleksiivna Makarenko, Oleksandr Andriiovych Bohutskyy, Denys Mykhailovych Golub // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 62-69. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Chyhariov V. V., Makarenko N. O., Bohutskyy O. A., Golub D. M. (2016) Research of metal of the dies for punching and cutting deposited by tungstenfree high speed steel type (fcadw-ss 100h4m5f2 (zr). Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 62-69 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 82
Дата публікації: 29-чер-2016
Дата подання: 26-лис-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.791.927.5
620(183
178.152.3)
Ключові слова: штамповий інструмент холодної обробки металу
дугове наплавлення
порошковий дріт
оптимальний режим термічної обробки
техніко-економічний ефект
економія вольфрамових і вольфрамово-молібденових сталей
die tool for cold metal processing
arc deposition
flux-cored wire
optimum mode of heat treatment
technical and economic effect
saving tungsten and tungsten-molybdenum steels
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 62-69
Початкова сторінка: 62
Кінцева сторінка: 69
Короткий огляд (реферат): Запропоновано економічний технологічний спосіб виробництва штампів за такою схемою: наплавка в кристалізаторі – відпал – механічна обробка – загартування – відпуск. Представлено результати досліджень використання для наплавлення пробивних і обрізних штампів самозахисного порошкового дроту СПД-100Х4М5Ф2(Zr). Пуансони, наплавлені порошковим дротом СПД-100Х4М5Ф2 (Zr), мають після гарту і відпуску твердість у межах 62 – 63 НRС. Зносостійкість наплавленого штампувального інструменту в 3,5 – 4 рази перевищує стійкість інструменту зі сталі У8А, а також в 1,5 – 2 рази перевищує стійкість пуансонів зі сталей I2XM або 9ХМ, що мають твердість 58 НRС. Встановлено, що порошковий дріт СПД-100Х4М5Ф2(Zr) (FCADW-SS 100H4M5F2(Zr)) дозволяє забезпечити високий техніко-економічний ефект і досягти економії дорогих високолегованих вольфрамових і вольфрамо-молібденових швидкорізальних сталей.
An economic technological mode of dies production according to the scheme: mold surfacing - annealing - mechanical processing - quenching – tempering. The results of research of applying of self-shielding flux-cored wire type (FCADW-SS 100H4M5F2 (Zr)) for punching and trimming dies tool. Punches that surfaced by self-shielding flux-cored wire (FCADW-SS 100H4M5F2 (Zr)) have the hardness within 62-63 HRC after quenching and tempering. Wear resistance of the deposited stamping tool exceeds by 3,5-4 times than the resistance of tool of У8А (U8A) steel and by 1,5-2 times than the resistance of punches of I2XM (12HM) or 9ХМ (9HM) steels, that have the hardness 58 HRC. Established that the flux-cored wire (FCADW-SS 100H4M5F2 (Zr)) allows to ensures high technical and economic impact and achieve economies of expensive high alloying tungsten and tungsten-molybdenum high-speed steels.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17842
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Соколов, Г.Н. Формирование композиционной структуры наплавленного металла для работы в условиях термосилового воздействия и разработка технологии ЭШН прессовых штампов и инструмента: дис. … доктора техн. наук: спец. 05.03.06 «Технологии и машины сварочного производства» [Текст] / Г.Н. Соколов. – Волгоград. – 359 с.
2. Исследование и разработка сварочных материалов и технологии для получения биметаллического слоя с заранее известными свойствами: отчет о НИР (промежу-точ.) [Текст] / Донбасская государственная машиностроительная академия; рук. Макаренко Н.А.; исполн.: Гринь А.Г. и др. – К., 2013. – 61 с. – № ГР 0109U007793. – Инв. № 0213U005786.
3. Романовский, В.П. «Справочник по холодной штамповке», 6-е изд. [Текст] / В.П. Романовский – Ленинград: Машиностроение, 1979.
4. Позняк, Л.А. Штамповые стали для холодного деформирования [Текст] / Л.А. Позняк. – М.: Металлургия, 1966.
5. Усенко, О.О. Покращання властивостей штампових сталей шляхом використання прогресивних технологій термоциклічної обробки [Текст] / О.О. Усенко, Т.П. Говорун // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали та програма ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 22 – 25 квітня 2014 р.: у 2-х ч. [Текст] / О.О. Усенко. – Суми: СумДУ, 2014. – Ч. 1. – С. 91 – 92.
6. Трусова, Е.В. Низкотемпературная нитроцементация штамповых сталей и наплавленных покрытий для повышения долговечности штампового инструмента: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.16.01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов» [Текст] / Е.В. Трусова. – Курск. – 159 с.
7. Геров, В.В. Влияние модификации поверхности на статические и циклические характеристики мартенситно-стареющей стали: дис. … канд. техн. наук по специальности: 05.16.01 [Текст] / Владимир Владимирович Геров. – М.: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 2003. – 183 с.
8. Деев, Г.Ф., E.H. Зубкова, Е.П. Сафонов. Технология наплавки и термической обработки наплавленного металлорежущего инструмента [Текст] / Г.Ф. Деев, Е.Н. Зубков, Е.П. Сафонов. В сб.: Труды Липецкого ТТУ и ЛЭГИ, 2003.
9. Деев, Г.Ф., E.H. Зубкова, Е.П. Сафонов. Оптимизация свойств наплавленного металла за счет термической обработки [Текст] / Г.Ф. Деев, Е.Н. Зубкова, Е.П. Сафонов. В сб.: Пути развития сварочных технологий на предприятиях. – М., 2003.
References: 1. Sokolov G.N. Formirovanie kompozicionnoj struktury naplavlennogo metalla dlya raboty v usloviyax termosilovogo vozdejstviya i razrabotka texnologii E'ShN pressovyx shtampov i instrumenta. Diss doktora texn. nauk. Volgograd. 359 p. [In Russian].
2. Issledovanie i razrabotka svarochnyx materialov i texnologii dlya polucheniya bimetallicheskogo sloya s zaranee izvestnymi svojstvami: otchet o NIR (promezhutoch.): / Donbasskaya gosudarstvennaya mashinostroitel'naya akademiya; ruk. Makarenko N.A.; ispoln.: Grin' A.G. i dr. K., 2013. 61 p. No GR 0109U007793. Inv. no 0213U005786. [In Russian].
3. Romanovskij V.P. “Spravochnik po xolodnoj shtampovke”, 6-e izd., Leningrad, Mashinostroenie, 1979. [In Russian].
4. Poznyak L.A. Shtampovye stali dlya xolodnogo deformirovaniya. M. Metallurgiya, 1966. [In Russian].
5. Usenko O.O. Pokrashchannia vlastyvostei shtampovykh stalei shliakhom vykorystannia prohresyvnykh tekhnolohii termotsyklichnoi obrobky, O.O. Usenko, T.P. Hovorun, Suchasni tekhnolohii u promyslovomu vyrobnytstvi: materialy ta prohrama III Vseukrainskoi mizhvuzivskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, m. Sumy, 22-25 kvitnia 2014 r. u 2-kh ch. / Redkol.: O.H. Husak, V.H. Yevtukhov. Sumy: SumDU, 2014. Ch.1. Pp. 91-92. [In Ukrainian].
6. Trusova E.V. Nizkotemperaturnaya nitrocementaciya shtampovyx stalej i naplavlennyx pokrytij dlya povysheniya dolgovechnosti shtampovogo instrumenta. Diss. kand. texn. Nauk. Kursk. 159 p. [In Russian].
7. Gerov V.V. Vliyanie modifikacii poverxnosti na staticheskie i ciklicheskie xarakteristiki martensitno-stareyushhej stali. Diss kand. texn. nauk. M. Institut metallurgii i materialovedeniya im. A.A. Bajkova RAN, Moskva, 2003. 183 p. [In Russian].
8. Deev G.F., Zubkova E.H., Safonov E.P. Texnologiya naplavki i termicheskoj obrabotki naplavlennogo metallorezhushhego instrumenta, vol “Trudy Lipeckogo TTU i LE'GI”, 2003. [In Russian].
9. Deev G.F., Zubkova E.H., Safonov E.P. Optimizaciya svojstv naplavlennogo metalla za schet termicheskoj obrabotki, vol “Puti razvitiya svarochnyx texnologij na predpriyatiyax”. M., 2003. [In Russian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v82n2_Chyhariov_V_V-Research_of_metal_of_62-69__COVER.jpg204,69 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Chyhariov_V_V-Research_of_metal_of_62-69.djvu200,8 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Chyhariov_V_V-Research_of_metal_of_62-69.pdf2,96 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus