DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17840

Назва: Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molibdenum disilicide based materials
Інші назви: Перспективні напрями підвищення жаростійкості керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену
Автори: Ковбашин, Василь Іванович
Бочар, Ігор Йосипович
Kovbashyn, Vasyl
Bochar, Ihor
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ternopil Ivan Puluj National Technical University;
Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University
Бібліографічний опис: Kovbashyn V. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molibdenum disilicide based materials / Vasyl Kovbashyn, Ihor Bochar // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 49-54. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Kovbashyn V., Bochar I. (2016) Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molibdenum disilicide based materials. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 49-54 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 82
Дата публікації: 29-чер-2016
Дата подання: 5-тра-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.762
Ключові слова: карбід кремнію
дисиліцид молібдену
жаростійкість
керамічні матеріали
захисне покриття
silicon carbide
molybdenum disilicide
heat tolerance
ceramic materials
protective
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 49-54
Початкова сторінка: 49
Кінцева сторінка: 54
Короткий огляд (реферат): На основі аналізу літературних даних і результатів проведених досліджень окреслено перспективні напрями підвищення жаростійкості карбідокремнієвих і дисиліцидмолібденових керамічних електронагрівачів. Виробники електронагрівачів розв’язують таку складну проблему різними шляхами. Найдосконаліший шлях – це вдосконалення технології виготовлення керамічних матеріалів, зокрема використання вихідних матеріалів з мінімальною кількістю шкідливих домішок. Дуже часто на фізико-хімічні властивості карбідокремнієвих керамічних матеріалів впливають домішки, які потрапляють під час виготовлення виробів. Вони розміщуються на межі зерен карбіду кремнію і знижують ефективну теплопровідність кераміки, а також змінюється граничний електроопір за рахунок утворення електропровідної сітки на межі зерен. Часткове очищення вихідних компонентів від металевих та інших домішок суттєво покращує електричні параметри електронагрівачів.
Perspective directions to increase heat-tolerance of silicon carbide and molybdenum disilicide ceramic electric heaters have been outlined based on literary data analysis and research results. The producers of electric heaters solve such complex problem in various ways. The best way is improving ceramic materials production technology, in particular, use of initial materials with the least amount of harmful admixtures. Very often admixtures which get into the products during the manufacturing process influence physical and chemical properties of carbide silicon ceramic materials. They are located on the margins of silicon carbide grains and reduce the effective thermal conductivity of the ceramics, and change its ultimate electrical resistance due to the formation of a conductive grid at grain boundaries. Partial purification of the initial components from metal and other impurities significantly improves the electrical parameters of electric heaters.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17840
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Ковбашин, В.І. Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену [Текст] / В.І. Ковбашин, І.Й. Бочар // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2014. – № 3 (75). – С. 127 – 131.
2. Кислый, П.С. Высокотемпературные неметалические нагреватели [Текст] / П.С. Кислый, А.Х. Бадян, В.С. Киндышева // К.: Наукова думка, 1991. – 166 с.
3. Rahaman, M.N. Surfasecharacterisationof silicon nitride and silicon carbide powders [Text] / M.N. Rahaman // Amer. Ceram. Soc. Bull, 1986. – № 8. – Р. 1171 – 1176.
4. Бучацкий, Л.М. Кинетика уплотнения и реологические свойства материалов на основе дисилицида молибдена в области высоких температур [Текст] / Л.М. Бучацкий, Ш.Н. Надриин, А.М. Нагний // Силициды и их применение в технике. – К.: Ин-т пробл. Материаловедения АН Украины, 1990. – С. 55 – 58.
5. Дзядыкевич, Ю.В. Покрытия для карбидокремниевых электронагревателей [Текст] / Ю.В. Дзядыкевич, П.С. Кислый, Н.И. Заблоцкая // Открытия. Изобретения, 1991. – № 31. – С. 126.
6. Бочар, І.Й. Властивості захисної композиції, нанесеної на поверхню керамічних матеріалів [Текст] / І.Й. Бочар, Р.М. Горбатюк // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). – Луцьк, 2009. – Випуск № 24. – С. 21 – 28.
7. Патент 30240 А України, С04В35/56. Спосіб обробки виробів із карбіду кремнію та дисиліциду молібдену Текст / Ю.В. Дзядикевич, І.Й. Бочар, Р.М. Горбатюк (Україна). – № 98020580; заявлено 03.02.1998; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6 – 11.
8. Ковбашин, В.І. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів [Текст] / В.І. Ковбашин, І.Й. Бочар // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2015. – № 2 (78). – С. 130 – 138.
9. Hepworth, M.A. Processing, Properties and Applications of Structural Silicon Carbides [Text] / M.A. Hepworth // Brit. Ceram. Proc., 2001. – № 46. – Р. 113 – 125.
10. Дзядикевич, Ю.В. Підвищення жаростійкості карбідокремнієвих і дисиліцид молібденових нагрівників [Текст] / Ю.В. Дзядикевич, І.Й. Бочар. – К.: Машинознавство, 2000. – № 1 (31). – С. 11 – 14.
References: 1. Kovbashyn V.I., Bochar I.Y. Tekhnolohichni osoblyvosti formuvannya sylitsydnoho pokryttya na karbidi kremniyu ta dysylitsydi molibdenu, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ternopil', vol. 75, no. 3, 2014. Pp. 127-131. [In Ukrainian].
2. P.S. Kislyj, A.X. Badyan, Kislyj P.S., Badyan A.X., Kindysheva V.S. Vysokotemperaturnye nemetalicheskie nagrevateli, Kyyiv, Naukova dumka, 1991, 166 p. [In Russian].
3. Rahaman M.N. Surfasecharacterisationof silicon nitride and silicon carbide powders, Amer. Ceram. Soc. Bull, no. 8, 1986. Рp. 1171-1176.
4. Buchackij L.M., Nadriin Sh.N., Nagnij A.M. Kinetika uplotneniya i reologicheskie svojstva materialov na osnove disilicida molibdena v oblasti vysokix temperatur, Silicidy i ix primenenie v texnike, Kyiv, In-t probl. Materialovedeniya AN Ukrainy, 1990. Pp. 55-58. [In Russian].
5. Dzyadykevich Yu.V., Kislyj P.S., Zablockaya N.I. Pokrytiya dlya karbidokremnievyx e'lektronagrevatelej, Otkrytiya. Izobreteniya, no. 31, 1991. P. 126. [In Russian].
6. Bochar I.Y., Horbatyuk R.M. Vlastyvosti zakhysnoyi kompozytsiyi, nanesenoyi na poverkhnyu keramichnykh materialiv, Naukovi notatky. Mizhvuzivs'kyy zbirnyk (za napryamom “Inzhenerna mekhanika”. Luts'k, Vypusk no. 24, 2009. Pp. 21-28. [In Ukrainian].
7. Patent 30240 A Ukrayiny, S04V35/56. Sposib obrobky vyrobiv iz karbidu kremniyu ta dysylitsydu molibdenu, Yu.V. Dzyadykevych, I.Y. Bochar, R.M. Horbatyuk (Ukrayina)., no 98020580; zayavleno 03.02.1998; opubl. 15.11.2000, Byul. No. 6-11.
8. Kovbashyn V.I., Bochar I.Y. Vplyv tekhnolohiyi sylikoboruvannya keramichnykh materialiv na vlastyvosti zakhysnykh pokryttiv, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ternopil', vol. 78, no. 2, 2015. Pp. 130-138. [In Ukrainian].
9. Hepworth M.A. Processing, Properties and Applications of Structural Silicon Carbides, Brit. Ceram. Proc., no. 46, 2001. Рp. 113-125.
10. Dzyadykevych Yu.V., Bochar I.Y. Pidvyshchennya zharostiykosti karbidokremniyevykh i dysylitsyd molibdenovykh nahrivnykiv, Mashynoznavstvo, vol. 31, no. 1, 2000. Pp. 11-14.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v82n2_Kovbashyn_V-Perspective_directions_49-54__COVER.jpg214 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Kovbashyn_V-Perspective_directions_49-54.djvu49,84 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Kovbashyn_V-Perspective_directions_49-54.pdf2,27 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus