DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17227

Назва: Статистична оцінка прогнозованого залишкового ресурсу зварних конструкцій
Інші назви: Statistical estimation of welded construction predicted remaining life
Автори: Шингера, Наталія Ярославівна
Щербак, Л.
Shynhera, N.
Scherbak, L.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Шингера Н. Я. Статистична оцінка прогнозованого залишкового ресурсу зварних конструкцій / Н. Шингера, Л. Щербак // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 196-200. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Shynhera N., Scherbak L. (2008) Statystychna otsinka prohnozovanoho zalyshkovoho resursu zvarnykh konstruktsii [Statistical estimation of welded construction predicted remaining life]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 196-200 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 21-тра-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 620.191.33
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 196-200
Початкова сторінка: 196
Кінцева сторінка: 200
Короткий огляд (реферат): Ступінь пошкоджуваності типових зварних металоконструкцій залежить від поєднання конструктивних, технологічних і експлуатаційних факторів і визначає, в свою чергу, залишковий ресурс конструкції та її споживчу вартість. За результатами проектування, експлуатації і дослідження типових зварних металоконструкцій зроблено висновок, що найвищу збіжність прогнозованих і фактичних результатів дають методики на основі стохастичних моделей. В роботі розглядається статистичний підхід для визначення залишкового ресурсу типових зварних навантажених конструкцій. За основу взятий лог-нормальний закон умовної щільності розподілу ймовірностей часових термінів експлуатації. Використавши аналітичні залежності для цього закону розподілу, побудовано графічні залежності, за якими можна визначити залишковий ресурс експлуатації виробу. Результати роботи можуть бути використані як при розробці проектної документації типових зварних навантажених металоконструкцій, так і для визначення залишкової вартості зварних конструкцій, які експлуатуються.
Damageability rate for standard welded constructions depends on the combination of design, processing and operational factors and it determines remaining life and use value of a construction. On the basis of the results of design, operation and research on standard welded constructions there was made up the conclusion that the methods based on stochastic models give the highest coincidence between predicted and observed results. The statistical approach to remaining life of loaded standard welded constructions has been considered in the paper. The logarithmic normal law of conditional frequency distribution of operating time was assumed as a basis. Having applied the analytic dependences to the distribution law, the author has constructed dependence curves that can help to determine remaining life of a construction. The obtained results can be used both to develop project documentation for loaded standard welded constructions and to determine residual value of the welded constructions being in use.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17227
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Металлические конструкции: Спец. курс/ Е.И.Беленя, Н.Н.Стрелецкий, Г.С.Ведеников и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 472 с
2. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1992. – 272 с., ил.
3. Баженов В.А., Дащенко О.Ф., Коломієць Л.В., Оробей В.Ф. Будівельна механіка. Спеціальний курс: Застосування методу граничних елементів: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 288 с.
4. В.А.Баженов, Е.З.Криксунов, А.В.Перельмутер, О.В.Шишов. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматичного проектування: - К.: Каравела, 2004. – 360 с.
5. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: справочное пособие / Под ред. Б. С. Касаткина. — К.: Наукова думка, 1981. – 420 с.
6. Постороение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. Кашьяп Р.П., Рао А.П. Пер. с англ. –М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1993. – 384с.
7. Лейфер Л.А. Методы прогнозирования остаточного ресурса машин и их программное обеспечение. – М.: Знание, 1988. — 60 с.
8. Лейфер Л.А., Разживина В.С., Вероятностное описание характеристик усталости на основе распределения Кептейна. В кн.: Точность и надежность механических систем. Исследование деградации машин. Рига, 1988. — С.73- 91
9. Болотин В.В., Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с.
10. Anston Marson, Robley Winfrey, Jean C.Hempstead. Engineering Valuation and Depreciation. Iowa State University Press, 1982.
11. ГОСТ 27. 002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. Москва: Госстандарт СССР, 1989. – 48 с.
12. Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надежность машин. - М.: Высшая школа, 1988. - 238 с.
13. Надежность и эффективность в технике. Справочник в 10 томах.-М.: Машиностроение, 1987. – 351с.
References: 1. Metallicheskie konstruktsii: Spets. kurs/ E.I.Belenia, N.N.Streletskii, H.S.Vedenikov and other – M., Stroiizdat, 1982, 472 s
2. Nikolaev H.A., Kurkin S.A., Vinokurov V.A. Svarnye konstruktsii. Prochnost svarnykh soedinenii i deformatsii konstruktsii: Ucheb. posobie, M., Vyssh. shkola, 1992, 272 p., il.
3. Bazhenov V.A., Dashchenko O.F., Kolomiiets L.V., Orobei V.F. Budivelna mekhanika. Spetsialnyi kurs: Zastosuvannia metodu hranychnykh elementiv: Navchalnyi posibnyk, Odesa: Astroprynt, 2001, 288 p.
4. V.A.Bazhenov, E.Z.Kryksunov, A.V.Perelmuter, O.V.Shyshov. Informatyka. Informatsiini tekhnolohii v budivnytstvi. Systemy avtomatychnoho proektuvannia: - K., Karavela, 2004, 360 p.
5. Eksperimentalnye metody issledovaniia deformatsii i napriazhenii: spravochnoe posobie, ed. B. S. Kasatkina, K., Naukova dumka, 1981, 420 p.
6. Postoroenie dinamicheskikh stokhasticheskikh modelei po eksperimentalnym dannym. Kashiap R.P., Rao A.P. transl. from English –M., Nauka. Hlavnaia redaktsiia fiziko-matematicheskoi literatury, 1993, 384p.
7. Leifer L.A. Metody prohnozirovaniia ostatochnoho resursa mashin i ikh prohrammnoe obespechenie, M., Znanie, 1988, 60 p.
8. Leifer L.A., Razzhivina V.S., Veroiatnostnoe opisanie kharakteristik ustalosti na osnove raspredeleniia Kepteina. V kn., Tochnost i nadezhnost mekhanicheskikh sistem. Issledovanie dehradatsii mashin. Riha, 1988, P.73- 91
9. Bolotin V.V., Prohnozirovanie resursa mashin i konstruktsii, M., Mashinostroenie, 1984, 312 p.
10. Anston Marson, Robley Winfrey, Jean C.Hempstead. Engineering Valuation and Depreciation. Iowa State University Press, 1982.
11. HOST 27. 002-89 Nadezhnost v tekhnike. Osnovnye poniatiia. Terminy i opredeleniia. Moskva: Hosstandart SSSR, 1989, 48 p.
12. Reshetov D.N., Ivanov A.S., Fadeev V.Z. Nadezhnost mashin, M., Vysshaia shkola, 1988, 238 p.
13. Nadezhnost i effektivnost v tekhnike. Spravochnik v 10 tomakh.-M., Mashinostroenie, 1987, 351p.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Shynhera_N-Statistical_estimation_196-200__COVER.jpg210,79 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Shynhera_N-Statistical_estimation_196-200.djvu187,06 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Shynhera_N-Statistical_estimation_196-200.pdf1,56 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus