DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17222

Назва: Дросельні синтезатори газових сумішей заданого складу
Інші назви: Throttle synthesizers of gas mixtures from constituents in a given proportion
Автори: Ділай, І.
Теплюх, З.
Dilay, I.
Teplukh, Z.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Ділай І. Дросельні синтезатори газових сумішей заданого складу / І. Ділай, З. Теплюх // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 165-171. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Dilay I., Teplukh Z. (2008) Droselni syntezatory hazovykh sumishei zadanoho skladu [Throttle synthesizers of gas mixtures from constituents in a given proportion]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 165-171 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 15-тра-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 53.089.68
543.27
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 165-171
Початкова сторінка: 165
Кінцева сторінка: 171
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена розробленню високоточних синтезаторів на базі дроселів з рівними газодинамічними опорами. Оцінено похибку і чутливість пристрою для підбору рівноопорових дроселів з нуль-індикатором перепаду тисків у вихідні діагоналі моста, показано їх взаємозв 'язок.
The article devoted to development of high-precision gas-dynamic synthesizers on base throttles with equal gas-dynamic resistances. The error and sensitivity of gas-dynamic devices for throttles fitting with equal resistances with zero-indicator pressure difference use in the output bridge diagonal are estimated and their correlation is showed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17222
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Березин А.С., Мочалкина О.Р. Технология и конструирование интегральных микросхем. - М.: Радио и связь, 1992. -320 с.
2. Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. 2-е изд. - Л/.. Энергоатомиздат, 1991. - 416 с.
3. Денисов В.П. Производство электрических источников света. - М: Энергия, 1975. - 488 с.
4. Ділай І.В., Теплюх З.М. Автоматизоване управління концентраціями компонентів газової суміші І Наукові нотатки // Міжвузівський збірник, вип. 20. Луцьк, 2007. С. 142-146.
5. Gary O. Nelson. Gas mixtures: preparation and control. Lewis Publishers, 1992. - 294 р.
6. Рейман Л.В. Техника микродозрования газов (Методы и средства для получения газовых смесей): Спр. пособие. - Л.: Химия. 1985. - 224 с.
7. Barrat R.S. The preparation of Standard Gas Mixtures. Analyst (London). 1981, 106, Mb 1265, p.817-849.
8. Теплюх З.М. Принципи побудови високоточних дросельних синтезаторів газових сумішей // Вісник НУ "Львівська політехніка" №551, "Автоматика, вимірювання та керування". Львів, 2006. С.87-94.
9. Патент Великобританії № 2136703. Mixing of gaseous substances / G.F.Gorin, A.Barcelhma, A.Lausarot / Feb. 23, 1983.
10. Патент США № 4605034. Gas flow control system for an anesthesia apparatus. Y.Urushida / Oct. 23, 1984.
11. Коган И.Ш., Шишкин Г.П., Вайсман А.А. Падение давления в нецилиидрическх круглых капиллярах // Пневмоавтоматика. XV всесоюзное совещание. Сент. 1985. Львов. Тезиси докл. Ч. 1. - М., 1985. - СІ48-149.
12. Теплюх 3., Пістун С, Ділай І. Пристрої для встановлення рівності опору дроселів синтезатора газових сумішей // Вимірювальна техніка та метрологія. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 59. Львів, 2002. С178-182.
13. Івахів О.В., Теплюх З.М. Підгонка опору дроселів за допомогою газодинамічного моста // Вісник НУ "Львівська політехніка"№ 475 "Автоматика, вимірювання та керування". Львів, 2003. СІ5-21.
14. Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара. - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 287 с.
15. Бухгольц В.П., Тисевич З.Г. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления. - М.: Энергия, 1972. - 79 с.
16. Теплюх З.М. Розрахунок ламінарного подільника тиску // Вісник ДУ "Львівська політехніка" № 273 Теплоенергетичні системи та пристрої. Львів, 1993. С. 42-44.
References: 1. Berezin A.S., Mochalkina O.R. Tekhnolohiia i konstruirovanie intehralnykh mikroskhem, M., Radio i sviaz, 1992. -320 p.
2. Trembovlia V.I., Finher E.D., Avdeeva A.A. Teplotekhnicheskie ispytaniia kotelnykh ustanovok. 2-e izd, L/.. Enerhoatomizdat, 1991, 416 p.
3. Denisov V.P. Proizvodstvo elektricheskikh istochnikov sveta, M: Enerhiia, 1975, 488 p.
4. Dilai I.V., Tepliukh Z.M. Avtomatyzovane upravlinnia kontsentratsiiamy komponentiv hazovoi sumishi I Naukovi notatky, Mizhvuzivskyi zbirnyk, Iss. 20. Lutsk, 2007. P. 142-146.
5. Gary O. Nelson. Gas mixtures: preparation and control. Lewis Publishers, 1992, 294 r.
6. Reiman L.V. Tekhnika mikrodozrovaniia hazov (Metody i sredstva dlia polucheniia hazovykh smesei): Spr. posobie, L., Khimiia. 1985, 224 p.
7. Barrat R.S. The preparation of Standard Gas Mixtures. Analyst (London). 1981, 106, Mb 1265, p.817-849.
8. Tepliukh Z.M. Pryntsypy pobudovy vysokotochnykh droselnykh syntezatoriv hazovykh sumishei, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" No 551, "Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia". Lviv, 2006. P.87-94.
9. Patent Velykobrytanii No 2136703. Mixing of gaseous substances, G.F.Gorin, A.Barcelhma, A.Lausarot, Feb. 23, 1983.
10. Patent SShA No 4605034. Gas flow control system for an anesthesia apparatus. Y.Urushida, Oct. 23, 1984.
11. Kohan I.Sh., Shishkin H.P., Vaisman A.A. Padenie davleniia v netsiliidricheskkh kruhlykh kapilliarakh, Pnevmoavtomatika. XV vsesoiuznoe soveshchanie. Sent. 1985. Lvov. Tezisi dokl. Ch. 1, M., 1985, SI48-149.
12. Tepliukh 3., Pistun S, Dilai I. Prystroi dlia vstanovlennia rivnosti oporu droseliv syntezatora hazovykh sumishei, Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Issue 59. Lviv, 2002. P.178-182.
13. Ivakhiv O.V., Tepliukh Z.M. Pidhonka oporu droseliv za dopomohoiu hazodynamichnoho mosta, Visnyk NU "Lvivska politekhnika"No 475 "Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia". Lviv, 2003. SI5-21.
14. Khansuvarov K.I., Tseitlin V.H. Tekhnika izmereniia davleniia, raskhoda, kolichestva i urovnia zhidkosti, haza i para, M., Izd-vo standartov, 1989, 287 p.
15. Bukhholts V.P., Tisevich Z.H. Emkostnye preobrazovateli v sistemakh avtomaticheskoho kontrolia i upravleniia, M., Enerhiia, 1972, 79 p.
16. Tepliukh Z.M. Rozrakhunok laminarnoho podilnyka tysku, Visnyk DU "Lvivska politekhnika" No 273 Teploenerhetychni systemy ta prystroi. Lviv, 1993. P. 42-44.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Dilay_I-Throttle_synthesizers_of_165-171__COVER.jpg224,47 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Dilay_I-Throttle_synthesizers_of_165-171.djvu176,55 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Dilay_I-Throttle_synthesizers_of_165-171.pdf240,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus