DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17204

Назва: Фрактографічні дослідження арматурних сталей за умов попереднього електронагрівання та деформування розтягом
Інші назви: Fractional graphic research of reinforced steel under conditions of preliminary electric heating and deformation of tension
Автори: Когут, М.
Гуменюк, Р.
Бужанський, М.
Kogut, M.
Humenyuk, R.
Buzhanskyj, M.
Приналежність: Львівський національний аграрний університет
Управління будівельно-монтажних робіт (Украгазспецбудмонтаж)
Бібліографічний опис: Когут М. Фрактографічні дослідження арматурних сталей за умов попереднього електронагрівання та деформування розтягом / М. Когут, Р. Гуменюк, М. Бужанський // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 42-50. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Kogut M., Humenyuk R., Buzhanskyj M. (2008) Fraktohrafichni doslidzhennia armaturnykh stalei za umov poperednoho elektronahrivannia ta deformuvannia roztiahom [Fractional graphic research of reinforced steel under conditions of preliminary electric heating and deformation of tension]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 42-50 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 12-тра-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.25
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 42-50
Початкова сторінка: 42
Кінцева сторінка: 50
Короткий огляд (реферат): В роботі виконано фрактографічні дослідження структурних змін у зв’язку з анізотропією (вздовж і поперек прокату прутків) арматурних сталей 35ГС і 25Г2С за умов попереднього електронагрівання та фіксованого деформування розтягом і кінцевого охолодження. Встановлено, що утворення голкового низькотемпературного мартенситного бейніту з наявністю ямок (плям) з сульфідами MnS та домішок сірки і фосфору в структурі сталей призводять до зниження тріщиностійкості (К1С) на ділянках біля защемленої частини арматурного прутка. Порівнявши структурні зміни в досліджуваних сталях і значення тріщиностійкості (К1С) у фіксованих 6-ти точках, які пройшли різні температури нагрівання по довжині (6м) прутка, превагу щодо міцності надаємо сталі 25Г2С порівняно зі сталлю 35ГС.
The article reveals results of fractional graphic research of the structural changes along and across the rolling of rods of reinforced steel 35 GC and 35G2C under conditions of preliminary electric heating and fixed deformation (tension) by jammed lengthening and cooling after electric heating has been switched on. It is determined that formation of needle low-temperature martensite beignet with little pits (spots) of sulfide MnS and additions of sulfur and phosphorus in the structure of steel leads to decrease of crack resistance (K1C) in the jammed part of the reinforced rod. Having compared structural changes in the steel under research and magnitude of crack resistance in the fixed points, subjected to various temperatures of heating? We give our preference to the steel 25G2C over the steel 35C. Key words: crack, steel, electic heating.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17204
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Панасюк В.В Механика квазихрупкого разрушения материалов. – К.: Наукова думка, 1991. − 415с.
2. Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материаллов. - Львов: Вища школа, 1986. −160с.
3. Когут Н.С., Шахматов М.В., Ерофеев В.В. Несущая способность сварных соединений. - Львов: Свит, 1991. − 184с.
4. Касаткин Б.С. Структура и микромеханизм хрупкого разрушения стали. - К.: Техника, 1968. − 258с.
5. Применение электронной микроскопии. – М.: Металлургиздат, 1957. − 327с.
6. Романів О.М., Зима Ю.В., Карпенко Г.В. Електронна фрактографія зміцнених сталей. - К.: Наукова думка. 1974. − 207с.
7. Spitzig W.A. − У кн.: Electron Microfractogr. Sumpos. 1st Ann. Met. Amer. Soc. Test and Mater., San Francisco, Calif., 1968, Philadelphia, Pa., 1969.
8. Williams M.L., Bouer R.R., Blackburn M.J. − У кн.: Electron Microfractogr. Sumpos. 1st Ann. Met. Amer. Soc. Test and Mater., San Francisco, Calif., 1968, Philadelphia, Pa., 1969.
9. Изоттов В.Н., Тишаев С.Н., Дабаткина М.М. Структура вырожденного перлита и ее влияние на механические свойства малоуглеродистой низколегированной стали // Физика металлов и металловедение, 1991. − №10. − С.38−45.
10. Даль В., Антон В. Статическая прочность и механика разрушения сталей. – М.: Металлургия, 1986. − 278с.
11. Ясній П.В. Пластично-деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість. − Львів: Світ, 1998. − 292с.
12. Ясній П.В., Ващенко О.В., Гуцайлюк В.Б. Прогнозування впливу історії навантаження на опір крихкому руйнуванню теплотривких сталей // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 1998. − Т.3. - №3. − С.157-163.
13. Ясній П.В., Гуцайлюк В.Б. Прогнозування впливу попереднього циклічного пружнопластичного деформування сталі 15Х2МФА // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2000. − Т.5. - №4. − С.5-10.
14. Жуковец И.К. Механические испытания материалов. – М.: Высшая школа, 1980. − 191с.
References: 1. Panasiuk V.V Mekhanika kvazikhrupkoho razrusheniia materialov, K., Naukova dumka, 1991. − 415p.
2. Kohut N.S. Treshchinostoikost konstruktsionnykh materiallov, Lvov: Vishcha shkola, 1986. −160p.
3. Kohut N.S., Shakhmatov M.V., Erofeev V.V. Nesushchaia sposobnost svarnykh soedinenii, Lvov: Svit, 1991. − 184p.
4. Kasatkin B.S. Struktura i mikromekhanizm khrupkoho razrusheniia stali, K., Tekhnika, 1968. − 258p.
5. Primenenie elektronnoi mikroskopii, M., Metallurhizdat, 1957. − 327p.
6. Romaniv O.M., Zyma Yu.V., Karpenko H.V. Elektronna fraktohrafiia zmitsnenykh stalei, K., Naukova dumka. 1974. − 207p.
7. Spitzig W.A. − U kn., Electron Microfractogr. Sumpos. 1st Ann. Met. Amer. Soc. Test and Mater., San Francisco, Calif., 1968, Philadelphia, Pa., 1969.
8. Williams M.L., Bouer R.R., Blackburn M.J. − U kn., Electron Microfractogr. Sumpos. 1st Ann. Met. Amer. Soc. Test and Mater., San Francisco, Calif., 1968, Philadelphia, Pa., 1969.
9. Izottov V.N., Tishaev S.N., Dabatkina M.M. Struktura vyrozhdennoho perlita i ee vliianie na mekhanicheskie svoistva malouhlerodistoi nizkolehirovannoi stali, Fizika metallov i metallovedenie, 1991. − No 10. − P.38−45.
10. Dal V., Anton V. Staticheskaia prochnost i mekhanika razrusheniia stalei, M., Metallurhiia, 1986. − 278p.
11. Yasnii P.V. Plastychno-deformovani materialy: vtoma i trishchynotryvkist. − Lviv: Svit, 1998. − 292p.
12. Yasnii P.V., Vashchenko O.V., Hutsailiuk V.B. Prohnozuvannia vplyvu istorii navantazhennia na opir krykhkomu ruinuvanniu teplotryvkykh stalei, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. − 1998. − V.3, No 3. − P.157-163.
13. Yasnii P.V., Hutsailiuk V.B. Prohnozuvannia vplyvu poperednoho tsyklichnoho pruzhnoplastychnoho deformuvannia stali 15Kh2MFA, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. − 2000. − V.5, No 4. − P.5-10.
14. Zhukovets I.K. Mekhanicheskie ispytaniia materialov, M., Vysshaia shkola, 1980. − 191p.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Kogut_M-Fractional_graphic_research_42-50__COVER.jpg213,93 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Kogut_M-Fractional_graphic_research_42-50.djvu419,91 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Kogut_M-Fractional_graphic_research_42-50.pdf827,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus