DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2016 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16860

Назва: Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики
Інші назви: Evaluation of scientific approaches to interpretation of enterprise strategy essence and its substantive characteristics
Оценка научных подходов к трактовке сущности стратегии предприятия и ее содержательные характеристики
Автори: Саух, Ірина Василівна
Saukh, Iryna
Саух, Ирина Васильевна
Приналежність: Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій, вул. Комерційна, 2, м. Житомир, 10019, Україна
Zhytomyr branch of Kiev Institute of Business and Technology, 2, Commerciyna str, 10019, Zhytomir, Ukraine
Житомирский филиал Киевского института бизнеса и технологий, ул. Коммерческая, 2, г. Житомир, 10019, Украина
Бібліографічний опис: Саух І. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики [Електронний ресурс] / Ірина Саух // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 145-151. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16sivyzk.pdf.
Bibliographic description: Saukh, I. (2016). Otsinka naukovykh pidkhodiv do traktuvannia sutnosti stratehii pidpryiemstva ta yii zmistovni kharakterystyky [Evaluation of scientific approaches to interpretation of enterprise strategy essence and its substantive characteristics]. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 145-151. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.17
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Журнал/збірник: Соціально-економічні проблеми і держава
Випуск/№ : 1
Том: 14
Дата публікації: 30-тра-2016
Дата подання: 
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
DOI: 10.14254/2223-3822.2016.14-1.17
УДК: 658.012
JEL: L1
L53
Ключові слова: стратегія
стратегічне рішення
довгострокові цілі
strategy
strategic decision
long-range goals
стратегия
стратегическое решение
долгосрочные цели
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 145-151
Початкова сторінка: 145
Кінцева сторінка: 151
Короткий огляд (реферат): В статті систематизовано наукові підходи до трактування сутності стратегії підприємства з метою її подальшого уточнення. Визначено, що стратегію доцільно ідентифікувати як систему формалізованих і неформалізованих управлінських рішень, що формуються в межах обраного напряму діяльності, орієнтовану на досягнення довгострокових цілей підприємства. Уточнене трактування стратегії дозволило виділити її змістовні характеристики. В статті відзначено різну цільову спрямованість корпоративних стратегій на виділених етапах еволюції систем управління підприємством.
The scientific approaches to the interpretation of enterprise strategy essence are systematized in the article for the purpose of its further improvement. It is stressed that the strategy must be identified as a system of formalized and non-formalized managerial solutions which are formed within the boundaries of selected direction of the activity focused on reaching long-term goals of the enterprise. Detailed interpretation of the strategy allows singling out its substantial characteristics. Much attention is given to the diverse goals of corporate strategies at the marked evolution stages of enterprise management systems.
В статье систематизированы научные подходы к трактовке сущности стратегии предприятия с целью дальнейшего ее уточнения. Определено, что стратегию целесообразно идентифицировать как систему формализованных и неформализованных управленческих решений, формируемых в пределах выбранного направления деятельности, ориентированную на достижение долгосрочных целей предприятия. Уточненная трактовка стратегии позволила сформировать ее содержательные характеристики. В статье отмечена различная целевая направленность корпоративных стратегий на выделенных этапах эволюции систем управления предприятием.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16860
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Socio-Economic Problems and the State, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16sivyzk.pdf
https://hbr.org/2008/07/competing-on-resources
https://hbr.org/2008/07/competing-on-resources
Перелік літератури: 1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент / Р.И. Акмаева. – Астрахань: Изд. Дом «Астраханский университет», 2009. – 200 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с англ. / И. Ансофф. – М.: Прогресс, 1989. – 519 с.
3. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент / Д.В. Арутюнова. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.
4. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – 480 с.
5. Вдовина И.А. Развитие системы стратегического менеджмента на предприятии: на примере пищевой промышленности Брянской области / И.А. Вдовина. – дисс. канд.эк. наук: 08.00.05. – М.: РГБ, 2008.
6. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
7. Гордієнко Л.П. Стратегічний аналіз / Л.П. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – К.: Алерта, 2011. – 520 с.
8. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / пер. с англ., под. ред. Н. Фунтова // Р.М. Грант. – СПб: Питер, 2008. – 560 с.
9. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В.С. Ефремов. – М.: Финпресс, 2001.
10. Карлофф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. / Б. Карлофф. – М.: Инфра-М, 2002. – 347 с.
11. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.А. Костирко. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.
12. Путятін Ю.О. Фінансові механізми стратегічного управління розвитком підприємства: монографія / Ю.О. Путятін, О.І. Пушкар, О.М. Тридід. – Х.: Осанова, 1999. – 488 с.
13. Сич Є.М. Стратегічний аналіз / Є. М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.
14. Туленков Н. Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации / Н. Туленков // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – №4. – С. 104-107.
15. Фатхутдинов Р.В. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов. – 2-е изд., доп. / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес– школа», «Интел-Синтез», 1998. – 386 с.
16. Хэмел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее / Г. Хэмел, К. Прахалад. – М.: Олимп-Бизнес, 2002.
17. Шершньова З. Стратегічне управління / З. Шершньова. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.
18. Collis D. J., Montgomery C. A. Competing on Resources [Електронный ресурс] / D. J. Collis, C. A. Montgomery. – Режим доступа: https://hbr.org/2008/07/competing-on-resources.
19. Grant. R. Towards a knowledge-based theory of the firm / R. Grant // Strategic management Journal. – Summer special. – Iss. 17.
20. Mintzberg H. Patterns of Strategy Formulation / H. Mintzberg // Management Science 24. – 1978.
21. Selznick P. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation / P. Selznick. – Harper & Row: N.Y., 1957.
References: 1. Akmaeva, R.I. (2009). Strateghycheskyj menedzhment [Strategic management]. Astrahan, Publishing Home «Astrahanskyy University».
2. Ansoff, I. (1989). Strateghicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moscow, Progress.
3. Arutyunova, D.V. (2010). Strateghicheskij menedzhment [Strategic management]. Taganrog, TTI.
4. Blanc, I.A. (1998). Slovarj-spravochnik finansovogho menedzhera [Dictionary of Financial Manager]. Kyiv, Nika-Centr.
5. Vdovina, I.A. (2008). Razvitie systemy strateghicheskogho menedzhmenta na predprijatii: na primere pishhevoj promyshlennosti Brjanskoj oblasti [Development of strategic management system in the enterprise: the case of the food industry Bryansk region]. Moscow.
6. Gerasymchuk, V.G. (2000). Strateghichne upravlinnja pidpryjemstvom. Ghrafichne modeljuvannja [Strategic management. Graphical modeling]. Kyiv, KNEU.
7. Gordienko, L. P., Didkovska, L. G., & Yashkina, N. V. (2011). Strateghichnyj analiz [Strategic analysis]. Kyiv, Alerta.
8. Grant, R. M. (2008). Sovremennyj strateghicheskij analiz [Modern strategic analysis]. Spb, Piter.
9. Efremov, V. S. (2001). Strateghicheskoe planirovanie v biznes-sistemakh [Strategic Planning in business systems]. Moscow, Finpress.
10. Karloff, B. (2002). Delovaja strateghija [Business strategy]. Moscow, Infra-M.
11. Kostyrko, L.A. (2008). Diaghnostyka potencialu finansovo-ekonomichnoji stijkosti pidpryjemstva: Monoghrafija [Diagnosis of potential financial and economic viability: Monograph]. Kharkiv, Factor.
12. Putyatin, Yu. O., Pushkar, O. I., & Trydid, O. M. (1999). Finansovi mekhanizmy strateghichnogho upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva: monoghrafija [Financial mechanisms of strategic management of enterprise development: monograph]. Kharkiv, Osnova.
13. Sych, E. M., Pylypenko, O. V., & Stasyshen, M. S. (2010). Strateghichnyj analiz [Strategic analysis]. Kyiv, Caravela.
14. Tulenkov, N. (1997). Kljuchevaja pozicija strateghicheskogho menedzhmenta v orghanizacii [The key strategic management position in the organization]. Problemy teorii i praktiki upravlenija = Problems of the theory and practice of management, 4, 104-107.
15. Fatchutdinov, R. V. (1998). Strateghicheskij menedzhment [Strategic management]. Moscow, Business School, Intel-Syntez.
16. Khemel, G., Prahalad, K. (2002). Konkuriruja za budushhee [Competing for the Future]. Moscow, Olymp-Business.
17. Shershniova, Z. (2001). Strateghichne upravlinnja [Strategic management]. Kyiv, KNEU.
18. Collis, D.J., & Montgomery, C.A. (2008). Competing on Resources. Retrieved from https://hbr.org/2008/07/competing-on-resources
19. Grant, R. (1996). Towards a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 109-122.
20. Mintzberg, H. (1978). Patterns of Strategy Formulation. Management Science, 24.
21. Selznick, P. (1957). Leadership in Administration: A Sociological Interpretation. Harper & Row: N.Y.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
16sivyzk__COVER.jpg200,47 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
16sivyzk.djvu382,84 kBDjVuПереглянути/Відкрити
16sivyzk.pdf751,29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus