DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2016 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16858

Назва: The transformation of vocational qualification structure of workers in the new economy
Інші назви: Трансформація професійно-кваліфікаційної структури працівників в новій економіці
Трансформация профессионально-квалификационной структуры работников в новой экономике
Автори: Арзамасова, Оксана Вікторівна
Arzamasova, Oksana
Арзамасова, Оксана Викторовна
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна
Ternopil National Economic University, 11 Lvivska str., Ternopil, 46020, Ukraine
Тернопольский национальный экономический университет, ул. Львовская, 11., г. Тернополь, 46020, Украина
Бібліографічний опис: Arzamasova O. The transformation of vocational qualification structure of workers in the new economy [Електронний ресурс] / Oksana Arzamasova // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 131-137. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16aovtne.pdf.
Bibliographic description: Arzamasova, O. (2016). The transformation of vocational qualification structure of workers in the new economy. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 131-137. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.15
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Журнал/збірник: Соціально-економічні проблеми і держава
Випуск/№ : 1
Том: 14
Дата публікації: 30-тра-2016
Дата подання: 
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
DOI: 10.14254/2223-3822.2016.14-1.15
УДК: 331.54
JEL: J44
Ключові слова: кадри
кваліфікація
професія
надпрофесійні навики
нестандартні форми зайнятості
human resources
qualification
profession
superprofessional skills
nonstandard forms of occupation
кадры
квалификация
профессия
сверхпрофессиональные навыки
нестандартные формы занятости
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 131-137
Початкова сторінка: 131
Кінцева сторінка: 137
Короткий огляд (реферат): Становлення нової економіки призводить до старіння одних професій і спеціальностей та виникнення нових, викликає необхідність найму адаптованого до сучасних вимог персоналу, суттєво змінює вимоги до працівника. Тому вкрай важливо розробити професійно-кваліфікаційну систему, яка б відповідала сучасним вимогам і враховувала перспективні зміни, запропонувати комплексний підхід до визначення потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих спеціалістах і робітниках з урахуванням структури національної економіки.
New economy development causes consenescence of old professions and specialties and appearing of new ones. It requires the necessity of the employment of adapted to modern conditions personnel and thus considerably changes professional quality demands. It is important to develop professional and qualification system which would correspond to modern requirements and foresee the prospective of the change, suggest complex approach to the determination of the need in qualified specialists and workers of production and nonproduction spheres taking into consideration national economy structure.
Становление новой экономики приводит к старению одних профессий и специальностей и возникновения новых, вызывает необходимость найма адаптированного к современным требованиям персонала, существенно меняет требования к работнику. Поэтому крайне важно разработать профессионально-квалификационную систему, которая бы отвечала современным требованиям и учитывала перспективные изменения, предложить комплексный подход к определению потребностей производственной и непроизводственной сфер в квалифицированных специалистах и рабочих с учетом структуры национальной экономики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16858
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Socio-Economic Problems and the State, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16aovtne.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
http://kevinkellyeconomy.blogspot.com
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua
http://me.gov.ua
http://watcher.com.ua
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
http://kevinkellyeconomy.blogspot.com
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua
http://me.gov.ua
http://watcher.com.ua
Перелік літератури: 1. Кастельс М. «Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Електронний ресурс] / М. Кастельс. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php.
2. Дьяченко О.В. К сущности категории «новая экономика» / О.В. Дьяченко // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 5. – Вып. 25. – с. 18–23.
3. Білоцерківець В.В. Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер / В.В. Білоцерківець // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Дніпропетровськ, 2014, 39 с.
4. Келли К. Новая экономика [Електронний ресурс] / К. Келли. – Режим доступу: http://kevinkellyeconomy.blogspot.com.
5. Базылев Н.И. Вопросы теоретической экономики / Н.И. Базылев, Н.Л. Грибанова // Проблемы современной экономики, N 1/2 (17/18), 2006.
6. Атласс новых профессий [Електронний ресурс]. Московская школа управления Сколково. Москва, 2014. – Режим доступу: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf.
7. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Перехід на ринок праці молоді України / Лібанова Е., Цимбал О., Лісогор Л., Марченко І., Ярош О., Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, Департамент політики зайнятості. – Женева: МОП, 2014.
9. Середньостроковий прогноз потреби економіки у робочій силі Мінекономрозвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://me.gov.ua.
10. Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні / Л.М. Ємельяненко // Український соціум. – 2015. – № 1(52). – с. 83-90.
11. Мінченко О. Україна вперше потрапила в ТОП – 25 найпривабливіших країн світу в сфері аутсорсингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://watcher.com.ua.
References: 1. Kastels, M. (1999). Informatsionaya Epoha: Economika, Obshestvo i Cultura [Information Epoch: Economy, Society and Culture]. Retrieved from http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php.
2. Dyachenko, O.V. (2010). K sushnosty katehoryy «novaya economica» [To the Category of the "New Economy"]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Manual of Chelyabinsk State University, 5 (25), 18–23.
3. Bilotserkivets, V.V. (2014). Nova economica: sut, heneza, avanhardnyi haracter [New Economy: Content, Genesis and Vanguard Character]. Dnipropetrovsk.
4. Kelli, K. (2009). Novaya economica [New Economy]. Retrieved from http://kevinkellyeconomy.blogspot.com.
5. Bazylev, N.I., & Hribanova, N.L. (2006). Voprosy teoreticheskoy economiki [The Questions of Theoretical Economics]. Problemy sovremennoy ekonomiki = The Problems of Modern Economics, 1/2 (17/18).
6. Atlas novyh profesiy [The Atlas of New Professions] (2014). Moscow Administration School Skolkovo. Moscow. Retrieved from http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf.
7. Derzhavnyy comitet statystiky Ukrainy [State Statistics Committee of Ukraine] (2016, March). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Libanova, E., Tsymbal, O., Lisohor, L., Marchenko, I., & Yarosh, O. (2014). Perehid na rynok pratsi molodi Ukrainy [The transition to the youth labor market in Ukraine]. International Job Center. The programme of youth occupation. The department of occupation policy, Genève.
9. Serednostrokovyi prohnoz robochoyi syly [Middle term forecast of the need in labor force]. Ministry of Economic Development. Retrieved from http://me.gov.ua.
10. Yemelyanenko, L.M. (2015). Formyvania ta rehuluvania novitnih form zainyatosti v Ukraini [The Formation and Regulation of New Forms of Occupation in Ukraine]. Ukrainskyi sotsium = Ukrainian Society, 1(52), 83-90.
11. Minchenko, O. (2016). Ukraina vpershe potrapyla v TOP – 25 naipryvablyvishykh krain svitu v sferi autsorsynhu [Ukraine First Time in the Top-25 of the Most Attractive Countries of the World in the Sphere of Outsourcing]. Retrieved from http://watcher.com.ua
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
16aovtne__COVER.jpg210,13 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
16aovtne.djvu654,61 kBDjVuПереглянути/Відкрити
16aovtne.pdf890,1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus