DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2009 : [107]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Оцінювання механізмів руйнування скловолоконних композитів за параметрами сигналів акустичної емісії

Дослідження раціональних форм складених перерізів для стальних стиснутих елементів з урахуванням умов їх закріплення

Особливості зношування твердих сплавів (Ti,V,Nb,W)C-Ni-Cr у процесі різання

Урахування корозійного чинника при розрахунку довговічності деталей машин

Мішана контактна задача для системи двох штампів з кутовими точками і пластинки з частково підсиленим криволінійним отвором

Імовірнісний аналіз сумісної поведінки зварних з’єднань в навантажених конструкціях

Самоорганізація структури листового алюмінієвого сплаву при динамічних незрівноважених процесах

Про причини ушкодження зварних з'єднань № 111 парогенераторів ПГВ-1000

Вплив експлуатаційної розсіяної пошкодженості на закономірності деградації властивостей конструкційних сталей

Використання повної діаграми деформування для оцінки граничної пошкодженості матеріалу при складних умовах навантаження

Застосування методу фотопружності для визначення напруженого стану в мікрозонах скловиробів

Дослідження міцнісних властивостей покриттів з кобальт-хромового сплаву

Застосування прямих варіаційних методів до розв’язання динамічних задач віброущільнення в'язкопружних тіл

Періодичні розв'язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку

Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при віртуальному хостингу

Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами

Математичне моделювання адсорбційного нелінійного масопереносу в каталітичних пористих середовищах

Розв’язання крайових задач термопружних областей з негладкою границею

Pозв'язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі леонтьєва

Oсесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів

Багатосекторна динамічна модель ринкової економіки

Mатематичне моделювання нестаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских тістових заготовок

Pесурсозберігаюча технологія термітного зварювання сталевих деталей

Інженерна методика проектування технологічного оснащення для дорнування зовнішніх напівкруглих шліцьових канавок

Про енергетичні втрати в навантажувачі “борекс 2271”

Проектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів

Динамічні характеристики підсистем верстатного оснащення адаптивного типу

Дослідження процесу переміщення матеріалу сушаркою

Pозробка експериментального стенда для визначення реактивного моменту гідростатичного трансформатора з інтегрованою програмою «powergraph»

Tехнологія оцінювання якості web-застосувань

Розв’язок задачі локації в області з прямолінійною частиною межі

Реалізація багаторівневої рекурентної бази даних у базисі Галуа

Математичне моделювання сорбційного масопереносу для одно- і двоскладових обмежених середовищ

Моделювання дифузійних процесів у неоднорідних середовищах із м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра–Фур’є–Лежандра на полярній осі

Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є–(Конторовича-Лєбєдєва)–Ейлера на сегменті полярної осі

Автоматична система керування регульованим насосом

Оцінювання параметрів поліноміальної регресії у випадку корельованих помилок спостереження

Нелінійна математична модель процесу магнітного осадження домішок

Дослідження оптичного методу визначення положення кодового диска давача кута

Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю

Ієрархічна структура системи підтримання прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування

Енергоощадна нагрівальна система для індукційного наплавлення тонкостінних елементів конструкцій

Обґрунтування параметрів різальних ножових блоків верстата для розрізання конвеєрної стрічки

Особливості топографії поверхні електродугових покривів із порошкових дротів після шліфування та полірування

Контактна задача для пластинки з трикутним отвором і системи двох жорстких штампів з кутовими точками

Оцінювання втомного пошкодження і залишкового ресурсу матеріалу за моделлю граничного вичерпання пластичності

Контактна взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим півпростором

Вплив ультразвукового і високочастотного електромагнітного полів та режиму формування на електропровідність полімеркомпозиційних покриттів

Розрахунок напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і криволінійними тріщинами при врахуванні контакту їхніх берегів

Механізми формування мезоструктури поверхневих шарів сталі 15Х13МФ за нормальних та високих температур

Дослідження стійкості процесу пластичного деформування тонкостінної трубки в умовах складного напруженого стану

Гранична рівновага пластини з косою тріщиною за розтягу у водневмісному середовищі

Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на частково підсилений контур еліптичного отвору в нескінченній ортотропній пластинці

Зв'язок локальної непружності зі втомою алюмінієвого сплаву Д16Т, обробленого імпульсами електричного струму

Дослідження оптичного методу визначення положення кодового диска давача кута

Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації

Вплив кількості обертів мішалки і кількості відбивних перегородок на коефіцієнти масо передачі при розчиненні твердої речовини

Особливості фотолюмінесценції кремнієвих нанокластерів в оксидній матриці при наявності домішки азоту

Асимптотика перетворення Лапласа функції відновлення

Математична модель та оптимальна обробка електроетиносигналу в задачах офтальмодіагностики

Двосторонні методи розв’язування задачі Коші для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра

Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур‘є-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на декартовій осі

Достовірність віддаленого, мобільного, автоматизованого, голтерівського моніторингу кардіоритмосигналу

Елементи однорідності для періодичних ланцюгів Маркова

Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар

Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування

Фірмові теги та атрибути: відмінності в інтерпретації популярними браузерами та найуживаніші альтернативи

Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги

Обґрунтування швидкості подачі насіння на відбивач сошника

Процеси першої стадії змішування на новій тістомісильній машині

Особливості конструкцій спеціальних черв’ячних передач

Розрахунок поперечного перерізу зрізу при фрезеруванні гнізд диска висівного апарата черв’ячною фрезою постійної установки

Дослідження сили затиску заготовок затискними гвинтовими патронами

Вплив орієнтації згортних втулок на міцність пресових з’єднань втулка-пластина приводних роликових і втулкових ланцюгів

Дослідження впливу ступеня зшивання на властивості опромінених ультрафіолетом експосидних композицій

Вплив умов експлуатації на структурно- фазові перетворення залізохромових сплавів

Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на частково підсилений контур криволінійного отвору в нескінченній ізотропічній пластинці

Диференціальне рівняння деформації плити та його застосування

Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні

Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщни після комбінованих перевантажень розтягом-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т

Вплив попередніх електричних навантажень зразків PbI2 на характер ходу ВАХ

Розробка та керування вимогами до програмного забезпечення на основі моделі якості

Моделювання і оптимізація статичного міжгалузевого балансу із запізненням

Енергетичний спектр електронів у вузьких енергетичних зонах: нове наближення середнього поля. I. Двополюсний спектр в моделі Хаббарда

Розв’язання задач теплопровідності для складених тіл при екстремальних впливах

Закономірності фільтрування у n-шарових фільтрах

Метод реконструкції зображень в електроімпедансній томографії

Структура та статистичне оцінювання ймовірнісних характеристик циклічного випадкового процесу із стохастично незалежними циклами

Моделі геофізичних сигналів на основі лінійних випадкових процесів

Стенд дослідження миттєвого значення струму споживання мікропроцесора

Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля

Програмне забезпечення для автоматизації процесу керування вибором пристроїв орієнтування гнучких інтегрованих систем

Проектний аналіз методів реалізації контролерів послідовних інтерфейсів

Моделювання нелінійних процесів за допомогою нейронних мереж

Ефективність пристрою шнекового типу для віджиму сапропелю

Мінімізація тривалості складання різьбових з’єднань

Дослідження динамічних навантажень причіпного розкидача твердих органічних добрив з підвіскою змінної жорсткості

Обгрунтування технологічних параметрів барабанної сушарки

Обґрунтування коефіцієнта динамічного ефекту роботи адаптованого викопуючого робочого органу

Аналіз конструкцій захоплювальних пристроїв роботів для поштучного завантаження об`єктів харчової промисловості

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus