DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 1 (81) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15857

Назва: Analysis of dynamics of adaptive three edge heads with elastic guides and electromagnetic drives
Інші назви: Аналіз динаміки трирізцевих головок з пружними напрямними і електромагнітними приводами
Автори: Луців, Ігор Володимирович
Шарик, Володимир Мирославович
Стахурський, Олександр Олександрович
Дячук, Дмитро Степанович
Lutsiv, Ihor
Sharyk, Volodymyr
Stakhurskiy, Oleksandr
Dyachuk, Dmytro
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Analysis of dynamics of adaptive three edge heads with elastic guides and electromagnetic drives / Ihor Lutsiv, Volodymyr Sharyk, Oleksandr Stakhurskiy, Dmytro Dyachuk // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 81. — № 1. — С. 59-69. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Lutsiv I., Sharyk V., Stakhurskiy O., Dyachuk D. (2016) Analysis of dynamics of adaptive three edge heads with elastic guides and electromagnetic drives. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 81, no 1, pp. 59-69 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 81
Дата публікації: 22-бер-2016
Дата подання: 
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.881
Ключові слова: трирізцева головка
вібрації
динамічна теоретична модель
пружні напрямні
three edge head
oscillations
dynamical theoretical model
elastic guides
Діапазон сторінок: 59-69
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 69
Короткий огляд (реферат): Розглянуто аналіз динаміки розробленої авторами трирізцевої головки з пружними напрямними і електромагнітними приводами для порівняння їх динамічних особливостей однорізцевою обробкою. Трирізцеві головки запропонованої конструкції мають можливість регулювання режимів та умов різання за допомогою адаптивної системи керування. Регулювання позиції різальних лез головки в процесі обробки виконується двонаправленими електромагнітними приводами із мікроконтролерним інтелектуальним керуванням. Отже, моделювання теоретичної моделі розроблялося у вигляді розрахункових схем і диференціальних рівнянь другого порядку. Ці рівняння вирішувалися за допомогою використання програмного забезпечення та комп’ютерних графічних програм. На схемах продемонстровано осцилограми вібрацій заготовки та різальних елементів головки, що були отримані в процесі обробки. Результати дослідження дають можливість довести продуктивність розроблюваних трирізцевих головок і підвищення динамічної точності в порівнянні з однорізцевою обробкою. Вони показують, що у більшості випадків можливе підвищення динамічної точності обробки від 2 – 4 до 10 – 16 разів
The paper deals with the dynamics analysis of the developed by the authors three edge head with elastic guides and electromagnetic drives in order to compare their operation dynamic features against the single tool machining ones. The three edge heads of proposed design of adaptive type have the possibility of adjustment to the changing cutting conditions. The adjustment of the head cutting edges positions in the process of machining is performed by two-direction electromagnetic drives with microcontroller based on intellectual control. So the simulation theoretical model was developed in a form of calculating scheme and the differential second order equations set. These equations are being solved using the software techniques and computer program graph interpretations. Thus the diagrams illustrating the oscillograms of the work piece and the head cutting elements vibrations in the machining process were obtained. The results of the investigation make possible to testify the developed three edge head productivity and dynamic accuracy increasing as compared with that of the single tool machining. They show that in most cases it is possible to increase the dynamic accuracy of machining in 1,2-5 to 3,17-9,6 times.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15857
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016. © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
Перелік літератури: 1. Петраков, Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням [Текст] / Ю.В. Петраков. – К.: Вид-во УкрНДІАТ, 2004. – 383 с.
2. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: монографія [Текст] / Ю.М. Кузнецов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин. – Т.: Тернограф, 2011. – 692 с.
3. Луців, І.В. Структурний синтез багатолезового оснащення з кінематичними інструментальними зв'язками [Текст] / І.В. Луців // Вісник ТДТУ, 1997. – № 1. – С. 78 – 84.
4. Нагорняк, С.Г. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования: справочник [Текст] / С.Г. Нагорняк, И.В. Луцив. – К.:Техника, 1992. – 72 с.
5. Теорія технічних систем: підручник [Текст] / Ю.М. Кузнецов, Ю.К. Новосьолов, І.В. Луців. – Севастополь: СевНТУ, 2012. – 256 с.
6. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Текст] / А.А. Маталин. – Л.: Машиностроение, 1985. – 496 с.
7. Пат. 82786 Україна, МПК В23В29/00. Пристрій для точіння [Текст] / І.В. Луців, П.Д. Кривий, Ю.Б. Підгайний, В.М. Шарик; заявник і патентовласник: Тернопільський державний технічний університет, Тернопіль; заявл. 25.01.2013; опубл.12.08.2013, Бюл. № 15.
8. Пат. 85022 Україна, МПК В23В25/00. Пристрій для точіння [Текст] / І.В. Луців, П.Д. Кривий, В.М. Шарик; заявник і патентовласник: Тернопільський державний технічний університет, Тернопіль; заявл. 19.04.2013; опубл.11.11.2013, Бюл. № 21.
9. Пат. 85871Україна, МПК В23В29/24. Багаторізцева головка для точіння [Текст] / І.В. Луців, П.Д. Кривий, В.М. Шарик; заявник і патентовласник: Тернопільський державний технічний університет, Тернопіль; заявл. 29.03.2013; опубл.10.12.2013, Бюл. № 23.
10. Косилова, А.Г. Справочник технолога машиностроителя в 2-х т.; под ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перепаб. и доп. [Текст] / А.Г. Косилова. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.
11. Колев, К.С. Вопросы точности при резании металлов [Текст] / К.С. Колев. – М.: Машгиз, 1961. – 131 с.
References: 1. Petrakov, Yu.V. Avtomatychne upravlinnia protsesamy obrobky materialiv rizanniam [Text] / Yu.V. Petrakov. – K.: Vyd-vo UkrNDIAT, 2004. – 383 p.
2. 3. Tekhnolohichne osnashchennia dlia vysokoefektyvnoi obrobky detalei na tokarnykh verstatakh: monograph [Text] / Yu.M. Kuznetsov, I.V. Lutsiv, O.V. Shevchenko, V.N. Voloshyn. – T.: Ternohraf, 2011. – 692 p.
3. Lutsiv, I.V. Strukturnyi syntez bahatolezovoho osnashchennia z kinematychnymy instrumentalnymy zviazkamy [Text] / I.V. Lutsiv // Visnyk TDTU, 1997. – No 1. – P. 78 – 84.
4. Nahorniak, S.H. Predokhranitelnye mekhanizmy metalloobrabatyvaiushcheho oborudovaniia: spravochnik [Text] / S.H. Nahorniak, I.V. Lutsiv. – K.:Tekhnika, 1992. – 72 p.
5. Teoriya tekhnichnykh system: pidruchnyk / Yu.M. Kuznetsov, Yu.K. Novos'olov, I.V. Lutsiv. – Sevastopol': SevNTU, 2012. – 256 p.
6. Matalin, A.A. Tekhnolohiia mashinostroeniia [Text] / A.A. Matalin. – L.: Mashinostroenie, 1985. – 496 p.
7. Pat. 82786 Ukraine, MPK V23V29/00. Prystrii dlia tochinnia [Text] / I.V. Lutsiv, P.D. Kryvyi, Yu.B. Pidhainyi, V.M. Sharyk; zaiavnyk i patentovlasnyk: Ternopilskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet, Ternopil; Decl. 25.01.2013; Publ.12.08.2013, Bull. No 15.
8. Pat. 85022 Ukraine, MPK V23V25/00. Prystrii dlia tochinnia [Text] / I.V. Lutsiv, P.D. Kryvyi, V.M. Sharyk; zaiavnyk i patentovlasnyk: Ternopilskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet, Ternopil; Decl. 19.04.2013; Publ.11.11.2013, Bull. No 21.
9. Pat. 85871 Ukraine, MPK V23V29/24. Bahatoriztseva holovka dlia tochinnia [Text] / I.V. Lutsiv, P.D. Kryvyi, V.M. Sharyk; zaiavnyk i patentovlasnyk: Ternopilskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet, Ternopil; Decl. 29.03.2013; Publ.10.12.2013, Bull. No 23.
10. Kosilova, A.H. Spravochnik tekhnoloha mashinostroitelia v 2-kh t.; ed. A.H. Kosilovoi, R.K. Meshcheriakova. – 4-e izd., perepab. i dop. [Text] / A.H. Kosilova. – M.: Mashinostroenie, 1986. – 656 p.
11. Kolev, K.S. Voprosy tochnosti pri rezanii metallov [Text] / K.S. Kolev. – M.: Mashhiz, 1961. – 131 p.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 1 (81)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v81n1_Lutsiv_I-Analysis_of_dynamics_of_adaptive_59-69__COVER.jpg192,79 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v81n1_Lutsiv_I-Analysis_of_dynamics_of_adaptive_59-69.djvu543,11 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v81n1_Lutsiv_I-Analysis_of_dynamics_of_adaptive_59-69.pdf3,62 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus