DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя : [209]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ⅩⅨ наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

18 - 19 травня відбудеться ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Напрямки роботи конференції

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинобудування
 • Інформаційні технології
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Приладобудування
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби ідентифікації
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво
 • Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика
 • Фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Обладнання харчових виробництв
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 • Економіка та підприємництво
 • Гуманітарні науки

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 15 травня 2016 р.

Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська, 56, корпус № 1, ауд. 503
тел. (0352) 258851, факс (0352) 254983
моб. (068) 5155028
E-mail: zolotyy@gmail.com

Новини 1, 2 на веб-сайті ТНТУ.

Матеріали XІХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 18-19 травня 2016 року), 2016. – 332 с.

Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІКА
4
5
7
8
10
11
12
13
МАШИНОБУДУВАННЯ
14
15
16
18
20
22
24
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
44
45
46
48
49
51
52
53
55
57
59
61
62
64
65
66
67
69
70
71
73
74
75
76
77
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
79
81
82
83
85
59.
87
89
91
92
93
95
97
99
100
102
103
105
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
106
107
109
111
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
113
114
115
116
117
118
122
124
126
128
130
131
133
135
136
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
137
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
152
154
155
157
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
158
159
160
162
163
164
166
167
168
169
171
173
175
176
177
179
МАТЕМАТИКА
181
182
183
184
185
ФІЗИКА
186
188
190
191
192
193
195
196
199
200
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
201
202
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
205
206
207
208
209
210
212
213
215
216
218
219
220
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
221
223
225
226
228
229
231
232
234
237
239
241
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
243
244
246
247
248
250
251
253
254
255
256
258
260
262
263
264
265
266
267
269
271
272
274
276
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
277
278
279
281
283
285
287
289
291
292
294
198.
296
300
302
304
306
308
310
312
314
316
317
 
318

Content


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA MEKHANIKA
4
5
7
8
10
11
12
13
MASHINOBUDUVANNIA
14
15
16
18
20
22
24
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
44
45
46
48
49
51
52
53
55
57
59
61
62
64
65
66
67
69
70
71
73
74
75
76
77
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
79
81
82
83
85
59.
87
89
91
92
93
95
97
99
100
102
103
105
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
106
107
109
111
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII, PRYLADOBUDUVANNIA
113
114
115
116
117
118
122
124
126
128
130
131
133
135
136
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
137
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
152
154
155
157
ELEKTROTEKHNIKA TA SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
158
159
160
162
163
164
166
167
168
169
171
173
175
176
177
179
MATEMATIKA
181
182
183
184
185
FIZYKA
186
188
190
191
192
193
195
196
199
200
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
201
202
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
205
206
207
208
209
210
212
213
215
216
218
219
220
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
221
223
225
226
228
229
231
232
234
237
239
241
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
243
244
246
247
248
250
251
253
254
255
256
258
260
262
263
264
265
266
267
269
271
272
274
276
HUMANITARNI NAUKY
277
278
279
281
283
285
287
289
291
292
294
198.
296
300
302
304
306
308
310
312
314
316
317
 
209. Zmist
318

Нові матеріали (усі)

Зміст

The Ukrainian diaspora and its influence on the foreign policy of host countries

Сакральна лексика у Почаївських збірниках проповідей ХVIII ст.

Соціокультурні трансформації та соціальні переміщення

Проблеми спілкування студентів

Політична програма Українського національно-демократичного об’єднання

Grammar translation and communicative language teaching methods in learning english

Технології нейролінгвістичного програмування в політиці

Використання мікроконтролерів Arduino та Raspberry Рі для навчання майбутніх інженерів

Іронія в контексті німецького романтизму

Англійська мова для спеціальних цілей (ESP): особливості та перспективні напрямки розвитку підходу

Untitled

Діалектика цілей і засобів у політиці

Контрольність як форма психічної діяльності особистості

Методи оптимізації структури капіталу підприємства в системі фінансового менеджменту

Intercultural training with films

Московсько-російські стратегії проти України (ХV – ХХІ ст.)

До проблеми поетапності формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туристичного обслуговування

Дидактичні та методичні особливості сучасного підручника з іноземної мови для немовних ВНЗ

Методи підвищення ефективності роботи логістичних систем доставки вантажів

Альтернативність повсякденності буття в контексті трансформації суспільства

Особливості рухової підготовленості та морфофункціональних показників студентської молоді

Психологічні характеристики самореалізованої особистості

Економіко-математичні показники в прогнозуванні збуту продукції підприємства

Економічна оцінка науково-технічних чинників

ФВА як комплексний аналітичний інструмент управління маркетинговою діяльністю

Формування асортиментної політики підприємства

Дослідження стану промисловості Тернопільської області. Перспективи інноваційного розвитку галузі регіону

Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства

Формування і реалізація маркетингових стратегій підприємства

Система стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємства

Ааспекти впливу маркетингових інструментів управління підприємством

Тенденції розвитку інтернет торгівлі в Україні

Теоретичні підходи до поняття ефективності рекламної діяльності

Інновації у сфері високих технологій

Стратегічне фінансове планування та прогнозування на підприємстві

Концептуальні засади моделі удосконалення системи управління бізнес-процесами промислових підприємств в умовах переходу до сталого розвитку

Адміністрування спрощеної системи оподаткування як елемент податкового менеджменту

Оцінювання та формування довгострокової фінансової політики підприємства

Партиципаторне бюджетування в Україні

Аналіз вітчизняних дисертацій за напрямом дослідження ризику

Практика впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх фахівців бізнесу і управління

Формування ключових показників ефективності в управлінні інноваціями на підприємстві

Сутність аналізу маркетингових комунікацій

Економічний механізм формування фінансової стратегії підприємства

Теоретичні підходи до поняття ефекту маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів

Інвестиційна привабливість виробничого підприємства

Необхідність діагностики фінансового потенціалу підприємства

Соціальна сфера як об’єкт управління

Інноваційні, ресурсні та логістично-маркетингові чинники та їх вплив на удосконалення процесу управління постконфліктного підприємства

Впровадження системи електронних закупівель на державному рівні

Ангус Дітон – Нобелівський лауреат 2015 року (споживання, бідність та добробут)

Ресурсозабезпечуючі складові економічної безпеки машинобудівних підприємств

Інституційний та поведінковий підходи до публічного адміністрування

Передумови розвитку клієнтоорієнтованого менеджменту у транспортній галузі

Концепція управління персоналом в кризових умовах

Проблеми ресурсозбереження на транспорті

Роль організаційного дизайну у розвитку підприємницької діяльності

Встановлення впливу на енерговитрати освітлення місць загального користування на підприємствах, які обслуговують побут людей

Аналіз адгезійного зв’язку сирної маси із металевою поверхнею

Регулювання реологічних характеристик сирної маси і витрат потужності в роторно-вихрових емульсорах

Актуальні підходи у забезпеченні захисту населення, що проживає в межах міської забудови, у разі надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами на підприємствах харчової та переробної промиловості

Поняття та види забезпечення доступу до публічної інформації

Тенденції інноваційного розвитку в Україні

Підвищення енергоефективності систем термо-вологісної обробки харчових продуктів

Оптимізація процесу точіння криволінійних поверхонь

Жалюзійно-вихрові апарати як етап вдосконалення відцентрових пиловловлювачів

Математична модель гідродинаміки зустрічних закручених потоків

Екологічні аспекти сталого розвитку в Україні

Рівняння реологічної моделі нагнітання тіста валками

Constructional design as an algorithm of object development track system

Затискні пристрої з гвинтовимиробочими органами

Використання шунгітів у сучасних технологіях

Пальмова олія чи поліненасичені жирні кислоти?

Любомир Романків – видатний винахідник та громадський діяч

Лазерна ударно-хвильова дія та лазерні технології

Формування фундаментальних фізичних понять у студентів у процесі вивчення атома водню у квантовій механіці

Способи ефективного застосування засобів електронного навчального курсу з фізики

Розрахунок та дослідження питомої потужності теплових джерел при індукційнім нагріванні циліндричних деталей у випадку коли температура перевищує температуру Кюрі

Методика відбору питань з курсу фізики для дистанційної та самостійної роботи студентів

Залежність температури плавлення 3d-металів від атомного номера

Моделі систем електронів з сильними взаємодіями для розрахунку енергії зв’язку перехідних металів

Особливості застосування інфрачервоних променів при захворюванні скелетно-мязової групи пюдини

Теорія двофотонної лазерної генерації у плоских напівпровідникових резонансно-тунельних структурах у поздовжньому електричному полі

Розв’язок задачі теплопровідності в системі тіл циліндр – шар

Дослідження нескінченних систем лінійних рівнянь в задачах нестійкості волокнистих композитів

Гібридна алгебро-диференціальна двопараметрична математична модель пристінної турбулентності

Розв’язання інтегральних рівнянь в контактних задачах теорії пружності

Числовий метод побудови та розв’язання систем лінійних рівнянь в контактних задачах теорії пружності

Особливості будови та застосування багатошарових п’єзоелектричних трансформаторів

Оптимізація власної форми коливань п'єзоелектричного трансформатора

Сонячна фотоенергетика

Вимірювання енргії сонячного випромінювання на широті Тернопільського регіону

Концепція конструктивного виконання безблискісних світлодіодних світильників

Методи та засоби підвищення енергоефективності джерел безперебійного живлення для телекомунікаційних систем

Лабораторний комплекс для побудови систем телекерування і диспетчерського управління в електроенергетиці

Комбінований коректор коефіцієнта потужності

Експериментальні дослідження залежності світлового потоку від коефіцієнта заповнення імпульсів та потужності натрієвої лампи високого тиску

Розробка алгоритму руху і обладнання дистанційним Wi – Fi керуванням автоматизованого мобільного робота

Робоче колесо для пропелерної гідротурбіни

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus