DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

Ⅵ конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ : [125]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ⅵ Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»

26 квітня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на базі кафедри промислового маркетингу відбудеться Ⅵ Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі».

Запрошуємо науковців та студентів до участі в роботі конференції. Реєстраційну форму та тези необхідно подати на кафедру промислового маркетингу до 16 квітня 2016 року.

Додаткову інформацію щодо правил оформлення тез та організаційних питань подано в інформаційному листі конференції.

Новина на веб-сайті університету.

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 266 c.

Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“

Зміст


1
3
СУЧАСНІ ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ РИНКУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
4
6
8
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
33
35
37
39
41
43
45
47
49
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
85
87
89
91
93
95
97
100
102
104
106
108
110
112
114
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
СТРАТЕГІЧНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
218
220
222
225
227
229
231
233
235
237
240
243
246
249
251
 
255

Content


1
3
SUCHASNI TOVAROZNAVCHI ASPEKTY RYNKU NEPRODOVOLCHYKH TOVARIV
4
6
8
TEORETYCHNI TA METODOLOHICHNI ASPEKTY MARKETYNHOVOI DIIALNOSTI
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
33
35
37
39
41
43
45
47
49
MARKETYNHOVI DOSLIDZHENNIA V KONTEKSTI ZABEZPECHENNIA KONKURENTOSPROMOZHNOSTI PIDPRYIEMSTVA
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
PERSPEKTYVNI NAPRIAMKY ROZVYTKU ZBUTOVOI POLITYKY PIDPRYIEMSTVA
85
87
89
91
93
95
97
100
102
104
106
108
110
112
114
ROZVYTOK MARKETYNHOVYKH INNOVATSII YAK FAKTOR EKONOMICHNOHO PRORYVU
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
MARKETYNHOVI TEKHNOLOHII PIDPRYIEMSTV SFERY POSLUH
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
STRATEHICHNI MARKETYNHOVI RISHENNIA I SUCHASNI TEORII EFEKTYVNOSTI BIZNESU
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
INNOVATSIINI TEKHNOLOHII V UPRAVLINNI PERSONALOM PIDPRYIEMSTVA
218
220
222
225
227
229
231
233
235
237
240
243
246
249
251
 
124. Zmist
255

Нові матеріали (усі)

Зміст

Персонал як фактор стратегічного розвитку підприємства

Інноваційні підходи до управління персоналом на сучасних підприємствах

Аналіз основних показників використання робочого часу на підприємстві

Людський капітал: чинники формування і розвитку

Формування системи мотивації персоналу на підприємстві

Мотивація як чинник, що впливає на активність персоналу

Реформування системи соціального захисту в Україні та інших державах

Напрями вдосконалення стимулювання діяльності фінансових менеджерів підприємств

Професійне навчання персоналу та шляхи його вдосконалення

Суть та значення професійного навчання персоналу на підприємстві

Інноваційні ERM-системи управління персоналом підприємства

Організація оплати праці на малому підприємстві: стан, ефективність ташляхи покращення

Використання результатів ділової оцінки в системі розвитку персоналу

Технологія пошуку та відбору персоналу в організації

Управління персоналом та інноваційні аспекти діяльності підприємства

Формування стратегії розвитку підприємства

Сучасні бізнес-стратегії

Аналітичні інструменти стратегічного маркетингового управління

Вибір функцій продукції як інструмент маркетингу

Особливості організації управління маркетинговою діяльністюна підприємстві

Розробка маркетингової конкурентної стратегії фірми на внутрішньому ринку

Основні об’єкти маркетингового управління підприємства

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

Формування конкурентних переваг

Аналіз індексів та показників добробуту країни з точки зору її рівня освіти

Розробка стратегії розвитку підприємства на основі конкурентних переваг

Теоретичні основи процесу постачання як об’єкту маркетингового управління

Актуальні вектори асортиментної політики кондитерських виробів України

Товарна політика та її стратегії в умовах ринку

Теоретичні аспекти сутності конкурентних стратегій підприємств

Основи формування конкурентної стратегії підприємства

Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством в сучасному науково-технічному середовищі

Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства

Дослідження споживчих мотивацій на ринку закладів харчування

Особливості розважального бізнесу

Аналіз кон’юнктури ринку консалтингових послуг

Сервісне обслуговування в системі маркетингових комунікацій

Рівень освіти як індикатор добробуту суспільства

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства в сфері послуг

Туристичний маркетинг

Маркетингові технології на ринку банківських продуктів та послуг

Інтернет ресурс як засіб просування товарів та послуг

Торгово-роздрібна реклама

Особливості адаптації маркетингового комплексу ресторанних підприємств в умовах жорсткої конкуренції

Модель М. Портера у визначення інтенсивності конкуренції

Особливості стимулювання збуту у сфері торгівельно-розважальних послуг

Роль реклами в сучасній економіці

Маркетинг інвестиційного ринку

Формування списку конкурентів

Особливості створення рекламного звернення

Організація Інтернет-реклами

Маркетинг інноваційного продукту

«Ambient Media» у сучасному рекламному просторі

Роль бренду в сучасній ринковій економіці

Методи економіко-математичного моделювання в організації маркетингового планування на підприємстві

Реклама в Інтернеті як інструмент маркетингової діяльності молокопереробних підприємств

Еко-маркетинг: сутність та значення для сучасного суспільства

Поняття контент-маркетингу

Удосконалення просування товарів на внутрішньому ринку за допомогою інтернет-технологій

Використання бренд–маркетингу в діяльності підприємств

Банерна реклама як інструмент просування в Інтернет

Сучасні підходи до організації та управління процесами постачання

Брендинг як високоефективна технологія завоювання і утримування споживача

Інформаційна війна в маркетингу

Форми взаємодії некомерційної та комерційної сфер у контексті маркетингової перспективи

Просування в соціальних мережах як вид Інтернет-реклами

Сучасні системи оцінювання продуктивності ланцюга поставок

Організація рекламної діяльності підприємств

Логістичні методи в організації товароруху

Пропаганда як метод просування продукції

Логістика в діяльності підприємства

Аналіз ефективності маркетингової політики просування

Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства

Комунікаційні функції мерчандайзингу

Оцінка ефективності управління системою збуту підприємства

Розробка логістичних засад в системі організації збутової діяльності підприємства

Теоретичні аспекти поняття «мерчандайзинг»

Удосконалення збуту сільськогосподарської продукції

Аналіз організації збутової мережі й засобів стимулювання продаж ТзОВ «Сахара»

Система просування продукції

Актуальність маркетингової комунікаційної політики

Особливості проведення маркетингових досліджень на споживчому ринку

Конкурентний аналіз маркетингового середовища діяльності підприємства

Технології формування конкурентних переваг

Оцінювання конкурентоспроможності з позицій учасників ринку

Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві

Роль та значення аналізу фінансового стану підприємства

Бенчмаркінг як метод дослідження конкурентних переваг

Теоретико-методологічні аспекти формування споживчого попиту

Бенчмаркінг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Дослідження маркетингових перспектив вітчизняної пивоварної промисловості

Особливості дослідження попиту і пропозиції

Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості України

Аспекти впливу маркетингових інструментів на конкурентоспроможність підприємства

Аналіз та контроль маркетингових зусиль підприємства

Маркетингова інформація як елемент маркетингових досліджень

Теоретико-методологічні аспекти маркетингових досліджень

Аналіз маркетингової товарної політики

Обслуговування як елемент товарної політики

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus