DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >

Кафедра економіки та фінансів (ЕФ) : [127]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи за освітнім ступенем «магістр» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

Сучасні тенденції розвитку інструментів корпоративної благодійності: зарубіжний досвід та особливості використання в Україні

Людський капітал:наукові підходи та стан формування в Україні

Економіко-філософські аспекти людськоо капіталу в Україні

Оцінка стану та шляхи забезпечення якісного економічного зростання

Місце зв'язків з громадськістю в процесі формування та реалізації політики місцевого розвитку мікрорегіонів як територіальних економічних систем низового рівня

Enterprise development strategy considering the corporate culture

Методичні рекомендації з написання звіту про проходження стажування з фаху для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

До ефективного підприємництва через інвестиції у людський капітал

Return from investment in higher education

Пріоритети розвитку підприємницьких структур україни в контексті посилення міжнародної конкуренції

Тіньова економіка як атрибут сучасного внутрішнього економічного середовища України

Соціально-економічні проблеми функціонування ринку страхування життя в Україні

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Курс лекцій.

Методичні вказівки та основні вимоги до підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Формування бізнес-плану підприємства»

Навчальний посібник з дисципліни «Економічна теорія: Макроекономіка. Мікроекономіка»

Принципи застосування сучасних технологій у процесах формування єдиного інформаційного поля підприємства

Систематизація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства

Систематизація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства

Методичні рекомендації для написаня курсової роботи з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»

Партнерство держави та підприємництва як елемент публічного адміністрування

Ієрархічність та багатосуб’єктність національної економіки як її визначальні характеристики

Територіальні диспропорції доходів населення у міждержавному та міжрегіональному аспекті

Розвиток української управлінської науки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Аналітична складова управління оборотним капіталом підприємства : концептуальний підхід

Сучасні проблеми формування ринку земель в Україні

Вплив держави на формування стратегії розвитку туристичної галузі України

Сучасні проблеми формування ринку земель в Україні

Особливості регіональної економічної політики Європейського Союзу

Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Управленческая мысль в Украине ( ХIХ – начало ХХ ст.)

2.1. Бортнік Н.В., Радинський С.В. Забезпечення ефективності розвитку підприємства на основі формування і реалізації механізму стратегії його інноваційного розвитку

2.1. Бортнік Н.В., Радинський С.В. Забезпечення ефективності розвитку підприємства на основі формування і реалізації механізму стратегії його інноваційного розвитку

Методичні вказівки та рекомендації для написання розділу „Охорона праці” як структурної частини дипломної (магістерської) роботи для студентів V курсу усіх форм навчання спеціальності „Фінанси і кредит”/ Укл. С.В. Радинський. - Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015 р. – 13 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління фінансовими проектами» для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. Радинський С.В. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 18 с.

Методичні вказівки для підготовки до іспиту з дисципліни "Міжнародні економічні відносини" для студентів заочної та дистанційної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Глобальна економіка» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання // укл. Панухник О.В., Маркович І.Б. – Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 57 с.

Збірник завдань до іспиту з фаху напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»(заочної форми навчання)

Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики та написання звіту для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління фінансами» для студентів усіх форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050801 «Фінанси і кредит»// Н. І. Константюк. – Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015.– 120 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління фінансами» для студентів усіх форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050801 «Фінанси і кредит»// Н. І. Константюк. – Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 12с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління фінансами» для студентів усіх форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Проблеми державного регулювання ринку рекреаційних послуг України

Методичні вказівки для самостійної роботи студентівдисципліни «Глобальна економіка»

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Регіональна економіка»

Методичні вказівки для самостійної роботи занять з дисципліни «Податковий менеджмент»

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент»

Методичні рекомендації з написання звіту про проходження стажування з фаху для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання за напрямком спеціальності: 6.030504 «Економіка підприємства»

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання за напрямком спеціальності: 6.030504 «Економіка підприємства»

Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник

Mainstreaming of information and communication technologies’ application as precondition for successful implementation of ukrainian micro-regions public projects: scientific approach

Навчальний посібник з дисципліни «Економічна теорія: Макроекономіка. Мікроекономіка»

Конспект лекцій з курсу "Конкурентоспроможність підприємства"

Проблемні аспекти формування національного людського капіталу як вектору розвитку економіки

Study guide on the discipline “Entrepreneurship economy”

Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і фінанси підприємств"

Методичні вказівки до здачі тестового модульного контролю з дисципліни „Політекономія” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та іспиту з основ економічної теорії для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.050901 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» та 7.05100302 «Прилади і системи точної механіки»

Проблемні аспекти формування національного людського капіталу як вектору розвитку економіки

Можливості формування повноцінних сільських територій в контексті здійснення децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Україні

Векторизація розвитку територіальних громад у рамках децентралізації

Trends of foreign direct investment in ukrainian economy

Програма ознайомчої практики та методичні рекомендації для студентів I курсу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Political and economic institutions – basis and consequence

Економічний механізм формування фінансової стратегії підприємства

Оцінювання та формування довгострокової фінансової політики підприємства

Адміністрування спрощеної системи оподаткування як елемент податкового менеджменту

Методичні рекомендації для виконання, оформлення і захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки та основні вимоги до підготовки, оформлення і написання курсового проекту з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання

Проектне фінансування: навчальний посібник для студентів спеціальності 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання

Методичні вказівки та основні вимоги до підготовки, оформлення і захисту курсового проекту з дисципліни «Фінансове планування та прогнозування» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

Фінансове планувння та прогнозування

Енергобезпека як основа економічної незалежності України

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком спеціальності: 6.030508 «Фінанси та кредит»

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання за напрямком спеціальності: 6.030504 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання за напрямком спеціальності: 6.030504 «Економіка підприємства»

Методичні рекомендації з написання звіту про проходження організаційної практики для студентів ІІ курсу усіх форм навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

Особливості окремих форм територіально-галузевої організації регіону

Особливості імітаційного моделювання в процесах ціноутворення

Theoretical principles of the study of global changes in the worldwide economy

Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні

Фінансові аспекти підготовки фахівців для туристичної галузі

Peculiarities of universities funding

Education is a common precondition of economic, social and political development

Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects

Регіональні утворення в світовій економічній системі

Role of integration processes in regional transformations of the world economy

New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration

Significance of Educational Investments for Economic Growth and Welfare of The Country

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У КЛАСТЕРІ «ОСВІТА-БІЗНЕС-ВЛАДА»: МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ФАХІВЦЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Регіоналізація та посилена міждержавна інтеграція як основні тенденції змін національної та глобальної економіки

Економічні системи регіонального рівня в якості «точок зростання» національної економіки

Конкурентоспроможність Тернопільської області та її місце в регіональному розподілі перспектив розвитку України

Інституціоналізація економіки як механізм подолання недосконалостей ринку

Організаційно-управлінські підходи до посилення інноваційної конкуренції

Спеціалізація експортних товарних груп як одна із характеристик торговельного потенціалу держави

Ranking of institutional barriers regarding management of medical equipment enterprises in municipal economic system

Механізм надання публічної інформації та роботи з публічними запитами в державних органах фінансового контролю як індикатор їх соціально відповідальної діяльності

Інтеграційні процеси у регіональних територіально-господарських системах світовий досвід і Україна

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus