DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13092

Назва: Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні
Інші назви: Fiscal effects of implementation of exchange rate policy in Ukraine
Автори: Мелих, Оксана Юріївна
Melykh, Oksana
Бібліографічний опис: Мелих О. Ю. Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні / Оксана Юріївна Мелих // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 169-182. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).
Bibliographic description: Melykh O. (2015) Fiskalni efekty realizatsii valiutnoi polityky v Ukraini [Fiscal effects of implementation of exchange rate policy in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 169-182 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 17-вер-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.748
Ключові слова: валютна політика
валютний курс
девальвація
ревальвація
зовнішня торгівля
платіжний баланс
податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
зовнішній державний борг
державний бюджет
видатки бюджету на обслуговування та погашення зовнішнього боргу
exchange rate
exchange rate policy
devaluation
revaluation
foreign trade
balance of payments
taxes on international trade and external transactions
foreign debt
state budget
expenditures for debt service and repayment
Діапазон сторінок: 169-182
Початкова сторінка: 169
Кінцева сторінка: 182
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано взаємозв’язок валютної політики держави та фіскальних показників. Здійснено аналіз вітчизняної практики валютного регулювання та валютного контролю й проведено статистичне оцінювання їх впливу, через курс гривні щодо іноземних валют, на динаміку надходжень податків на міжнародну торгівлю й зовнішні операції до Державного бюджету України та рівень зовнішньоборгового навантаження на нього. Запропоновано шляхи удосконалення валютної політики України в контексті забезпечення зовнішньої стійкості національної валюти, яка сприяє стрімким темпам зростання щорічних обсягів зовнішнього товарообороту і, як наслідок, збільшенню податкових надходжень до бюджету від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
The article deals with the relationship between exchange rate policy and fiscal indicators. The national practice of currency regulation and currency control is analyzed and the statistical evaluation of their impact on the dynamics of income taxes on international trade and external operations in the State Budget and national debt of Ukraine is conducted. It is proved that lowering the official exchange rate of the hryvnia against the US dollar by 97% in 2014, as a result of an imbalance in the foreign exchange market due to accumulated from previous years foreign trade imbalances, the growing against the background of sociopolitical and military events in Ukraine devaluation and inflation expectations, led to a reduction of income taxes on international trade and external transactions of the state budget and increase the burden on him, due to the need to perform debt on foreign loans denominated in foreign currency. It is argued, that the depreciation of the national currency in times of crisis and, consequently, the loss of the State Budget of Ukraine related to the rising cost of servicing and repayment of external liabilities could be even greater if the Central Bank of Ukraine had not used economic and administrative tools of the currency regulation to direct restrictions on foreign currency transactions. Ways of improving exchange rate policy of Ukraine in the context of external stability of the national currency are proposed, which contributes to the rapid growth of annual volume of foreign trade turnover and, as a consequence - increased tax revenue from tax of foreign trade.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13092
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Budget-Monitor/KV_IV_2009_Monitoring_u-kr.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24604/15-Dernova.pdf?seque-nce=1
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0515500-14
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=9987297
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10601164
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0685500-14
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14876621
Перелік літератури: 1. Береславська, О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України [Текст] / О. Береславська, Д. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 209 – 214.
2. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2009 – 2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Budget-Monitor/KV_IV_2009_Monitoring_u-kr.pdf
3. Дернова, І.А. Реальний валютний курс як фактор конкурентоспроможності / І. Дернова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24604/15-Dernova.pdf?seque-nce=1
4. Ершов, М.В. Валютно-финансовы механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / Михаил Владимирович Ершов. – М.: ОАО «НПО» Издательство «Экономика», 2000. – 319 с.
5. Журавка, Ф.О. Механізм реалізації валютної політики в Україні: дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 08.00.08: захищена 2009 [Текст] / Журавка Федір Олексійович; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ». – С., 2009. – 418 с.
6. Калинка, Д.Г. Взаємозв’язок валютного курсу з кризовими процесами в українській економіці [Текст] / Д. Калинка // Видання ЧДУ імені Петра Могили (Економіка). – 2010. – Випуск 113 (Том 126). – С. 66 – 75.
7. Качалич, А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации: учеб. пособие [Текст] / А.Г. Качалич; под ред. проф. В.А. Слепова. – М.: Экономисть, 2006. – 169 с.
8. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія [Текст] / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
9. Мелих, О. Валютно-курсова політика як чинник впливу на зовнішньо-економічну діяльність держави [Текст] / О. Мелих // Збірник тез доповідей п’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 147 – 149.
10. Постанова Правління НБУ від 20.08.2014 року № 515 «Про врегулювання ситуації на валютному ринку України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0515500-14
11. Постанова Правління НБУ від 29.08.2014 року № 540 «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринку України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=9987297
12. Постанова Правління НБУ від 22.09.2014 року № 591 «Про внесення змін до деяких нормативно- правових актів НБУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10601164
13. Постанова Правління НБУ від 30.10.2014 року № 685 «Про внесення змін до деяких нормативно- правових актів НБУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0685500-14
14. Постанова Правління НБУ від 23.02.2015 року № 124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14876621
15. Постанова Правління НБУ від 3.03.2015 року № 160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
16. «Платіжний баланс і зовнішній борг України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
17. «Річний звіт національного банку України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
18. Україна – 2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування [брошура]; / за кер. Людмили Шангіної. – К.: Центр Разумкова; «Заповіт», 2014. – 60.
References: 1. Bereslavska, O.I. Kursova polityka ta yii vplyv na konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy [Text], O. Bereslavska, D. Serebrianskyi, Aktualni problemy ekonomiky, 2009, No 8 (98), P. 209 – 214.
2. Biudzhetnyi monitorynh: analiz vykonannia biudzhetu za 2009 – 2014 roky [Electronic resource], Access mode: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Budget-Monitor/KV_IV_2009_Monitoring_u-kr.pdf
3. Dernova, I.A. Realnyi valiutnyi kurs yak faktor konkurentospromozhnosti, I. Dernova [Electronic resource], Access mode: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24604/15-Dernova.pdf?seque-nce=1
4. Ershov, M.V. Valiutno-finansovy mekhanizmy v sovremennom mire (krizisnyi opyt kontsa 90-kh), Mikhail Vladimirovich Ershov, M., OAO "NPO" Izdatelstvo "Ekonomika", 2000, 319 p.
5. Zhuravka, F.O. Mekhanizm realizatsii valiutnoi polityky v Ukraini: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk: 08.00.08: zakhyshchena 2009 [Text], Zhuravka Fedir Oleksiiovych; Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad "Ukrainska akademiia bankivskoi spravy NBU", S., 2009, 418 p.
6. Kalynka, D.H. Vzaiemozviazok valiutnoho kursu z kryzovymy protsesamy v ukrainskii ekonomitsi [Text], D. Kalynka, Vydannia ChDU imeni Petra Mohyly (Ekonomika), 2010, Issue 113 (V. 126), P. 66 – 75.
7. Kachalich, A.H. Valiutnaia politika stran s transformiruemoi ekonomikoi v usloviiakh finansovoi hlobalizatsii: ucheb. posobie [Text], A.H. Kachalich; ed. prof. V.A. Slepova, M., Ekonomist, 2006, 169 p.
8. Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: monograph [Text], Ya.A. Zhalilo, Ya.B. Bazyliuk, Ya.V. Belinska and other; ed. Ya.A. Zhalila, K., NISD, 2005, 388 p.
9. Melykh, O. Valiutno-kursova polityka yak chynnyk vplyvu na zovnishno-ekonomichnu diialnist derzhavy [Text], O. Melykh, Zbirnyk tez dopovidei piatoi yuvileinoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh "Ekonomichnyi i sotsialnyi rozvytok Ukrainy v KhKhI stolitti: natsionalna identychnist ta tendentsii hlobalizatsii". Part 2, Ternopil: Ekonomichna dumka, 2008, P. 147 – 149.
10. Postanova Pravlinnia NBU vid 20.08.2014 roku No 515 "Pro vrehuliuvannia sytuatsii na valiutnomu rynku Ukrainy" [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0515500-14
11. Postanova Pravlinnia NBU vid 29.08.2014 roku No 540 "Pro vvedennia dodatkovykh mekhanizmiv dlia stabilizatsii hroshovo-kredytnoho ta valiutnoho rynku Ukrainy" [Electronic resource], Access mode: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=9987297
12. Postanova Pravlinnia NBU vid 22.09.2014 roku No 591 "Pro vnesennia zmin do deiakykh normatyvno- pravovykh aktiv NBU" [Electronic resource], Access mode: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10601164
13. Postanova Pravlinnia NBU vid 30.10.2014 roku No 685 "Pro vnesennia zmin do deiakykh normatyvno- pravovykh aktiv NBU" [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0685500-14
14. Postanova Pravlinnia NBU vid 23.02.2015 roku No 124 "Pro osoblyvosti zdiisnennia deiakykh valiutnykh operatsii" [Electronic resource], Access mode: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14876621
15. Postanova Pravlinnia NBU vid 3.03.2015 roku No 160 "Pro vrehuliuvannia sytuatsii na hroshovo-kredytnomu ta valiutnomu rynkakh Ukrainy" [Electronic resource], Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
16. "Platizhnyi balans i zovnishnii borh Ukrainy" [Electronic resource], Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
17. "Richnyi zvit natsionalnoho banku Ukrainy" [Electronic resource], Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
18. Ukraine – 2014: sotsialno-ekonomichna kryza ta poshuk shliakhiv reformuvannia [broshura];, za ker. Liudmyly Shanhinoi, K., Tsentr Razumkova; "Zapovit", 2014, 60.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Melykh_O-Fiscal_effects_of_implementation_169-182__COVER.jpg170,46 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Melykh_O-Fiscal_effects_of_implementation_169-182.djvu460,67 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Melykh_O-Fiscal_effects_of_implementation_169-182.pdf3,33 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus