DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13090

Назва: Методичні засади обліку вексельних операцій
Інші назви: The principle methods of bill operations accounting
Автори: Галушка, Наталя Йосипівна
Halushka, Natalya
Бібліографічний опис: Галушка Н. Й. Методичні засади обліку вексельних операцій / Наталя Йосипівна Галушка // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 151-159. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).
Bibliographic description: Halushka N. (2015) Metodychni zasady obliku vekselnykh operatsii [The principle methods of bill operations accounting]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 151-159 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 15-жов-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 657.1
336.717.6 (477) (043.3)
Ключові слова: ринкова економіка
вексельні відносини
вексель
вексельний обіг
вексельна форма розрахунків
вексельні операції
облік вексельних операцій
market economy
bill relations
bill
bill circulation
bills of exchange transactions
bill operations
bill operations accounting
Діапазон сторінок: 151-159
Початкова сторінка: 151
Кінцева сторінка: 159
Короткий огляд (реферат): Облік вексельних операцій є одним із найбільш суперечливих і складних питань, що зумовлено проблемою неплатежів і відносно недавнім відновленням вексельного обігу в Україні. Це призводить до того, що суб’єкти господарювання часто проявляють консерватизм у використанні векселів, надаючи перевагу іншим, навіть менш ефективним інструментам. Досконало налагоджена система організації бухгалтерського обліку повинна виступити важливою передумовою ефективного управління підприємницькою діяльністю та надати можливість оптимізувати результати діяльності підприємства, слугувати базисом його інформаційного забезпечення з метою прийняття продуктивних управлінських рішень щодо використання тих чи інших форм розрахунків на підприємстві. Тому вирішення проблем практики використання векселів потребує не тільки осмислення ролі цього цінного паперу, але й правильного відображення операцій з векселями в бухгалтерському обліку.
Bill operations accounting is one of the most controversial and complex issues that caused the defaults and recent recovery of bill circulation in Ukraine. This leads to the fact that entities often treat conservatively in using bill notes and give preference to other even less effective instruments. The perfectly organized system of accounting has to make an important prerequisite for effective management of business activities and provide an opportunity to optimize the enterprise activity, to serve as the basis of its information support for decision-making on the productive use of certain payment forms on the enterprise. In general, the bill increases the working capital and improving payment discipline, the natural decrease in the volume of overdue debts by repayment claims, legal processes and enhance executive system of debt collection, accelerate the turnover of debtor - creditor debt and capital movements, which undoubtedly positively affect the development of the country. Therefore, solving the problems of the practice of using bills requires not only understanding the role of this security, but also proper display operations with bills in accounting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13090
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.zakon.rada.gov.ua
http://www.zakon.rada.gov.ua
http://www.zakon.rada.gov.ua
http://www.zakon.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Гуткевич, С.О. Вексель в системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: навч. посібн. [Текст] / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько.  К.: В-во Європейського ун-ту, 2004.  119 с.
2. Загалова, З.А. Современные вексельные рынки: зарубежная и российская практика: монография [Текст] / под ред. докт. эконом. наук, проф. Н.Х. Токаева. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2000. – С. 33.
3. Мошенський, С.З. Вексель. Базові концепції [Текст] / С.З. Мошенський. – К. – Рівне: Планета- Друк, 2007. – 1204 с.
4. Податковий кодекс України № 2755 від 2.12.2010 р. – VI зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затв. наказом Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р., зареєстр. у Міністерстві юстиції України № 284/4505 від 17.05.2000 р., із змін. та доповн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затв. наказом Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 р., зареєстр. у Міністерстві юстиції України № 1050/6241 від 19.12.2001 р., із змін. та доповн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
7. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затв. постановою Правління Національного банку України № 508 від 16.12.2002 р. ззмін. і доповн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua Фінансово-обліково-аналітичні аспекти 159
8. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20.03.1991 р. з змін. і доповн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
9. Про обіг векселів в Україні: Закон України № 2374–III від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480–IV від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
11. Уніфікований закон про переказні та прості векселі, додаток І до Женевської Конвенції від 7.06.1930 р. [Електронний ресурс]. / Ліга Націй / Офіціальний переклад. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
References: 1. Hutkevych, S.O. Veksel v systemi tsinnykh paperiv: problemy stanovlennia ta rozvytku: navch. posibn. [Text], S.O. Hutkevych, M.D. Korinko.  K., V-vo Yevropeiskoho un-tu, 2004.  119 p.
2. Zahalova, Z.A. Sovremennye vekselnye rynki: zarubezhnaia i rossiiskaia praktika: monohrafiia [Text], ed. dokt. ekonom. nauk, prof. N.Kh. Tokaeva, Vladikavkaz: Izd-vo SOHU, 2000, P. 33.
3. Moshenskyi, S.Z. Veksel. Bazovi kontseptsii [Text], S.Z. Moshenskyi, K, Rivne: Planeta- Druk, 2007, 1204 p.
4. Podatkovyi kodeks Ukrainy No 2755 vid 2.12.2010 y, VI zi zminamy i dopovnenniamy [Electronic resource], Access mode: http://www.zakon.rada.gov.ua
5. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 12 "Finansovi investytsii", zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy No 91 vid 26.04.2000 y., zareiestr. u Ministerstvi yustytsii Ukrainy No 284/4505 vid 17.05.2000 y., iz zmin. ta dopovn. [Electronic resource], Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
6. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 13 "Finansovi instrumenty", zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy No 559 vid 30.11.2001 y., zareiestr. u Ministerstvi yustytsii Ukrainy No 1050/6241 vid 19.12.2001 y., iz zmin. ta dopovn. [Electronic resource], Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
7. Polozhennia pro poriadok zdiisnennia bankamy operatsii z vekseliamy v natsionalnii valiuti na terytorii Ukrainy, zatv. postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy No 508 vid 16.12.2002 y. zzmin. i dopovn. [Electronic resource], Access mode: http://www.zakon.rada.gov.ua Finansovo-oblikovo-analitychni aspekty 159
8. Pro banky ta bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 20.03.1991 y. z zmin. i dopovn. [Electronic resource], Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
9. Pro obih vekseliv v Ukraini: Zakon Ukrainy No 2374–III vid 05.04.2001 y. [Electronic resource], Access mode: http://www.zakon.rada.gov.ua
10. Pro tsinni papery ta fondovyi rynok: Zakon Ukrainy No 3480–IV vid 23.02.2006 y. [Electronic resource], Access mode: http://www.zakon.rada.gov.ua
11. Unifikovanyi zakon pro perekazni ta prosti vekseli, dodatok I do Zhenevskoi Konventsii vid 7.06.1930 y. [Electronic resource]., Liha Natsii, Ofitsialnyi pereklad, Access mode: Oshybka! Nedopustymyi obekt hyperssylky.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Halushka_N-The_principle_methods_151-159__COVER.jpg189,96 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Halushka_N-The_principle_methods_151-159.djvu118,72 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Halushka_N-The_principle_methods_151-159.pdf1,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus