DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13089

Назва: Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів
Інші назви: The specificity of management by the system of business financial and economic security in the economic processes turbulence conditions
Автори: Вівчар, Оксана Іванівна
Vivchar, Oksana
Бібліографічний опис: Вівчар О. І. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів / Оксана Іванівна Вівчар // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 144-150. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).
Bibliographic description: Vivchar O. (2015) Spetsyfika upravlinnia systemoiu finansovo-ekonomichnoi bezpeky biznesu v umovakh turbulentnosti ekonomichnykh protsesiv [The specificity of management by the system of business financial and economic security in the economic processes turbulence conditions]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 144-150 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 18-вер-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.242.2
Ключові слова: безпека бізнесу
фінансово-економічна безпека
система фінансово-економічної безпеки бізнесу
комплексна система економічної безпеки підприємства
стратегія фінансово-економічної безпеки бізнесу
ефективність стратегії
механізм ведення бізнесу
«рейдерство»
business security
financial and economic security
the business security financial and economic system
the comprehensive system of enterprise economic security
the strategy of business financial and economic security
effectiveness of the strategy
mechanisms of doing business
«raiding»
Діапазон сторінок: 144-150
Початкова сторінка: 144
Кінцева сторінка: 150
Короткий огляд (реферат): В сучасних умовах дисбалансу економічних процесів одним із найважливіших аспектів забезпечення стійкого зростання бізнесу та формування позитивних результатів його фінансової діяльності є існування ефективної системи фінансово-економічної безпеки, яка забезпечить захист підприємства від загроз. Захист зумовлений здатністю органів управління підприємства на відповідних рівнях: забезпечити сталий економічний розвиток підприємства; нейтралізувати негативний вплив кризових явищ економіки; сформувати адекватну систему обліку фінансових потоків і зміцнити операційну ефективність системи контролю; забезпечити проведення робіт із захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю, тощо. Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без єдиної системи фінансово-економічної безпеки бізнесу неможливо знайти вихід із кризи, стабілізувати економічну ситуацію, створити ефективний механізм ведення бізнесу.
The existence of an effective financial and economic security system, which will provide the protection of the enterprise from the threats is one of the most important aspect of sustainable business growth providing and formation of positive results of its financial activities in modern conditions of the economic processes imbalance. The protection is conditioned by the ability of the enterprise authorities: to provide sustainable business growth of the enterprise, to neutralize the negative impact of the crisis economy, to form an adequate accounting system of financial flows, to strengthen operating effectiveness of the control system, to provide the protection of the trade secret information confidentiality on appropriate levels. Modern scientific researches indicate there is impossible to find exit from crisis, to stabilize the economic situation, to create an effective mechanism of doing business without unified system of business financial and economic security. The search of the main ways of business acceleration with minimal expenses for forming of effective system of enterprises functioning aimed at maximization of profits and harmonization of relations between business stakeholders is very relevance in the conditions of post-crisis reconstruction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13089
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=33
Перелік літератури: 1. Вівчар, О.І. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки [Текст] / О.І. Вівчар, В.П. Мартинюк // Вісник «Наука молода». – Випуск 18. – Тернопіль, ТНЕУ, 2012. – С. 118 – 122.
2. Вівчар, О.І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Текст] / О.І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2014. – № 1. – С. 194 – 199.
3. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник [Текст] / М.І. Зубок, В.С. Рубцов, С.М. Яременко та ін.; за ред. М.І. Зубка. – К., 2012 – 226 с.
4. Коробчинський, О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства [Текст] / О.Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 41 – 45.
5. Нескеренко, Л.А. Складові управління фінансовою безпекою підприємств [Електронний ресурс] / Л.А. Нескеренко, Ю.М. Рибалка // Режим доступу: – http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ nppdaa/3.2/162.pdf
6. Фоміченко, І.П. Формування системи управління економічної безпеки на підприємствах України [Текст] / І.П. Фоміченко, С.О. Баракова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. − 2013 − № 3 (23). − С. 57 – 66.
7. Черевко, О.В. Принципи управління фінансовою безпекою підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Черевко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=33
References: 1. Vivchar, O.I. Osoblyvosti identyfikatsii metodiv otsinky rynkovoi vartosti biznesu pry diahnostytsi yoho ekonomichnoi bezpeky [Text], O.I. Vivchar, V.P. Martyniuk, Visnyk "Nauka moloda", Issue 18, Ternopil, TNEU, 2012, P. 118 – 122.
2. Vivchar, O.I. Prahmatyzm pryskorennia biznesu pry monitorynhu yoho ekonomichnoi bezpeky v konteksti transformatsiinykh zmin [Text], O.I. Vivchar, Stalyi rozvytok ekonomiky, Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2014, No 1, P. 194 – 199.
3. Ekonomichna bezpeka subiektiv pidpryiemnytstva: navchalnyi posibnyk [Text], M.I. Zubok, V.S. Rubtsov, S.M. Yaremenko and other; ed. M.I. Zubka, K., 2012 – 226 p.
4. Korobchynskyi, O.L. Metodyka formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Text], O.L. Korobchynskyi, Aktualni problemy ekonomiky, 2009, No 4, P. 41 – 45.
5. Neskerenko, L.A. Skladovi upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Electronic resource], L.A. Neskerenko, Yu.M. Rybalka, Access mode: – http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ nppdaa/3.2/162.pdf
6. Fomichenko, I.P. Formuvannia systemy upravlinnia ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvakh Ukrainy [Text], I.P. Fomichenko, S.O. Barakova, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky. − 2013 − No 3 (23). − P. 57 – 66.
7. Cherevko, O.V. Pryntsypy upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Electronic resource], O.V. Cherevko, Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika", Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=33
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Vivchar_O-The_specificity_of_management_144-150__COVER.jpg207,71 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Vivchar_O-The_specificity_of_management_144-150.djvu104,92 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Vivchar_O-The_specificity_of_management_144-150.pdf1,53 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus