DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13088

Назва: Методи та інструменти захисту репутації підприємства
Інші назви: Methods and tools for protection of enterprise goodwill
Автори: Ясінська, Юлія Романівна
Yasinska, Yulia
Бібліографічний опис: Ясінська Ю. Р. Методи та інструменти захисту репутації підприємства / Юлія Романівна Ясінська // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 134-143. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Yasinska Y. (2015) Metody ta instrumenty zakhystu reputatsii pidpryiemstva [Methods and tools for protection of enterprise goodwill]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 134-143 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 26-жов-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 334
659.4
Ключові слова: антикризовий репутаційний менеджмент
чорний піар
захист репутації підприємства
кризова ситуація
управління комунікаціями
типологія криз підприємства
crisis and reputation management
black public relations (PR)
protection of enterprise goodwill
crises situation
communication management
two types of enterprise crises
Діапазон сторінок: 134-143
Початкова сторінка: 134
Кінцева сторінка: 143
Короткий огляд (реферат): Ділова репутація підприємства як важливий нематеріальний актив підприємства набуває все більшого значення у конкурентній боротьбі за покупця. Вона формується досить тривалий час – кілька десятків років однак, втратити її можна миттєво, за кілька хвилин. Зважаючи на цінність ділової репутації як важливої характеристики будь-яких відносин, зокрема і ділових, питання її збереження є досить актуальним. У статті розглянуто методи та інструменти, які дозволяють зберегти та захистити ділову репутацію підприємства від різних негативних факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ, а також різних видів кризових ситуацій. Беручи до уваги те, що кризові ситуації на підприємстві зустрічаються досить часто, більшість керівників підприємств не вміють адекватно відреагувати на них не знають, яким чином управляти комунікаціями під час виникнення кризи та зберегти довірливі відносини з діловими партнерами та іншими групами громадськості.
Enterprise goodwill as an essential intangible asset of the enterprise becomes increasingly important in the competition for customers. It is formed for a long time – even several decades, however, it can be instantly lost in a few minutes. Paying attention to the importance of goodwill as an essential feature of any relationship, including business, the issue preservation is very actual. Methods and tools that allow saving and protecting the goodwill of the enterprise from various negative internal and external factors and various types of crisis situations are examined in this article. Considering that the crisis situations in the company are common, most managers do not know how to respond to them or how to manage communications during a crisis and keep good relations with business partners and other society groups. This article studies two types of crises – crises caused by man-made accidents, disasters, etc. and crisis situations by spreading negative information against the company by its competitors. As a special case it has been investigated features of protection company reputation in the virtual environment of the Internet. It is marked the most common methods of protecting the reputation of the enterprise, legal and preventive methods and techniques of black public relations (PR).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13088
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Перелік літератури: 1. Білоус, В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: навч. посіб.[Текст] / В.С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с.
2. Міцура, О.О. Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи [Текст] / О.О. Міцура, М.О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. – № 4. – С. 47 – 48. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 25.05.2001 про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної немайнової шкоди».
4. Тихомирова, Є. Корпоративні комунікації: посібник для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / Є. Тихомирова. — Луцьк: ФОП Захарчук В.М., 2013. – 216 с.
5. Бердников, И.П. PR-коммуникации [Текст] / И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова. – М.:Дашков и Ко, 2010. – 208 с.
6. Бортник, Е.М. Теория и технологии управления связями с общественностью в организации: учебное пособие; под ред. Э.М. Короткова [Текст] / Е.М. Бортник, А.Ю. Никитаева. – М., 2001. – 204 с.
7. Введение в коммуникационный менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / А.С. Орлов. – М.: Гардарики, 2005. – 368 с.
8. Дмитриев, А.В. Неформальные политические коммуникации [Текст] / А.В. Дмитриев. – М., 1996, 200 с.
9. Душкина, М.Р. Психология влияния. Деловое общение [Текст] / М.Р. Душкина. – СПб.: Питер, 2004. – 460 с.
10. Клоков, І.В. Запрещенные приемы нападения и защиты [Текст] / І.В. Клоков. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
11. Королько, В.Г. Основы паблик рилейшнз [Текст] / В.Г. Королько. – К.: Ваклер, 2000. – 528 с.
12. Михайлов, С.В. Связи с общественностью в политике и государственном управлении [Текст] / С.В. Михайлов. – М., 2001. – 460 с.
13. Ольшевский, А.С. Антикризисный PR и консалтинг [Текст] / А.С. Ольшевский. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.
14. Пивнев, Е.С. Управление общественными отношениями: учебное пособие [Текст] / Е.С. Пивнев. – Томск: Криос, 2005. – 170 с.
15. Полторак, В.А. PR в бизнесе [Текст] / В.А. Полторак. – Днепропетровск: ДУЭП, 2005. – 112 с
16. Сальникова, Л.С. Репутация в российском бизнесе: технологии создания и укрепления [Текст] / Л.С. Сальникова. – М.: Вершина, 2008. – 216 с.
17. Связи с общественностью как социальная инженерия [Текст]; под ред. В.А. Ачкасовой, Л.В. Володиной. – СПб.: Речь, 2005. – 336 с.
18. Старикова, Ю.А. Связи с общественностью (паблик рилейшнз). Конспект лекцій [Текст] / Ю.А. Старикова. – М.: А-ПРИОР, 2010. – 96 с.
19. Федотова, М.Г. Связи с общественностью как антикризисный менеджмент: учеб. пособие. [Текст] / М.Г. Федотова. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 64 с.
20. Технологии общественной коммуникации: учебно-методический комплекс [Текст]. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 211 с.
21. Ющук, Е. Противодействие черному PR в Интернете [Текст] / Е. Ющук, А Кузин. – М.: Вершина, 2008. – 164 с.
22. Файншмидт, Е.А. Антикризисный PR: учебное пособие. [Текст] / Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. – М.: А-ПРИОР, 2010, 2008. – 354 с.
References: 1. Bilous, V.S. Zviazky z hromadskistiu (pablik ryleishnz) v ekonomichnii diialnosti: tutorial[Text], V.S. Bilous, K., KNEU, 2005, 275 p.
2. Mitsura, O.O. Upravlinnia onlain-reputatsiieiu: teoretychni zasady ta metodychni pidkhody [Text], O.O. Mitsura, M.O. Khyzhniak, Marketynh i menedzhment innovatsii. 2012, No 4, P. 47 – 48. [Electronic resource], Access mode: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
3. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy No 5 vid 25.05.2001 pro vnesennia zmin ta dopovnen do postanovy Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 31 bereznia 1995 y. No 4 "Pro sudovu praktyku v spravakh pro vidshkoduvannia moralnoi nemainovoi shkody".
4. Tykhomyrova, Ye. Korporatyvni komunikatsii: posibnyk dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Text], Ye. Tykhomyrova, Lutsk: FOP Zakharchuk V.M., 2013, 216 p.
5. Berdnikov, I.P. PR-kommunikatsii [Text], I.P. Berdnikov, A.F. Strizhova, M.:Dashkov i Ko, 2010, 208 p.
6. Bortnik, E.M. Teoriia i tekhnolohii upravleniia sviaziami s obshchestvennostiu v orhanizatsii: uchebnoe posobie; ed. E.M. Korotkova [Text], E.M. Bortnik, A.Iu. Nikitaeva, M., 2001, 204 p.
7. Vvedenie v kommunikatsionnyi menedzhment: ucheb. posobie dlia studentov vuzov [Text], A.S. Orlov, M., Hardariki, 2005, 368 p.
8. Dmitriev, A.V. Neformalnye politicheskie kommunikatsii [Text], A.V. Dmitriev, M., 1996, 200 p.
9. Dushkina, M.R. Psikholohiia vliianiia. Delovoe obshchenie [Text], M.R. Dushkina, SPb., Piter, 2004, 460 p.
10. Klokov, I.V. Zapreshchennye priemy napadeniia i zashchity [Text], I.V. Klokov, SPb., Piter, 2007, 208 p.
11. Korolko, V.H. Osnovy pablik rileishnz [Text], V.H. Korolko, K., Vakler, 2000, 528 p.
12. Mikhailov, S.V. Sviazi s obshchestvennostiu v politike i hosudarstvennom upravlenii [Text], S.V. Mikhailov, M., 2001, 460 p.
13. Olshevskii, A.S. Antikrizisnyi PR i konsaltinh [Text], A.S. Olshevskii, SPb., Piter, 2003, 432 p.
14. Pivnev, E.S. Upravlenie obshchestvennymi otnosheniiami: uchebnoe posobie [Text], E.S. Pivnev, Tomsk: Krios, 2005, 170 p.
15. Poltorak, V.A. PR v biznese [Text], V.A. Poltorak, Dnepropetrovsk: DUEP, 2005, 112 s
16. Salnikova, L.S. Reputatsiia v rossiiskom biznese: tekhnolohii sozdaniia i ukrepleniia [Text], L.S. Salnikova, M., Vershina, 2008, 216 p.
17. Sviazi s obshchestvennostiu kak sotsialnaia inzheneriia [Text]; ed. V.A. Achkasovoi, L.V. Volodinoi, SPb., Rech, 2005, 336 p.
18. Starykova, Yu.A. Sviazy s obshchestvennostiu (pablyk ryleishnz). Konspekt lektsii [Text], Yu.A. Starykova, M., A-PRYOR, 2010, 96 p.
19. Fedotova, M.H. Sviazi s obshchestvennostiu kak antikrizisnyi menedzhment: ucheb. posobie. [Text], M.H. Fedotova, Omsk: Izd-vo OmHTU, 2009, 64 p.
20. Tekhnolohii obshchestvennoi kommunikatsii: uchebno-metodicheskii kompleks [Text], SPb., Izd-vo RHPU im. A.I. Hertsena, 2007, 211 p.
21. Iushchuk, E. Protivodeistvie chernomu PR v Internete [Text], E. Iushchuk, A Kuzin, M., Vershina, 2008, 164 p.
22. Fainshmidt, E.A. Antikrizisnyi PR: uchebnoe posobie. [Text], E.A. Fainshmidt, T.V. Iureva, B.V. Kuznetsov, M., A-PRIOR, 2010, 2008, 354 p.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Yasinska_Y-Methods_and_tools_for_134-143__COVER.jpg198,94 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Yasinska_Y-Methods_and_tools_for_134-143.djvu132,72 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Yasinska_Y-Methods_and_tools_for_134-143.pdf2,09 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus