DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13087

Назва: Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства
Інші назви: Reorganization prerequisites of the production infrastructure of an industrial enterprise
Автори: Шашко, Вікторія Олександрівна
Shashko, Viktoria
Бібліографічний опис: Шашко В. О. Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства / Вікторія Олександрівна Шашко // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 122-133. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Shashko V. (2015) Peredumovy reorhanizatsii vyrobnychoi infrastruktury promyslovoho pidpryiemstva [Reorganization prerequisites of the production infrastructure of an industrial enterprise]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 122-133 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 15-жов-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 658.1
Ключові слова: виробнича інфраструктура
промислове підприємство
функція
діагностика
реорганізація
production infrastructure
industrial enterprise
function
diagnostics
reorganization
Діапазон сторінок: 122-133
Початкова сторінка: 122
Кінцева сторінка: 133
Короткий огляд (реферат): Розкрито поняття виробничої інфраструктури промислового підприємства як сукупності допоміжних і обслуговуючих виробництв. Функціональний підхід як метод наукового пізнання використано при аналізі виробничої інфраструктури промислового підприємства. Запропоновано послідовність прийняття попереднього рішення щодо реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства і вибору її способів. Дана послідовність дозволить, по-перше, виявити часткову функцію обслуговування основного виробництва, яку необхідно проаналізувати на предмет реорганізації в ході діагностики економічного стану підрозділу виробничої інфраструктури промислового підприємства; по-друге, дати попередні рекомендації щодо характеру організаційних перетворень. Запропоновано проведення експрес-діагностики – тестування часткових функцій обслуговування за критеріями відбору.
The concept of the production infrastructure of an industrial enterprise as the sets of auxiliary productions and productions of services is exposed. The functional approach as a method of scientific knowledge is used in the analysis of the production infrastructure of an industrial enterprise. The purpose of the use of the functional approach is to expose the best way to execute the partial service functions of the main production at an enterprise. The sequence of the adoption of the preliminary decision on the reorganization of the production infrastructure at an industrial enterprise and the choice of its ways are offered. This sequence will allow firstly to reveal the partial function of the service of the main production which needs to be analysed regarding its reorganization during the diagnostics of the economic condition of the production infrastructure at an industrial enterprise; secondly, to make some preliminary recommendations concerning the nature of organizational transformations. The carrying out an express diagnostics namely the testing of the partial functions of the service on selection criteria is offered. That will allow to select partial functions of the service for the further profound analysis (part I) and to define the nature of organizational changes (part ІІ). The next ways of the reorganization of the production infrastructure of an enterprise are offered: the redistribution of the work performance within the partial functions of the service between the specialized division of the enterprise and the outsourcer; the redistribution of the work performance within the partial functions of the service between the specialized division of the enterprise and the structural division of its producing department; the change of working procedures in the division of the production infrastructure at the enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13087
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://jurnal.org/articles/2008/ekon20.html
Перелік літератури: 1. Антикризове управління підприємством: навч. посібн. [Текст] / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева, С.В. Оборська. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.
2. Аристов, О.Л. Управление качеством: учебн. [Текст] / О.Л. Аристов. – М.: ИНФА-М, 2008. – 240 с.
3. Аруткина, О.В. Определение и содержание накладных расходов в управленческом учете [Текст] / О.В. Аруткина, Л.И. Шибанов // Вестник ИжГТУ. – 2008. – № 4. – С. 47 – 51.
4. Архипов, Г.И. Комплексная реструктуризация промышленных предприятий [Текст] / Г.И. Архипов // Труды Одесского политехнического университета. Сб. научн. трудов. Спецвыпуск. Т. 1. – Одесса: ОНПУ, 2004. – С. 19 – 23.
5. Бабаев, Р.М. Особенности экономики вспомогательных предприятий [Текст] / Р.М. Бабаев // Башкирский химический журнал. – 2008. – Т. 15, № 3. – С. 151 – 153.
6. Бухалков, М.И. Стратегия развития производственного потенциала на предприятиях машиностроения [Текст] / М.И. Бухалков, Ю.Ю. Коробкова // Организация производства. – 2009. – № 3. – С. 53 – 59.
7. Вахрушева, Е.А. Экономические аспекты надежности производственных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jurnal.org/articles/2008/ekon20.html
8. Гончаров, В.Н. Эффективность производственной инфраструктуры предприятия: науч.-метод. Разраб. [Текст] / В.Н. Гончаров, О.А. Бурбело, А.И. Вавин. – Луганск, 1994. – 165 с.
9. Евстафьева, Л.И. Особенности функционального подхода (методологические аспекты) [Текст] / Л.И. Евстафьева // Философские науки. – 1977. – № 5. – С. 151 – 154.
10. Лобанова, Г.А. Совершенствование организационных структур управления служб ремонтно-технического обслуживания промышленных предприятий [Текст] / Г.А. Лобанова, О.В. Тихонова // Вестник ИжГТУ. – 2008. – № 4. – С. 78 – 79.
11. Питерс, Т.В поисках эффективного управления [Текст] / Т. Питерс, Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 1986. – 423 с.
12. Современные технологии управления промышленным предприя-тием: монография [Текст] / А.Э. Воронкова, А.В. Козаченко, С.К. Рамазанов, Л.Е. Хлапенов – К.: Либра, 2007. – 256 с.
13. Соколов, А.Ю. Управленческий учет накладных расходов [Текст] / А.Ю. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 448 с.
References: 1. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posibn. [Text], Z.Ye. Shershnova, V.M. Bahatskyi, N.D. Hetmantseva, S.V. Oborska, 2-he vyd., vypravl. i dop, K., KNEU, 2007, 680 p.
2. Aristov, O.L. Upravlenie kachestvom: uchebn. [Text], O.L. Aristov, M., INFA-M, 2008, 240 p.
3. Arutkina, O.V. Opredelenie i soderzhanie nakladnykh raskhodov v upravlencheskom uchete [Text], O.V. Arutkina, L.I. Shibanov, Vestnik IzhHTU, 2008, No 4, P. 47 – 51.
4. Arkhipov, H.I. Kompleksnaia restrukturizatsiia promyshlennykh predpriiatii [Text], H.I. Arkhipov, Trudy Odesskoho politekhnicheskoho universiteta. Sb. nauchn. trudov. Spetsvypusk. V. 1, Odessa: ONPU, 2004, P. 19 – 23.
5. Babaev, R.M. Osobennosti ekonomiki vspomohatelnykh predpriiatii [Text], R.M. Babaev, Bashkirskii khimicheskii zhurnal, 2008, V. 15, No 3, P. 151 – 153.
6. Bukhalkov, M.I. Stratehiia razvitiia proizvodstvennoho potentsiala na predpriiatiiakh mashinostroeniia [Text], M.I. Bukhalkov, Iu.Iu. Korobkova, Orhanizatsiia proizvodstva, 2009, No 3, P. 53 – 59.
7. Vakhrusheva, E.A. Ekonomicheskie aspekty nadezhnosti proizvodstvennykh sistem [Electronic resource], Access mode: http://jurnal.org/articles/2008/ekon20.html
8. Honcharov, V.N. Effektivnost proizvodstvennoi infrastruktury predpriiatiia: nauch.-metod. Razrab. [Text], V.N. Honcharov, O.A. Burbelo, A.I. Vavin, Luhansk, 1994, 165 p.
9. Evstafeva, L.I. Osobennosti funktsionalnoho podkhoda (metodolohicheskie aspekty) [Text], L.I. Evstafeva, Filosofskie nauki, 1977, No 5, P. 151 – 154.
10. Lobanova, H.A. Sovershenstvovanie orhanizatsionnykh struktur upravleniia sluzhb remontno-tekhnicheskoho obsluzhivaniia promyshlennykh predpriiatii [Text], H.A. Lobanova, O.V. Tikhonova, Vestnik IzhHTU, 2008, No 4, P. 78 – 79.
11. Piters, T.V poiskakh effektivnoho upravleniia [Text], T. Piters, R. Uotermen, M., Prohress, 1986, 423 p.
12. Sovremennye tekhnolohii upravleniia promyshlennym predpriia-tiem: monohrafiia [Text], A.E. Voronkova, A.V. Kozachenko, S.K. Ramazanov, L.E. Khlapenov – K., Libra, 2007, 256 p.
13. Sokolov, A.Iu. Upravlencheskii uchet nakladnykh raskhodov [Text], A.Iu. Sokolov, M., Finansy i statistika, 2004, 448 p.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Shashko_V-Reorganization_prerequisites_122-133__COVER.jpg173,24 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Shashko_V-Reorganization_prerequisites_122-133.djvu277,06 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Shashko_V-Reorganization_prerequisites_122-133.pdf2,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus