DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13086

Назва: Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств
Інші назви: Theoretical aspects of an innovation strategy development for metallurgical enterprises
Автори: Чайковський, Євгеній Олександрович
Chaikovsky, Eugene
Бібліографічний опис: Чайковський Є. О. Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств / Євгеній Олександрович Чайковський // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 115-122. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Chaikovsky E. (2015) Teoretychni aspekty innovatsiinoi stratehii rozvytku metalurhiinykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of an innovation strategy development for metallurgical enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 115-122 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 26-жов-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.101.542
Ключові слова: інноваційна стратегія розвитку
процесний підхід
турбулентність зовнішнього середовища
процес реалізації стратегії
інформаційне
методичне й організаційне забезпечення
innovation strategy of development
a process approach
turbulence of environment
a process of a strategy realization
information
methodological and organizational support
Діапазон сторінок: 115-122
Початкова сторінка: 115
Кінцева сторінка: 122
Короткий огляд (реферат): Критичний аналіз існуючих трактувань «інноваційна стратегія», «стратегія інноваційного розвитку» та застосування процесного підходу дозволило поглибити останнє поняття, а саме, представити його як процес реалізації стратегії, виокремити інструменти реалізації (комплекс новітніх засобів та методів реалізації), уточнити умови реалізації (турбулентність зовнішнього середовища) та визначити кінцеву мету (підвищення конкурентоспроможності підприємства й досягнення якісно нового становища). Розгляд реалізації інноваційної стратегії розвитку як одного з процесів управління, дозволив визначити й охарактеризувати його інформаційне, методичне та організаційне забезпечення.
The analysis of scientific publications of domestic and foreign scholars has shown that the concept «an innovation strategy» and the concept «a strategy of innovative development» have been often equated. Critical analyses of existing understanding of these concepts and the use of process approach have allowed us to precise the concept «innovative strategy of development». In the contrast to existing understanding, we propose to consider it as the process of a strategy realization, define tools for its implementation (the complex of modern techniques and methods), precise the conditions of its realization (turbulence of environment) and define the final objective of its application (increasing the competitiveness of an enterprise). On the basis of the analysis of income and outcome information flows we have defined interconnection and interdependence of the processes of formation and implementation of an innovation strategy of an enterprise development as well as required information, methodological and organizational support, defined the ways of possible improvement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13086
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: Ошибка!Недопустимый_объект_гиперссылки
http://sum.in.ua/s/rozvytok
http://www.ozhegov.com/words/29145.shtml
Перелік літератури: 1. Грант, Р.М. Современный стратегический анализ [Текст] / Р.М. Грант; пер. с англ. под. ред.В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.
2. Минцберг, Г. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, решения [Текст] / Г. Минцберг, Дж. Куинн, С. Гошал. – СПб.: Питер, 2001. – 567 с.
3. Дафт, Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт, – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 832 с.
4. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст] / А.А. Томпсон, ІІІ Стрикленд, А. Дж.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 928 с.
5. ДСТУ ISO 9000-2001: Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.
6. Князєва, О.А. Інноваційний розвиток підприємств поштового зв’язку: теорія, методологія, практика: автореф. дис. … докт. економ. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) [Текст] / О.А. Князєва.. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 2009. – 31 с.
7. Кіндрацька, Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник [Текст] / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2006. – 366 с.
8. Шульгіна, Л.М., Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій: монографія [Текст] / Л.М. Шульгіна, В.В. Юхименко. – К.: Univest PrePress, 2015. – 212 с.
9. Янковець, Т.М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу [Текст] / Т.М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2 (104). – С. 167 – 174.
10. Геник, О. Особливості інноваційної стратегії організації вітчизняних підприємств [Текст] / О. Геник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 165 – 169.
11. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с.
12. Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / Н.В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
13. Академик. Философская энциклопедия [Електронный ресурс]. – Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
14. Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/rozvytok
15. Словарь Ожегова [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ozhegov.com/words/29145.shtml
16. Цифровая библиотека по философии [Електронный ресурс]. – Режим доступа: Ошибка!Недопустимый объект гиперссылки.
17. Касьянова, Н.В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: автореф. дис. … докт. ек. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) [Текст] / Н.В. Касьянова. – Донецьк: Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, 2012. – 36 с.
18. Швед, Т.В. До питання про сутність розвитку підприємства [Текст] / Т.В. Швед // Сталий розвиток економіки. – 2013. – 4 (21). – С. 144 – 149.
19. Васюткина, Н.В. Теоретические аспекты понимания категории «развитие предприятия» [Текст] / Н.В. Васюткина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 236 – 242.
20. Гросул, В.А. Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством [Текст] / В.А. Гросул, О.В. Жилякова // Економічний часопис –XXI. – 2015. –3 – 4 (2). – С. 51 – 54.
21. Куликова, Н.Н. Концептуальные положения стратегического анализа в условиях турбулентности экономического развития [Текст] / Н.Н. Куликова // Сб. науч. Тр. По мат. Межд. Науч.-практ. Конф.«Научные исследования и их практическое применение». – Одесса: Издательство «Черноморье», 2011. – С. 62 – 64.
References: 1. Hrant, R.M. Sovremennyi stratehicheskii analiz [Text], R.M. Hrant; transl. from English pod. red.V.N. Funtova, SPb., Piter, 2008, 560 p.
2. Mintsberh, H. Stratehicheskii protsess. Kontseptsii, problemy, resheniia [Text], H. Mintsberh, Dzh. Kuinn, S. Hoshal, SPb., Piter, 2001, 567 p.
3. Daft, R.L. Menedzhment [Text], R.L. Daft, SPb: Izdatelstvo "Piter", 2000, 832 p.
4. Tompson, A.A. Stratehycheskyi menedzhment: kontseptsyy y sytuatsyy dlia analyza [Text], A.A. Tompson, III Stryklend, A. Dzh, M., Yzdatelskyi dom "Vyliams", 2002, 928 p.
5. DSTU ISO 9000-2001: Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk, K., Derzhstandart Ukrainy, 2001, 27 p.
6. Kniazieva, O.A. Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv poshtovoho zviazku: teoriia, metodolohiia, praktyka: avtoref. dys. … dokt. ekonom. nauk: spets. 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy diialnosti) [Text], O.A. Kniazieva., Odesa: Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen, 2009, 31 p.
7. Kindratska, H.I. Stratehichnyi menedzhment: navch. posibnyk [Text], H.I. Kindratska, K., Znannia, 2006, 366 p.
8. Shulhina, L.M., Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: formuvannia stratehii: monograph [Text], L.M. Shulhina, V.V. Yukhymenko, K., Univest PrePress, 2015, 212 p.
9. Yankovets, T.M. Innovatsiini stratehii pidpryiemstva lehkoi promyslovosti yak zasib realizatsii yoho innovatsiinoho potentsialu [Text], T.M. Yankovets, Aktualni problemy ekonomiky, 2010, No 2 (104), P. 167 – 174.
10. Henyk, O. Osoblyvosti innovatsiinoi stratehii orhanizatsii vitchyznianykh pidpryiemstv [Text], O. Henyk, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, 2009, Iss. 19, P. 165 – 169.
11. Fatkhutdinov, R.A. Innovatsionnyi menedzhment [Text], R.A. Fatkhutdinov, SPb., Piter, 2007, 448 p.
12. Krasnokutska, N.V. Innovatsiinyi menedzhment: tutorial [Text], N.V. Krasnokutska, K., KNEU, 2003, 504 p.
13. Akademik. Filosofskaia entsiklopediia [Elektronnyi resurs], Access mode: Oshibka! Nedopustimyi obieekt hiperssylki.
14. Slovnyk ukrainskoi movy [Electronic resource], Access mode: http://sum.in.ua/s/rozvytok
15. Slovar Ozhehova [Elektronnyi resurs], Access mode: http://www.ozhegov.com/words/29145.shtml
16. Tsifrovaia biblioteka po filosofii [Elektronnyi resurs], Access mode: Oshibka!Nedopustimyi obieekt hiperssylki.
17. Kasianova, N.V. Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na osnovi kumuliatyvnoho pidkhodu: avtoref. dys. … dokt. ek. nauk: spets. 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy diialnosti) [Text], N.V. Kasianova, Donetsk: Instytut ekonomiky promyslovosti Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2012, 36 p.
18. Shved, T.V. Do pytannia pro sutnist rozvytku pidpryiemstva [Text], T.V. Shved, Stalyi rozvytok ekonomiky, 2013, 4 (21), P. 144 – 149.
19. Vasiutkina, N.V. Teoreticheskie aspekty ponimaniia katehorii "razvitie predpriiatiia" [Text], N.V. Vasiutkina, Problemi ekonomiki, 2014, No 2, P. 236 – 242.
20. Hrosul, V.A. Otsinka turbulentnosti zovnishnoho seredovyshcha v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Text], V.A. Hrosul, O.V. Zhyliakova, Ekonomichnyi chasopys –XXI, 2015. –3 – 4 (2), P. 51 – 54.
21. Kulikova, N.N. Kontseptualnye polozheniia stratehicheskoho analiza v usloviiakh turbulentnosti ekonomicheskoho razvitiia [Text], N.N. Kulikova, Sb. nauch. Tr. Po mat. Mezhd. Nauch.-prakt. Konf."Nauchnye issledovaniia i ikh prakticheskoe primenenie", Odessa: Izdatelstvo "Chernomore", 2011, P. 62 – 64.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Chaikovsky_E-Theoretical_aspects_115-122__COVER.jpg199,96 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Chaikovsky_E-Theoretical_aspects_115-122.djvu124,14 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Chaikovsky_E-Theoretical_aspects_115-122.pdf1,82 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus