DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2010 >

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ : [171]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій».

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енерго-збереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Новина на веб-сайті ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, (Тернопіль, 21-22 грудня 2010 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 188 с.

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
СЕКЦІЯ: ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
6
7
8
9
10
11
СЕКЦІЯ: НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
СЕКЦІЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
172
182
184

Content


1
SEKTSIIA: FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
6
7
8
9
10
11
SEKTSIIA: NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SEKTSIIA: SUCHASNI TEKHNOLOHII V MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
SEKTSIIA: KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
SEKTSIIA: FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
SEKTSIIA: EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
168. Zmist
172
182
184

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Алфавітний покажчик

Зміст

Організація, планування та методика аудиту виробничих запасів

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на основі інформаційних технологій

Зміст економічної стійкості підприємства та методи її аналізу

Управління підприємницькими ризиками

Аналіз показників рентабельності

Оптимізація системи управління витратами сезонного характеру виробництва

Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні

Особливості діагностування кризового стану машинобудівного підприємства

Актуальні питання фахової підготовки та перепідготовки кадрів

Державне регулювання інноваційних процесів

Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні

Інноваційний маркетинг

Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризації

Дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність машинобудівних підприємств в умовах нестабільної економіки

Впровадження ринкового порядку на підприємстві

Сучасна система захисту національних виробників товарів в інших країнах

Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства

Оцінка фінансового стану тов «Збараж-цукор» та напрями покращення його діяльності

Оцінка комерційної ефективності інновацій

Розвиток трансферу технологій в Україні на сучасному етапі та пропозиції по його удосконаленню

Проблеми становлення інноваційної економіки в Україні

Політичний менталітет: стилі лідерства

The economic crisis and technology in Africa

Податкова система як один із засобів інтенсифікації інноваційних процесів

Social aspects of new technologies application in the developing countries

Фіскальна політика як один із засобів регулювання інноваційної діяльності

Економіко-математична модель фінансування основних напрямів активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування

Організаційні аспекти реалізації інноваційної політики

Фактори кризового стану промислових машинобудівних підприємств

Основні процеси та проблеми, які впливають на ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Чи завжди правий споживач?

Локальне правове регулювання ринкової економіки як проблема гармонізації держави і громадського суспільства

Аналіз пріоритетів стратегічного управління вітчизняних кондитерських підприємств

Ресурсозбереження та планування ресурсів підприємства (ERP)

Впровадження систем управління якістю, на енергетичних підприємствах як напрямок реалізації їх виробничих стратегій

Сутність та класифікація маркетингових інновацій

Креативний та інноваційний менеджмент концептуальні підходи

Технологія страви «Котлети натуральні січені з додаванням клітковини з насіння расторопши»

Використання технології холодного протирання у виробництві повидла із сливи

Кавбуз – перспективна сировина в консервуванні

Технологія приготування котлет рибних з додаванням клітковини волоського горіха

Оптимизация технологического процесса очистки хозяйственно-бытовых вод города Донецка

Розробка технології консервів для профілактичного харчування

Йошта – джерело природних біологічно активних речовин (БАР) та доцільність її використання в технології консервування

Технологія страви «Сирники по-київськи» з додаванням клітковини волоського горіха

Розробка енергозберігаючої технології овочево-фруктових паст

Застосування адсорбентів у харчовій промисловості

Використання нетрадиційної сировини для виробнитцва нектарів

Порівняльна оцінка роботи мокрих пиловловлювачів

До питання зменшення матеріаломісткості робочих органів кутера

Снижение концентрации напряжений в элементах хвостовых соединений рабочих лопаток турбин

Рекомендації по застосуванню даних про сонячну радіацю для сонячних установок в умовах кіровоградського регіону

Перспективи створення високоефективного гідротурбінного устаткування

Енергоощадне зовнішнє освітлення населених пунктів в сільській місцевості

Исследование причин повреждения трансформаторов напряжения контроля изоляции

Задача векторної оптимізації в управлінні безконтактним пристроєм рпн силового трансформатора

Вакуумно дуговий метод отримання тонких плівок

Способи регулювання світлового потоку напівпровідникових джерел світла

Обгрунтування умови прогнозування появи ожеледно-паморозевих відкладень на проводах повітряних ліній електропоредачі

Энергосберегающее автоматизированное управление режимами работы систем низкопотенциального комплекса ТЭС и АЭС

Стан і стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні

Трехфазный обратноходовый источник питания с активной коррекцией коэффициента мощности

Проблемы создания, повышения надежности и экономичности последних ступеней паровых турбин

Низькообертові генератори на постійних магнітах для автономних енергоустановок

Вимірювання світлотехнічних характеристик обєктів за допомогою фотокамер з матричними оптичними перетворювачами

Джерел світла для фотополімеризації матеріалів

Использование технологии метапрограммирования на основе web-сервисов

Сетевое кодирование на основе модулярной арифметики

Методика выбора оборудования для механической обработки деталей с учетом прогнозирования отказов

Актуальные проблемы оптимизации и нормализации программного кода в приложениях

Конструкторско-технологическая структура изделия как средство интеллектуальной автоматизации проектирования технологических процессов

Використання нейронних мереж у 8-розрядних мікроконтролерах

Дослідження h-параметрів п'єзоелектричних трансформаторів

Компресія зображень без втрат на основі системи залишкових класів

Спосіб зменшення часу переналаштування частоти синтезатора на базі ФАПЧ

Застосування високочастотного гармонічного коливання для обробки аналогового сигналу в ПК

Аналіз динаміки загоспоживання регіону методом “Гусениця-SSA” та використання українського національного гріду

Quantum computing

Моделирование разделительных операций на основе оценки степени использования ресурса пластичности металла в среде системы ABAQUS

Повышение интеллектуальности САПР в заготовительном производстве

Алгоритми штучних нейронних мереж для виявлення мережевих вторгнень

Особливості підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій

Формування бази даних супутникових спостережень для моніторингу сільськогосподарських земель

Підвищення ефективності автоматизованого проектування процесу ремонту кузова автомобіля за рахунок використання інформаційних технологій

Види атак на безпровідні сенсорні мережі

Відслідковування об’єктів у відеопотоці на основі співставлення з шаблоном

Автоматизація процесу контролю і регулювання температури в камерах порошкового оплавлення

VHDL модель модуля спеціалізованого процесора математичної обробки даних в режимі реального часу

Імітаційна модель мікропроцесорної системи ущільнення цифрового потоку даних з використанням багаторівневого цифрового коду

Виявлення повернутих облич за допомогою каскаду слабких класифікаторів

Моделі переміщення вантажу гвинтовими ковеєрами з еластичними робочими органами

Поверхнева міцність матеріалів при терті метод дослідження

Спосіб визначення критичних точок взаємопереходу процесів окислення металоплакування

Експрес метод оцінки трибологічної надійності важко навантажених пар тертя

Технологічні методи підвищення трибологічної надійності пар тертя

Дослідження зносостійкості пар тертя сільськогосподарських машин

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus